Genealogie project persoon weergeven


Daniel van Genegen

voor 1687 - na 1724


20-05-1687:
onder de verkoop somma is ook gerekend de "Smith winckel"
Jan Abrahams van Dorp smith
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
Theunisje Hendricx wed
Gerrit Dircxs Vogelstruijs (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 1124 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerrit Dircxs Vogelstruijs partner van Theunisje Hendricx;
Frans Ploeg partner van Jannetie Gerrits;
d heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Huich Gerritsz kind van Gerrit Dircxs Vogelstruijs;
Jannetie Gerrits kind van Gerrit Dircxs Vogelstruijs;
Marijtie Gerrits kind van Gerrit Dircxs Vogelstruijs;
Claes Cornelisz Glas partner van Marijtie Gerrits;
d heer Daniel van Genegen - voogd van - Theunisje Hendricx;
de weduwe - belend aan - een huijs metten erve;
Theunisje Hendricx - verkoper van - een huijs metten erve (en overige ergfgenamen);
Jan Abrahams van Dorp - koper van - een huijs metten erve;
Frans Ploeg - belend aan - een huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs metten erve;
t Armenhuijs - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15209-05-1688:
1055 guldens voor de twee huijsen
Gerretie Gerrits onmondig kint
Gerrit Dircxs (reeds overleden), smith
Frans Cornelis Ploeg competeert een vierde part in de twee huijsen
d hr Wijnandt van der Maes (reeds overleden), gewesene schout alhier
het Swaantie een huijs metten erve daer uijthangt het Swaantie, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom
het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerretie Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Frans Cornelis Ploeg partner van Jannetje Gerrits;
Claes Cornelis Glas partner van Maria Gerrits;
Huich Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Maria Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
d hr Wijnandt van der Maes partner van de wed;
d heer ende mr Daniel van Genegen - voogd van - Gerretie Gerrits;
Frans Cornelis Ploeg - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (1000 guldens met de twee huijsen als onderpand in aparte akte dd 9-7-1688 (Afb 171));
Gerretie Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Huich Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Jannetje Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Maria Gerrits - verkoper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Frans Cornelis Ploeg - koper van - het Swaantie een huijs metten erve;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve;
Gerretie Gerrits - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve (en overige erfgenamen);
Gerretie Gerrits - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve (en overige erfgenamen);
Gerretie Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Huich Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Jannetje Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Maria Gerrits - verkoper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Frans Cornelis Ploeg - koper van - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Jan Abramsz van Dorp - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
de wed - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
Joost Cornelisz van Diest - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - het Swaantie een huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - het Oude Kuijpers Huijs eeen huijs met sijn erve & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16809-07-1688:
Gerretie Gerrits onmondig kint
Gerrit Dircxs (reeds overleden), smith
een huijs erff barch en boomgaert (waarde 405 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerretie Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Frans Ploeg partner van Jannetie Gerrits;
Claes Cornelisz Glas partner van Maria Gerrits;
Huijch Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Jannetie Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
Maria Gerrits kind van Gerrit Dircxs;
d heer mr Daniel van Genegen - voogd van - Gerretie Gerrits;
Gerretie Gerrits - verkoper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Huijch Gerrits - verkoper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Jannetie Gerrits - verkoper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Maria Gerrits - verkoper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Claes Cornelisz Glas - koper van - een huijs erff barch en boomgaert;
Stijntie Maertens - belend aan - een huijs erff barch en boomgaert;
Maerten Jacobs Verdel - belend aan - een huijs erff barch en boomgaert;
Cornelis van Limmen - belend aan - een huijs erff barch en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff barch en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16919-02-1694:
kopie van akte uit Amsterdam
d heer mr Willem Blauw oudt schepen deser stede
d heer & mr Daniel van Genegen advocaet

d heer mr Willem Blauw partner van Anna van Loon;
d heer mr Willem Blauw - machtigt - Anna van Loon (om schuldig te wesen);
d heer mr Willem Blauw - schuldig aan - d heer & mr Daniel van Genegen (zijn schoonzoon, 2500 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3619-02-1694:
d heer & mr Willem Blauw oudt schepen der stadt Asterdam
een wooningh als huijs, schuer bergh boomgaert potinge ende plantinge (omvang 21 morgen 5 hondt) onderpand voor de schuld
land (omvang 10 morgen) onderpand voor de schuld, makende de voorsz wooningh tsamen 32 mergen min 1 hond
geestlanden, thuijnlanden als bleeckerij (omvang 22 morgen) gelegen tusschen de Pastoorslaan ende Nijssenlaan omtrent Treslongh, onderpand voor de schuld

d heer & mr Willem Blauw partner van vrouwe Anna van Loon;
vrouwe Anna van Loon - schuldig aan - d heer en mr Daniel van Genegen (haar schoonzoon, 2500 guldens);
d heer & mr Willem Blauw - eigenaar van - een wooningh als huijs, schuer bergh boomgaert potinge ende plantinge;
d heer Frederick Willem van Loon - belend aan - een wooningh als huijs, schuer bergh boomgaert potinge ende plantinge;
d heer Druijvesteijn - belend aan - een wooningh als huijs, schuer bergh boomgaert potinge ende plantinge;
d heer Frederick Willem van Loon - belend aan - land;
d heer Druijvesteijn - belend aan - land;
Jan Cornelisz van Haestrecht - gebruiker van - een wooningh als huijs, schuer bergh boomgaert potinge ende plantinge;
d heer & mr Willem Blauw - eigenaar van - land;
d heer & mr Willem Blauw - eigenaar van - geestlanden, thuijnlanden als bleeckerij;
de Weerlaan - belend aan - een wooningh als huijs, schuer bergh boomgaert potinge ende plantinge;
de Leeck - belend aan - een wooningh als huijs, schuer bergh boomgaert potinge ende plantinge;
de Weerlaan - belend aan - land;
de Leeck - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3707-07-1699:
Daniel van Genegen advt
d hr & mr Willem Blaeu out scheepen der stat Amsterdam, weduenaer & boedelhouder
vrouwe Anna van Loon (reeds overleden)

