Genealogie project persoon weergevenKrijn van der Sloot

voor 1705 - voor 1721


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin


03-08-1705:
uijt cragte van scheepens vonnisse alhier geabtineert bij Dammis van Dijck tot laste van Gerrit Matteusse Lindenburch in dato den 14 januarij 1705 mitsgaders naer voorgaende sommatie renovatie ende arrest daer op gevolgt en verders naer alle behoorlijcke publiquaties, proclamaties, subhastatien opveijlinge en anders solemniteijten in materije van executie gebruijckelijck op den 26 meij 1705 int regthuijs ten overstaen van schout en scgheepenen in publijqe veijling verkogt
Jan Moerkercken geswooren bode alhier
Krijn van der Sloot moolemaecker tot Amsterdam
een wint koorn moole (waarde 2830 guldens) maelende tarw en rogge, staende in dese ambacht op s'graeffelijckheijts duijnen

Dammis van Dijck belast Gerrit Matteusse Lindenburgh (met een schepen vonnis);
Krijn van der Sloot is schuldig aan Jan Moerkercken (1415 guldens in aparte akte dd 3-8-1705, gerooijeert actum den 16 meij 1706);
Jan Moerkercken is verkoper van een wint koorn moole;
Gerrit Matteusse Lindenburgh is eigenaar van een wint koorn moole;
Krijn van der Sloot is koper van een wint koorn moole;
de Graeffelijckheijt is rondom belend aan een wint koorn moole;
de Graeffelijckheijt belast een wint koorn moole (met 2 guldens jaerlijcx);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3010-02-1721:
kopie akte voor notaris Philippus Roos tot Amsterdam
mesjrs Claas Bakker mr houtsaagmolenaar
mesjrs Claas Jacobz mr houtsaagmolenaar
Crijn van der Sloot (reeds overleden)
een koorenmolen (waarde 2700 gulden) staande ende gelegen tot Hillegom

mesjrs Claas Bakker testament executeur van Crijn van der Sloot;
mesjrs Claas Jacobz testament executeur van Crijn van der Sloot;
mesjrs Claas Bakker machtigt de E Arnoldus Barneveld;
mesjrs Claas Jacobz machtigt de E Arnoldus Barneveld;
de E Arnoldus Barneveld is verkoper van een koorenmolen;
d e Jan Valkoog is koper van een koorenmolen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 23209-04-1721:
Arnoldus Barneveld wonende in de stad Leijden
Quirin van der Sloot (reeds overleden)
Jan Claase Valkoog onsen inwoner
een wind kooren mole (waarde 269 gldns (toegift op de erfportie)) in s'Gravelijkheijds duijne agter t'dorp in desen ambagte

Jan Claase Valkoog partner van Antonia Barneveld;
Arnoldus Barneveld is lasthebber van Claas Pieterz Bakker;
Arnoldus Barneveld is lasthebber van Claas Jacobz;
Claas Pieterz Bakker testament executeur van Quirin van der Sloot;
Claas Jacobz testament executeur van Quirin van der Sloot;
Antonia Barneveld erfgenaam van Quirin van der Sloot;
Jan Claase Valkoog is koper van een wind kooren mole (de gedeeltens van de verdere mede erfgenamen);
Claas Pieterz Bakker is verkoper van een wind kooren mole;
Claas Jacobz is verkoper van een wind kooren mole;
de Graaflijkheid is rondom belend aan een wind kooren mole;
de Graaflijkheid belast een wind kooren mole (met een jaarlijkse recognitie van twee guldens);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 224