Genealogie project persoon weergeven


Jan Moerkercken

voor 1705 -


03-08-1705:
uijt cragte van scheepens vonnisse alhier geabtineert bij Dammis van Dijck tot laste van Gerrit Matteusse Lindenburch in dato den 14 januarij 1705 mitsgaders naer voorgaende sommatie renovatie ende arrest daer op gevolgt en verders naer alle behoorlijcke publiquaties, proclamaties, subhastatien opveijlinge en anders solemniteijten in materije van executie gebruijckelijck op den 26 meij 1705 int regthuijs ten overstaen van schout en scgheepenen in publijqe veijling verkogt
Jan Moerkercken geswooren bode alhier
Krijn van der Sloot moolemaecker tot Amsterdam
een wint koorn moole (waarde 2830 guldens) maelende tarw en rogge, staende in dese ambacht op s'graeffelijckheijts duijnen

Dammis van Dijck - belast - Gerrit Matteusse Lindenburgh (met een schepen vonnis);
Krijn van der Sloot - schuldig aan - Jan Moerkercken (1415 guldens in aparte akte dd 3-8-1705, gerooijeert actum den 16 meij 1706);
Jan Moerkercken - verkoper van - een wint koorn moole;
Gerrit Matteusse Lindenburgh - eigenaar van - een wint koorn moole;
Krijn van der Sloot - koper van - een wint koorn moole;
de Graeffelijckheijt - belend aan - een wint koorn moole;
de Graeffelijckheijt - belend aan - een wint koorn moole (met 2 guldens jaerlijcx);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 30