d hr & mr Willem Blaeu partner van vrouwe Anna van Loon;
d hr & mr Willem Blaeu - eigenaar van - landerijen en effecten;
Daniel van Genegen - ontslaat het arrest op - landerijen en effecten;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8806-09-1699:
arrest van de landerijen ten eijnde deselve aen niemant t sij ten deele off int geheel sullen worden getransporteert ofte gehijpothequeert
mr Daniel van Genegen adt
de heer & mr Willem Blaeuw oudt schepen der stadt Amsterdam, erffgenaem off boedelhouder
vrouwe Anna van Loon (reeds overleden)

de heer & mr Willem Blaeuw partner van vrouwe Anna van Loon;
de heer & mr Willem Blaeuw - eigenaar van - alle de landerijen;
mr Daniel van Genegen - arresteert - alle de landerijen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9018-10-1699:
kopie notariele akte uit Amsterdam
de heer en mr Willem Blaauw oud schepen deser stadt, erffgenaem off boedelhouder
vrouwe Anna van Loon (reeds overleden)
den heer en mr Daniel van Genegen advoct tot Amsterdam, schoonzoon van Willem Blaauw
een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantingh (omvang 21 morgen 5 hondt) onderpand voor de schuld
land (omvang 10 morgen) onderpand voor de schuld
de geestlanden thuijnlanden als bleekerij (omvang 22 morgen (omtrent)) gelegen tussen de Pastoorslaan en Nijssenlaan omtrent Treslongh, onderpand voor de schuld

de heer en mr Willem Blaauw partner van vrouwe Anna van Loon;
de heer en mr Willem Blaauw - machtigt - d hr Anthonij Adriaensz Studelaer;
de heer en mr Willem Blaauw - schuldig aan - den heer en mr Daniel van Genegen (11000 guldens);
Jan Cornelisz van Haastreght - gebruiker van - een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantingh;
de heer en mr Willem Blaauw - eigenaar van - een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantingh;
de heer Frederick Willem van Loon - belend aan - een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantingh;
de heer Druivesteijn - belend aan - een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantingh;
de heer en mr Willem Blaauw - eigenaar van - land;
de heer Frederick Willem van Loon - belend aan - land;
de heer Druivesteijn - belend aan - land;
de heer en mr Willem Blaauw - eigenaar van - de geestlanden thuijnlanden als bleekerij;
de Weerlaen - belend aan - een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantingh;
de Leeck - belend aan - een wooninge als huijs schuer bergh boomgaert potingh en plantingh;
de Weerlaen - belend aan - land;
de Leeck - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9119-10-1699:
mr Daniel van Genegen advoct
de hr en mr Willem Blaauw out schepen der stadt Amsterdam, weduwenaer en boedelhouder
vrouwe Anna van Loon (reeds overleden)
alle de landerijen en effecten onder den gerechte off district van Hillegom

