Genealogie project persoon weergeven


Claas Adriaans Akersloot

voor 1692 - na 1724


Ouders: Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort

11-03-1692:
Steven Michiels van Swieten wonende tot Roelevaertisveen
een steenschuijt met mast en zeijl ende alle verder gereetschappen vandien, te vervolgen waer het vaert ofte zeijlt

Steven Michiels van Swieten - schuldig aan - Claes Arijens Akersloot (170 gulden);
Steven Michiels van Swieten - koper van - een steenschuijt;
Claes Arijens Akersloot - verkoper van - een steenschuijt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1800-00-1697:
den 15 janu 1699 ontf 67-16-0
drie huijse met lant (omvang 14 morgen 3 hont 44 roeden) 62-18-10

Claes Akersloot - eigenaar van - drie huijse met lant (en gebruiker);

Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 421-11-1714:
kopie akte voor notaris C. Noppers tot Haarlem
een huijs ende erve (waarde 1900 guldens) gelegen aen de kalkovens tot Hillegom met den aankleven van dien als huijsjes, schuren, berg, tuijn en land daer aan gelegen
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim); waarde 750 guldens) en het land daar bij behoorende, staande en gelegen tot Hillegom bij t bovengemelde perceel
drie kalkovens (omvang 5 morgen (ruim); waarde 2650 guldens) met twee leshuijsen, zifthuijs, twee schuren en twee huijsjes, met de werf ende verdere landerijen daar aan behoorende

Maarten Paulisse van Schooten partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Claas Akersloot - heeft compagnie met - Gerrit Cornelisse Schrama (Claas Akersloot moet voor de helfte transporteren de gespecificeerde effecten tot deselfde prijs en ten gemeene kosten aan Gerrit Schrama die deze tegen de gespecificeerde prijs moet aannemen);
Grietje Adriaans Akersloot - heeft - de Kinderen;
Maarten Paulisse van Schooten - heeft - de Kinderen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20005-11-1715:
de helft verkocht voor 2650 guldens
Claas Akersloot onsen inne woonder
Gerrit Cornelisse s'Grama onse inwoonder
een huijs en erve gelegen aande Kalckovens onder desen ambagten met den aankleeven van dien als huijsjes, schuuren, berg, thuijn en land
een huijs met de kerck (omvang 3 morgen (ruim)) en het landt daar bij behoorende, staende en leggende bij t voorz perceel
drie kalkovens met twee leshuijsen (omvang 5 morgen (ruim)) twee scheuren en twee huijsjes met werf en verdere land daar aan hoorende
de thuijn van de Armen Meesteren van Hillegom

Maerten Paulus van Schooten partner van Grietje Adriaense Akersloot;
Maerten Paulus van Schooten - heeft - de Kinderen van Schooten;
Grietje Adriaense Akersloot - heeft - de Kinderen van Schooten;
Claas Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen van Schooten (eerder gemaackt wegens hun lieder gemeene companie);
d hr van Egten - belend aan - een huijs en erve;
d hr van Egten - belend aan - een huijs en erve;
juff Kousebant - belend aan - een huijs met de kerck;
d heer van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Akersloot - verkoper van - een huijs en erve (de helft);
Claas Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerck (de helft);
Claas Akersloot - verkoper van - drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - een huijs en erve (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - een huijs met de kerck (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
de Lijdse Treckvaart - belend aan - een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan - belend aan - een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan - belend aan - een huijs met de kerck;
de Lijdse Treckvaart - belend aan - een huijs met de kerck;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerck;
de Hillegommer Beek - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de thuijn van de Armen Meesteren - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Lijdse Treckvaart - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11500-00-1720:
Schout Roelenlant Mitsgaders T Kijfhoekje land 249a (omvang iv hont xli roeden lv voet)

den heer van Kannenburg - eigenaar van - Schout Roelenlant Mitsgaders T Kijfhoekje land 249a;
Claas Akersloot - gebruiker van - Schout Roelenlant Mitsgaders T Kijfhoekje land 249a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6500-00-1720:
Claas Akersloot cum socus
Floris Louwenlant land 256c (omvang i morgen i hont)

Claas Akersloot - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6700-00-1720:
Claas Adriaanse Akersloot voorn, cs
de Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6900-00-1720:
Claas Adriaanse Akersloot cum socus
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6900-00-1720:
Claas Adriaanse Akersloot cum socus
land 265b (omvang ii morgen)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6900-00-1720:
t Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - t Brugweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7013-08-1720:
den kooper was de wederhelfte opgedragen op den 5 novemb 1715, int geheel gekomen van Adriaan Cornelisse Akersloot, verkocht voor 2650 guldens
Claas Adriaan Akersloot onsen inwoner
Adriaan Cornelise Akersloot (reeds overleden)
Magdalena Adriaans Erffort (reeds overleden)
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade onsen inwoner
den heer mr Salomon van Egten burgemeester der stad Haarlem
een huijs, erve ende aankleven van dien, als huijsjes, schuren, barg, tuijn ende land, in desen ambachte over de trekvaart benoortoosten de Beeklaan
de Trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden
des Gravelijkheijts Laan langs de Beek
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim)) ende het land daar bij in desen ambachte over de trekvaart besuijdwesten de Beeklaan
de Beek (Hillegommer Beek)
drie kalkoven (omvang 5 morgen (ruim)) met twee leshuijsen, sifthuijs, twee schuren, twee huijsen, werven, ende landen, besuijdoosten de trekvaart ende besuijdwesten de Beeklaan
den Armen van Hillegom

Claas Adriaan Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Grietje Adriaans Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter - heeft - de Kinderen Schoter;
Grietje Adriaans Akersloot - heeft - de Kinderen Schoter;
Claas Adriaan Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen Schoter (opgeregt voor den Notaris Wijnand Mens op den 16 martij 1713);
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
juffrou Kouseband - belend aan - een huijs met de kerk;
den heer Pieter van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs, erve (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerk (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - drie kalkoven (de helft);
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs, erve;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs met de kerk;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - een huijs, erve;
des Gravelijkheijts Laan - belend aan - een huijs, erve;
de Beek - belend aan - een huijs met de kerk;
de Trekweg - belend aan - een huijs met de kerk;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerk;
de Beek - belend aan - drie kalkoven;
den Armen - belend aan - drie kalkoven;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - drie kalkoven;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20100-00-1724:
Schout Roelenland Mitsgaders T Kijfhoekje land 249a (omvang iv hont xli roeden lv voet)

den heer van Kannenburg - eigenaar van - Schout Roelenland Mitsgaders T Kijfhoekje land 249a;
Claas Akersloot - gebruiker van - Schout Roelenland Mitsgaders T Kijfhoekje land 249a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15900-00-1724:
Claas Akersloot cum socus
Floris Louwenlant land 256c (omvang i morgen i hont)

Claas Akersloot - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1724:
Claas Akersloot voorn, cs
de Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Claas Akersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16300-00-1724:
Claas Adriaanse Akersloot cum socus
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16300-00-1724:
Claas Adriaanse Akersloot cum socus
land 265b (omvang ii morgen)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16300-00-1724:
Claas Adriaanse Akersloot c.socius
t Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - t Brugweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 164