de hr en mr Willem Blaauw partner van vrouwe Anna van Loon;
de hr en mr Willem Blaauw - hypothekeerd - alle de landerijen en effecten;
mr Daniel van Genegen - ontslaat het arest op - alle de landerijen en effecten;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9027-04-1700:
Verkoop voorwaarden Perceel A en B: met alle het regt den eijgenaar tot en aan de Nijssenlaan soude mogen hebben alsmede het reght en aantaal dat den eijgenaar mede soude mogen hebben tot het houtgewas ende de gront van de poort van de bleeck heenen tot aande dam offte poort van Floris Huijbertses tuijn genaamt de Cleijne Nol. Perceel E: mede met sodanigen reght en aantaal als den eijgenaar t selve alsmeede heefft beseeten gehadt. Vermits deese perceelen leegh leggen sullen deselve aanstonts met het geeven van den palmslagh bij den cooper kunnen werden geaanvaert. Perceel D, G en M: in plaets van een overpad over de bleeck sal in de Vosselaander vaart een brugge gemaakt moeten worden met een reijpat door het stuckje elst heen geteeckent E uijtkoomende in Nijssenlaan. Perceel F: heeft meede sijn notwegh in Nijssenlaan. Peceel G: belast met de verpondingh van een huijsje op het perceel hebbende gestaan alsmede het onderhoud van seecker houten heul leggende inden dam dienende tot waterloosingh. Perceel P: de hr scheepen Willem van Loon is toekomende de halve scheijsloot. Perceel Q: den kooper sal oock soo verre deese tuijn is streckende daaren booven hebben de gront en opstal van elst op de Pastoorslaan. Perceel N: heefft en hout sijn wagenwegt en overpadt gelijck het nu so leijt en is over de perceelen L en K geteeckent. Perceel L: moet gedoogen de wagenwegt van perceel N en heefft een notwegh oock over den dam van letter K. Perceel K: moet gedoogen een notwegh voor de agterleggende twee perceelen letteren N en L. Perceel J en O: den cooper sal oock soo verre dese tuijn is streckende daarenbooven hebben de grondt en opstal van elst als anders op de Pastoorslaan. Het duijntje, tuijntje en geest: de cooper sal hebben een vrije vaart door de Vosselaander vaart.
vrouwe Anna van Loon erfgenaam van alle de perceelen
Maria van Loon wede
de hr en mr Matheus van Valckenburgh (reeds overleden), in sijn leven raed pensionaris der stadt Haarlem
d hr mr Daniel van Genegen cooper van alle de perceelen, als in meijninge daar voor gebooden hebbende de somma van 11290 guldens
den schout van Hillegom
vrouwe Maria van Loon wed
d hr en mr Matheus van Valkenburgh (reeds overleden), raatpensionaris de stat Haarlem
vrouwe Margareta Bas (reeds overleden), wed
d hr en mr Willem van Loon (reeds overleden), insijn leeven scheepen ende raat der stat Amsterdam
een bleeckerije (omvang 1269 roeden) met een wel doortimmerde huijsinge, washuijs, spoelhuijs ende een bequaame stallinge daarop staande, op de caerte geteeckent A
een tuijn B (omvang 378 rtoeden) geteeckent op de caarte mette letter B
drie houckjens land (omvang 293 roeden) so met elst als willigen beplant langs de Nijssenlaan, op de caerte geteeckent mette letter E
een thuijn D (omvang 580 roeden)
een thuijn G (omvang 310 roeden)
een thuijn M (omvang 481 roeden)
Vrouwe Crofft een perceeltje F (omvang 314 roeden) gelegen aan Nijssenlaan, met de letter F op de caerte geteeckent
Vrouwe Crofft een perceeltje G (omvang 451 roeden)
een tuijn aan de Heerewegh (omvang 890 roeden) geteeckent op de caarte mette letter P
een thuijn meede aan de Heerenwegh (omvang 605 roeden) geteeckent op de caarte mette letter Q
een tuijn N (omvang 640 roeden) op de caarte geteeckent mette letter N
een tuijn L (omvang 466 roeden) geteeckent op de caarte mette letter L
de Cleijne Nol een thuijn K (omvang 337 roeden) geteeckent op de caarte mette letter K
een thuijn geleeghen aande pastoorslaan (omvang 1070 roeden) geteeckent op de caarte mette letter J
een thuijn O (omvang 1252 roeden) geteeckent op de caarte mette letter O
Treslonger Duijn een duijntje als oock een tuijntie groot 328 roeden op de caerte geteeckent mette letter H mitsgaders 4 morgen inde alle die onder Treslonger verkoopinge gehoort hebben

d hr en mr Matheus van Valkenburgh partner van vrouwe Maria van Loon;
d hr en mr Willem van Loon partner van vrouwe Margareta Bas;
vrouwe Anna van Loon kind van vrouwe Margareta Bas;
Jan Janse Ditmer - borg voor - d hr mr Daniel van Genegen;
Meijndert Declier - borg voor - d hr mr Daniel van Genegen;
Floris Huijbertse - gebruiker van - een thuijn geleeghen aande pastoorslaan;
Gerrit Jacobse Akersloot - gebruiker van - een thuijn O;
Job Jacobse - pachte eerder - Treslonger Duijn een duijntje;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn D;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn G;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn M;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - Vrouwe Crofft een perceeltje F;
Willem Joosten van Diest - gebruiker van - Vrouwe Crofft een perceeltje G;
vrouwe Maria van Loon - eigenaar van - de thuijnen;
Jacob Gerritse Akersloot - gebruiker van - een thuijn meede aan de Heerenwegh;
Gerrit Jacobse Akersloot - gebruiker van - een tuijn L;
Floris Huijbertse - gebruiker van - de Cleijne Nol een thuijn K;
den schout - eigenaar van - de thuijnen;
Sijmen Gerritse Bronsgeest - eigenaar van - de thuijnen;
Pieter Dircxe Brouwer - gebruiker van - een tuijn aan de Heerewegh;
Cornelis Hendricxe s'Grama;
Maria van Loon;
de hr en mr Matheus van Valckenburgh;
een bleeckerije;
een tuijn B;
drie houckjens land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 1119-12-1702:
opden 29 novemb 1702 verkogt
d hr mr Daniel van Genegen advocaet tot Amsterdam
d heer mr Johan Meerman raed ende rentmr generaal van Noort Hollandt
Treslonger Duijn (waarde 750 gulden) met een tuijntie, gelegen inden banne van Hillegom
geestland (omvang 4 morgen (meerder of minder))

d heer mr Johan Meerman - geautoriseerd door - de eed Moog Heeren Raade Ende Meesters van Reeckeninge;
d hr mr Daniel van Genegen - verkoper van - Treslonger Duijn;
mr Willem Blau - eerdere verkoper van - Treslonger Duijn (in een publique veijling);
geestland - deel van - Treslonger Duijn;
de eed Moog Heeren Raade Ende Meesters van Reeckeninge - koper van - Treslonger Duijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 12127-09-1704:
opden 27e april 1700 ten huijse van Cornelis Visch hospes int regthuijs tot Hillegom publiquelijck verkogt
dheer en mr Daniel van Genegen advocaet tot Amsterdam
een thuijn aande Heerewegh (omvang 890 roeden) opde caerte geteekent letter P
een tuijn Q (omvang 605 roeden) nevens t boven genoemdt perceel, opde caerte geteekent letter Q
een tuijn N (omvang 640 roeden) opde caerte geteekent mette letter N
een tuijn L (omvang 466 roeden) opde caerte geteekent mette letter L
de Kleijne Nol een tuijn K (omvang 337 roeden) geteeckent opde caerte letter K
een tuijn J (omvang 1070 roeden) opde caerte geteekent mette letter J
een tuijn O (omvang 1252 roeden) geteeckent opde caerte letter O
Treslonger Duijntie een seecker duijntie (omvang 4 morgen 328 roeden) als oock een tuijntie groot 328 roeden op de caerte geteeckent mette letter H mitsgaders 4 morgen inde alle die onder Treslonger verkoopinge gehoort hebben
twaelff percelen (waarde 11290 carolij guldens) bestaende soo in een bleeckerije tuijnlande als een duijntie
een bleckerij met sijne huijsinge etc (omvang 1940 roeden) mitsgaders een thuijn en drie houckjens met willigen ende elst beplant, geteeckent opde caerte mette letters A B en E
een tuijn C D en M (omvang 1371 roeden) bestaende in drie perceelen geteeckent opte caerte mette letters C D en M
Vrouwencrogt een perceeltie (omvang 314 roeden) opde caerte geteekent letter F
Vrouwencrogt een gedeelte (omvang 451 roeden) geteeckent opde caerte letter G

Wijnandt Mens - boedel curator van - mr Willem Blauw;
Dirck van Heemstee - boedel curator van - mr Willem Blauw;
Wijnandt Mens - verkoper van - twaelff percelen;
Dirck van Heemstee - koper van - twaelff percelen;
dheer en mr Daniel van Genegen - koper van - twaelff percelen;
de Nijsen Laan - belend aan - twaelff percelen;
de Pastoorslaan - belend aan - twaelff percelen;
twaelff percelen - bevat - een bleckerij met sijne huijsinge etc;
twaelff percelen - bevat - een tuijn C D en M;
twaelff percelen - bevat - Vrouwencrogt een perceeltie;
twaelff percelen - bevat - Vrouwencrogt een gedeelte;
twaelff percelen - bevat - een thuijn aande Heerewegh;
twaelff percelen - bevat - een tuijn Q;
twaelff percelen - bevat - een tuijn N;
twaelff percelen - bevat - een tuijn L;
twaelff percelen - bevat - de Kleijne Nol een tuijn K;
twaelff percelen - bevat - een tuijn J;
twaelff percelen - bevat - een tuijn O;
twaelff percelen - bevat - Treslonger Duijntie een seecker duijntie;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 908-05-1706:
de cooper moet bijdragen in de reparatie en t onderhout van de brugh leggende inde Heerewegh over de Vosselaendervaert alsmede in de onderhoudinge van de hecken staende opde Pastoorslaen
hr Willem Six out scheepen der stadt Amsterdam
Jons Crocht een stuck weijlant (omvang 567 roeden; waarde 700 guld) seijde eertijts een tuijn geweest, gekomen uijt de boedel van d hr Willem Blau den oude

hr Willem Six - verkoper van - Jons Crocht een stuck weijlant;
hr en mr Daniel van Geneegen - koper van - Jons Crocht een stuck weijlant;
Daniel Cambij - heeft laatst gebruikt - Jons Crocht een stuck weijlant;
Dirck Hendricxs Croon - belend aan - Jons Crocht een stuck weijlant;
hr Frederick Willem van Loon - belend aan - Jons Crocht een stuck weijlant;
mevrouw Valkenburch - belast - Jons Crocht een stuck weijlant (met een recognitie van 20 guld jaerlicx welke de cooper morgen morgelijk moeten helpen dragen);
de Heerenwegh - belend aan - Jons Crocht een stuck weijlant;
de Pastoors Laen - belend aan - Jons Crocht een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3800-00-1708:
land A (omvang 1269 roeden) bleek

Daniel van Genegen - eigenaar van - land A;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land B (omvang 378 roeden) bleek

Daniel van Genegen - eigenaar van - land B;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land C (omvang 310 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land C;
C Claesse - gebruiker van - land C;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land D (omvang 580 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land D;
C Claesse - gebruiker van - land D;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land E (omvang 293 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land E;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land F (omvang 314 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land F;
Claes Claesse - gebruiker van - land F;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land G (omvang 451 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land G;
Will Joosten van Diest - gebruiker van - land G;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land H (omvang 228 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land H;
Phils Claesse - gebruiker van - land H;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land I (omvang 1070 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land I;
Floris Huijberse - gebruiker van - land I;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land K (omvang 337 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land K;
F Huijberse - gebruiker van - land K;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land L (omvang 466 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land L;
G Jacobs - gebruiker van - land L;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land M (omvang 181 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land M;
C Claesse - gebruiker van - land M;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land N (omvang 640 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land N;
C Heindrickse - gebruiker van - land N;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land O (omvang 1252 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land O;
Gerrit Jacobs - gebruiker van - land O;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land P (omvang 890 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land P;
Th Janse Molesteegh - gebruiker van - land P;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land Q (omvang 605 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land Q;
W Claesse Langevelt - gebruiker van - land Q;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
land S (omvang 567 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - land S;
Gijsbert Gerrebranse - gebruiker van - land S;
Fred Will van Loon - belend aan - land S;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 200-00-1708:
d hr Valck com socis
Baltens Croft land R (omvang 730 roeden)

Daniel van Genegen - eigenaar van - Baltens Croft land R;
Andries Daendelse - gebruiker van - Baltens Croft land R;
Dirck Heindrickse Croon - belend aan - Baltens Croft land R;
d hr Valck - belend aan - Baltens Croft land R;

Bron: Hillegom Six omslag 125-11 Afb. 220-05-1709:
op den 15 januarij 1709 in publijcque veijlinge int regthuijs tot Hillegom verkogt
de heer Valc (reeds overleden)
Pieter van Geenen (reeds overleden)
Jacobus van der Horst notaris in s'Gravenhage
Gerrit van der Horst woonende in s'Gravenhage
Debora van Abbenbroeck (reeds overleden)
de heer en mr Daniel van Geneegen vendue meester van de admiraliteijt tot Amsterdam
de Tilbrugge een stuck lant (omvang 2 morgen 4 hont; waarde 205 guldens) gelegen in desen ambagte aende Oosteijnder laan

Jacobus van der Horst kind van Gerrit van der Horst en Debora van Abbenbroeck;
Jacobus van der Horst - lasthebber van - Gerrit van der Horst;
Jacobus van der Horst - verkoper van - de Tilbrugge een stuck lant;
de heer en mr Daniel van Geneegen - koper van - de Tilbrugge een stuck lant;
de heer Valc - heeft - Erffgen;
Pieter van Geenen - heeft - Erffge;
de Oosteijnderlaan - belend aan - de Tilbrugge een stuck lant;
Erffgen - belend aan - de Tilbrugge een stuck lant;
de Leeck - belend aan - de Tilbrugge een stuck lant;
Erffge - belend aan - de Tilbrugge een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 6414-02-1711:
opden 25 novemb 1710 int regthuijs alhier in publique veijlinge verkogt
Dirck Jansse Croon (reeds overleden)
Wijnant Mens onsen schout
juffr Johanna Libert wonende tot Bloemendaal
de heer en mr Daniel van Geneegen vendue meester ter admiraliteijt binnen Amsterdam
een huijs metten erve (waarde 650 guldens) ende een tuijntie daer agter, staende ende leggende inden dorpe van Hillegom

Wijnant Mens kind van juffr Johanna Libert;
Dirck Jansse Croon partner van wed;
Wijnant Mens - lasthebber van - juffr Johanna Libert;
Wijnant Mens - verkoper van - een huijs metten erve;
de heer en mr Daniel van Geneegen - koper van - een huijs metten erve;
juffr van Grieken - belend aan - een huijs metten erve;
juffr van Grieken - belend aan - een huijs metten erve;
wed - belend aan - een huijs metten erve;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve;
het Kerkhoff - belend aan - een huijs metten erve (voorts);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 7902-02-1712:
door de gesamentlijcke erffgen abintestato op den 28 decemb 1711 tot Bennebroeck ten huijse van Daniel Cambij vercogt
Pieter Jansse van Geene (reeds overleden)
Jannetie Jans Erffoort (reeds overleden)
een stuck hooij offte weijlant (omvang 1630 roeden; waarde 264 gulden) leggende in desen ambagte aende Oostender laan

Gerrebrant Cornelisse partner van Heijltie van Steijn;
Pieter Jansse van Geene partner van Jannetie Jans Erffoort;
Jan Jansse Steijn - verkoper van - een stuck hooij offte weijlant (en overige erfgenamen);
Cornelis Arijensse van der Drifft - koper van - een stuck hooij offte weijlant;
de hr mr Daniel van Geneege - belend aan - een stuck hooij offte weijlant;
Pieter Jansse Langevelt - belend aan - een stuck hooij offte weijlant;
de Oostender Laen - belend aan - een stuck hooij offte weijlant;
de Moolesloot - belend aan - een stuck hooij offte weijlant;
Jan van Geene;
Gerrit Jansse van Steijn;
Aelbert Roosenburgh;
Marijtie van Steijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 8420-05-1713:
Abraham Rijckaert woonende alhier
Leendert Visch woonende alhier
de heer mr Daniel van Genege vendue mr ter admiraliteijt tot Amsterdam
een huis metten erve (waarde 450 guldens) staende en leggende in desen dorpe agter het school

de heer mr Daniel van Genege - schuldig aan - Abraham Rijckaert (337 gulde en 10 stuijvers in aparte akte dd 20-5-1713, gerooijeert actum in Hillegom den 7 junij 1716);
de heer mr Daniel van Genege - schuldig aan - Leendert Visch (in aparte akte dd 20-5-1713);
Abraham Rijckaert - verkoper van - een huis metten erve;
Leendert Visch - verkoper van - een huis metten erve;
de heer mr Daniel van Genege - koper van - een huis metten erve;
juffrou van Grieken - belend aan - een huis metten erve;
het School - belend aan - een huis metten erve;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huis metten erve;
de Kerckewegh - belend aan - een huis metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 9414-03-1714:
opden 16 januarij 1714 int regthuijs alhier verkogt
d eerwaerde godtsaligen heer Everard Loitingh bedienaer des goddelijcken woorts binnen de stad Haarlem
juff Eva Voogels wed
sinjr Jan van Grieken (reeds overleden)
een huijs met den erve (omvang 200 roeden (omtrent); waarde 1110 guldens) ende een boomgaert daer agter mitsgaders nogh een kleijn huijsje daer nevens staende
de Kerck alhier

sinjr Jan van Grieken partner van juff Eva Voogels;
d eerwaerde godtsaligen heer Everard Loitingh - schoonzoon van - juff Eva Voogels (en lasthebber);
Jan Hendricxse Moolesteegh - belend aan - een huijs met den erve;
de heer Daniel van Genege - belend aan - een huijs met den erve;
juff Eva Voogels - verkoper van - een huijs met den erve;
deheer Jacob Helma - koper van - een huijs met den erve;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs met den erve;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs met den erve;
de Kerck - belend aan - een huijs met den erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 10416-06-1717:
bij publicque veijlinge verkogt
Claas Sijmonse de Wit wonende tot Haarlem
Willem Maartens s'Gravenmade wedr
Jacob Janse Gardijn (reeds overleden)
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
den heer mr Daniel van Genegen vendumeester van de admiraliteijt tot Amsterdam
den weled heere Gerard Bikker van Swieten vrij heer van Swieten
land (omvang 2 morgen 574 roeden; waarde 102 guldens 18 stuijvers) in de weerlaander polder in desen ambagte

Jacob Janse Gardijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartens s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartens s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartens s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Willem Maartens s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartens s'Gravenmade - verkoper van - land (Wiillem Maartens opgedragen opden 23 junij 1702);
den heer mr Daniel van Genegen - koper van - land;
Gerrit Janz van den Bos - belend aan - land;
den weled heere Gerard Bikker van Swieten - belend aan - land;
de Leek schoubare weteringe - belend aan - land (ende daar over den weled heere Lieve Geelvink, heere van Castricum);
de Weerlaan - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 14800-00-1720:
den hr en mr Daniel van Genegen vendu mr van de admiraliteijt tot Amsterdam, bij opdracht van 20 maij 1709
Tilburg land 67b (omvang ii morgen iiii hont xxx roeden)

den hr en mr Daniel van Genegen - eigenaar van - Tilburg land 67b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 1900-00-1720:
land 262a (omvang v morgen i hont)

juffr Bosschaart - eigenaar van - land 262a;
den heer mr Daniel van Genegen - gebruiker van - land 262a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6800-00-1720:
juffr Bosschaart voorn
hr mr Daniel van Genegen voorn
land 263 (omvang v morgen i hont xii roeden)

juffr Bosschaart - eigenaar van - land 263;
hr mr Daniel van Genegen - gebruiker van - land 263;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6800-00-1720:
Vrouwen Kroft land 340b (omvang v hont)

de her mr Daniel van Genegen - eigenaar van - Vrouwen Kroft land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8831-01-1720:
Jacob Claasz Koolloos wonende tot Oegstgeest
Claas Jacobsz Koolloos (reeds overleden)
Claas Koolloos den ouden [sic]
Annetje Jans Guldemond wed
Maria Jacobs Koolloos wed
Eduard de Wilde (reeds overleden)
Pietertje Jacobs Koolloos wed
Jan Lucasse Noorderdorp (reeds overleden)
Maria Persoon wed
Christiaan Jacobz Koolloos (reeds overleden)
Sijmon Dirkz Westgeest (reeds overleden)
Henrik Henrikz van der Hulst wonende tot haarlem
Guurtje Jacobs van Alkemade (reeds overleden)
Guurtje (reeds overleden)
Engel Sijmons van Alkemade (reeds overleden)
Sijmon Claasz van Alkemade (reeds overleden)
Cornelis van Hase tot Oegstgeest woonachtig
landt (omvang 1 morgen 100 roeden; waarde 380 guldens) in de Vennipper polder in desen ambachte, gekomen van Sijmon Claasz van Alkemade

Jacob Claasz Koolloos kind van Claas Jacobsz Koolloos en Annetje Jans Guldemond;
Claas Jacobsz Koolloos kind van Claas Koolloos den ouden en Maria Dirks Westgeest;
Claas Koolloos den ouden partner van Maria Dirks Westgeest;
Maria Claas Koolloos kind van Claas Jacobsz Koolloos en Annetje Jans Guldemond;
Eduard de Wilde partner van Maria Jacobs Koolloos;
Jan Lucasse Noorderdorp partner van Pietertje Jacobs Koolloos;
Christiaan Jacobz Koolloos partner van Maria Persoon;
Maria Jacobs Koolloos kind van Claas Koolloos den ouden en Maria Dirks Westgeest;
Pietertje Jacobs Koolloos kind van Claas Koolloos den ouden en Maria Dirks Westgeest;
Christiaan Jacobz Koolloos kind van Claas Koolloos den ouden en Maria Dirks Westgeest;
Dirk Sijmons Westgeest kind van Sijmon Dirkz Westgeest;
Jan Sijmons Westgeest kind van Sijmon Dirkz Westgeest;
Jacob Sijmons Westgeest kind van Sijmon Dirkz Westgeest;
Guurtje kind van Henrik Henrikz van der Hulst en Guurtje Jacobs van Alkemade;
Cornelis van Hase partner van Duijfje Sijmons Westgeest;
Duijfje Sijmons Westgeest kind van Sijmon Dirkz Westgeest;
Jacob Claasz Koolloos - lasthebber van - Annetje Jans Guldemond;
Jacob Claasz Koolloos - lasthebber van - Maria Jacobs Koolloos;
Jacob Claasz Koolloos - lasthebber van - Pietertje Jacobs Koolloos;
Jacob Claasz Koolloos - lasthebber van - Maria Persoon;
Engel Sijmons van Alkemade - erfgenaam van - Sijmon Claasz van Alkemade;
Sijmon Dirkz Westgeest - erfgenaam van - Engel Sijmons van Alkemade;
Maria Dirks Westgeest - erfgenaam van - Engel Sijmons van Alkemade;
Guurtje Jacobs van Alkemade - erfgenaam van - Engel Sijmons van Alkemade;
Jacob Claasz Koolloos - lasthebber van - Dirk Sijmons Westgeest;
Jacob Claasz Koolloos - lasthebber van - Jan Sijmons Westgeest;
Jacob Claasz Koolloos - lasthebber van - Jacob Sijmons Westgeest;
Jacob Claasz Koolloos - verkoper van - landt (voor 11/12);
Cornelis van Hase - koper van - landt;
Duijfje Sijmons Westgeest - eigenaar van - landt (voor 1/12);
mevrouw van Loenen - heeft - de Erfgenamen van Loenen;
Wijnant Mens - belend aan - landt;
den heer mr Daniel van Genegen - gebruiker van - landt (tot 1721 incluijs);
de Voslaan - belend aan - landt;
de Erfgenamen van Loenen - belend aan - landt;
des polders Molesloot - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 18509-04-1721:
Cornelis Henrikz s'Gravenmade onsen inwoner
den heer Everard Loiting bedienaar des goddelijken woords tot Haarlem
juffr Anna Pauw wed
den heer Henrik Geesteranus (reeds overleden)
juffr Eva Vogels (reeds overleden), laatst wed van Jan van Grieken ende tevoren van Egbert Pauw, eenige overgebleve erfgename van wijlen Jan Vogel
den heer Jan van Grieken (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
Claas Dirkse Meijster onsen inwoner
een huijs ende erve (waarde 325 guldens) aan de Beek agter de kerk in desen ambagte, gekomen van Jan Vogel

den heer Everard Loiting partner van juffr Emerentia Pauw;
den heer Henrik Geesteranus partner van juffr Anna Pauw;
juffr Emerentia Pauw kind van den heer Egbert Pauw en juffr Eva Vogels;
juffr Anna Pauw kind van den heer Egbert Pauw en juffr Eva Vogels;
den heer Egbert Pauw partner van juffr Eva Vogels;
den heer Jan van Grieken partner van juffr Eva Vogels;
Cornelis Henrikz s'Gravenmade - lasthebber van - den heer Everard Loiting;
Cornelis Henrikz s'Gravenmade - lasthebber van - juffr Anna Pauw;
juffr Eva Vogels - erfgenaam van - Jan Vogel;
de heer mr Daniel van Genegen - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Hendriks Molesteeg - belend aan - een huijs ende erve;
juffr Emerentia Pauw - verkoper van - een huijs ende erve;
juffr Anna Pauw - verkoper van - een huijs ende erve;
Claas Dirkse Meijster - koper van - een huijs ende erve;
den Kerkelaan - belend aan - een huijs ende erve;
de Beek - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 22220-02-1723:
de heer Barnart van Nes secretaris van Tetrode, Aalberts Berg ende Vogelesang
Abraham Rijkaard onsen inwoner
Maarten Adriaanse van Rijn (reeds overleden)
Gerritje Claas van s'Gravenmade (reeds overleden)
Claas Claasse van s'Gravenmade (reeds overleden)
Cornelia Jans Gardijn (reeds overleden)
Jan Claasse s'Gravenmade (reeds overleden)
de heer mr Daniel van Genegen vendu meester van t edele mog collegie van de admiraliteijt tot Amsterdam
Anna Dirks s'Gravenmade wed
Laurens Prs Fits (reeds overleden)
de Brouwers Weijde land (omvang 2 morgen; waarde 45 guldens (voor 9/40 deel)) over duijn in desen ambagte

Gerritje Claas van s'Gravenmade kind van Claas Claasse van s'Gravenmade en Cornelia Jans Gardijn;
Laurens Prs Fits partner van Anna Dirks s'Gravenmade;
Maarten Adriaanse van Rijn partner van Gerritje Claas van s'Gravenmade;
de heer Barnart van Nes - boedel curator van - Maarten Adriaanse van Rijn;
de heer Barnart van Nes - boedel curator van - Gerritje Claas van s'Gravenmade;
Abraham Rijkaard - toeziend curator van - Maarten Adriaanse van Rijn;
Abraham Rijkaard - toeziend curator van - Gerritje Claas van s'Gravenmade;
Gerritje Claas van s'Gravenmade - zus van - Jan Claasse s'Gravenmade;
de heer Barnart van Nes - verkoper van - de Brouwers Weijde land (negen veertigse parten, ofte wel het aandeel van Gerritje Claase, gekomen van Claas Claase van s'Gravenmade);
de heer mr Daniel van Genegen - koper van - de Brouwers Weijde land (negen veertigse parten);
juffr Livina Vrijbergen - belend aan - de Brouwers Weijde land;
Anna Dirks s'Gravenmade - belend aan - de Brouwers Weijde land;
Jan Henrikse Molesteeg - belend aan - de Brouwers Weijde land;
Corn Gerrits Sgravenmade - belend aan - de Brouwers Weijde land;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 7300-00-1724:
den heer mr Daniel van Genegen vendu meester van de admiraliteijt tot Amsterdam, bij opdragt van 20 maij 1709
Tilbrugge land 67b (omvang ii morgen iiii hont xxx roeden)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - Tilbrugge land 67b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11300-00-1724:
t Jongst Kroft land 328b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - t Jongst Kroft land 328b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 17900-00-1728:
den heer en mr Daniel van Genegen vendumeester van de admiraliteijt tot Amsterdam, bij opdragt van 20 maij 1709
Tilbrugge land 67b (omvang ii morgen iv hont xxx roeden)

den heer en mr Daniel van Genegen - eigenaar van - Tilbrugge land 67b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 1900-00-1728:
loco Jaapje Cornelis
t Lange Stuk land 85b (omvang iii morgen ii hont lxviii roeden)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - t Lange Stuk land 85b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 2400-00-1728:
t Jongskroft land 328b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - t Jongskroft land 328b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8500-00-1728:
loco juffrou anna van Loon getrout met Willem Blaauw
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8500-00-1728:
loco de heer Willem Six ende te voren de voorn Anna van Loon
land 330b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - land 330b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8500-00-1728:
Vrouwe Kroft land 340b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - Vrouwe Kroft land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 8800-00-1732:
den heer en mr Daniel van Genegen vendumeester van de admiraliteijt tot Amsterdam, bij opdragt van 20 maij 1709
Tilbrugge land 67b (omvang ii morgen iv hont xxx roeden)

den heer en mr Daniel van Genegen - eigenaar van - Tilbrugge land 67b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11300-00-1732:
loco Jaapje Cornelis
t Lange Stuk land 85b (omvang iii morgen ii hont lxviii roeden)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - t Lange Stuk land 85b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11800-00-1732:
t Jongskroft land 328b (omvang i hont)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - t Jongskroft land 328b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17900-00-1732:
loco juffrou anna van Loon getrouwt met Willem Blaauw
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

de heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17900-00-1732:
loco de heer Willem Six ende te voren de voorn Anna van Loon
land 330b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - land 330b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 17900-00-1732:
Vrouwe Kroft land 340b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - eigenaar van - Vrouwe Kroft land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 18200-00-1736:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden), vendumeester van de admiraliteijt tot Amsterdam
Tilbrugge land 67b (omvang ii morgen iv hont xxx roeden)
de Erfgenamen bij opdragt van 20 maij 1709

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Tilbrugge land 67b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 1900-00-1736:
loco Jaapje Cornelis
de heer Daniel van Genegen (reeds overleden)
t Lange Stuk land 85b (omvang iii morgen ii hont lxviii roeden)

de heer Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - t Lange Stuk land 85b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 2400-00-1736:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
t Jongskroft land 328b (omvang i hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamemn;
de Erfgenamemn - eigenaar van - t Jongskroft land 328b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8500-00-1736:
loco juffrou anna van Loon getrouwt met Willem Blaauw
de heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)
de Erfgenamen voorn

de heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8500-00-1736:
loco Willem Six ende te voren de voorn Anna van Loon
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
land 330b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 330b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8500-00-1736:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
Vrouwe Kroft land 340b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Vrouwe Kroft land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 8800-00-1740:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden), vendumeester van de admiraliteijt tot Amsterdam
Tilbrugge land 67b (omvang ii morgen iv hont xxx roeden)
de Erfgenamen bij opdragt van 20 maij 1709

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Tilbrugge land 67b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11300-00-1740:
loco Jaapje Cornelis
de heer Daniel van Genegen (reeds overleden)
t Lange Stuk land 85b (omvang iii morgen ii hont lxviii roeden)

de heer Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - t Lange Stuk land 85b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 11800-00-1740:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
het Jongskroft land 328b (omvang i hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamemn;
de Erfgenamemn - eigenaar van - het Jongskroft land 328b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 17900-00-1740:
loco juffr Anna van Loon getrouwt met Willem Blaauw
de heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)
de Erfgenamen voorn

de heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 17900-00-1740:
loco Willem Six ende te voren de voorn Anna van Loon
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
land 330b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 330b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 17900-00-1740:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
Vrouwe Kroft land 340b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Vrouwe Kroft land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 18200-00-1744:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden), vendumeester van de admiraliteijt tot Amsterdam
Tilbrugge land 67b (omvang ii morgen iv hont xxx roeden)
de Erfgenamen bij opdragt van 20 maij 1709

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Tilbrugge land 67b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 1900-00-1744:
loco Jaapije Cornelis
de heer Daniel van Genegen (reeds overleden)
t Lange Stuk land 85b (omvang iii morgen ii hont lxviii roeden)

de heer Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - t Lange Stuk land 85b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 2500-00-1744:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
het Jongskroft land 328b (omvang i hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamemen;
de Erfgenamemen - eigenaar van - het Jongskroft land 328b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 8600-00-1744:
loco juffr Anna van Loon getrouwt met Willem Blaauw
de heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)
de Erfgenamen voorn

de heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 8600-00-1744:
loco Willem Six ende te voren de voornoemde Anna van Loon
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
land 330b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 330b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 8600-00-1744:
den heer mr Daniel van Genegen (reeds overleden)
Vrouwe Kroft land 340b (omvang v hont)

den heer mr Daniel van Genegen - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Vrouwe Kroft land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 89