Genealogie project persoon weergeven


Gerrit Matheuse Lindenburch

voor 1682 - na 1703


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin
Relatie met: Crijntje Jans
19-05-1682:
Neeltje Engels weduwe wonende tot Lis
Aelbert Jansz Heemskerk (reeds overleden)
een roggen molentie (waarde 1150 guldens) staende opt duijn int westen van t dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden volgens den erffpachtsbrieff in dato den 13 martij 1640

Aelbert Jansz Heemskerk partner van Neeltje Engels;
Arij Aelberts van den Bosch - voogd van - Neeltje Engels;
Gerrit Matheusse Lindenburch - schuldig aan - Neeltje Engels (1150 guldens in aparte akte dd 19-5-1682, als voldaen vertoont opten 26 november 1684);
Neeltje Engels - verkoper van - een roggen molentie;
Gerrit Matheusse Lindenburch - koper van - een roggen molentie;
de Graefflijcheijt - belend aan - een roggen molentie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10226-11-1684:
Gerrit Matheusz Lindenburch molenaer wonende alhier
een roggen molentie staende opt duijn int noortwesten van t dorp, onderpand voor de schuld

Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - Dammas Achias van Dijck (300 caroli guldens, geroyeert opten 21 augustij 1686);
Gerrit Matheusz Lindenburch - eigenaar van - een roggen molentie;
de Graeffelicheijt - belend aan - een roggen molentie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13121-08-1686:
de Diakonij Armen alhier
een roggen molentie staende opt duijn ten noortwesten van t dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met 2 gulden erffpacht s'jaars

Arent Meessen Langevelt - diaken van - de Diakonij Armen;
Philips Dirckse van Steijn - diaken van - de Diakonij Armen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - de Diakonij Armen (1000 guldens);
de Graeffelicheijt - belend aan - een roggen molentie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14529-05-1687:
de helft in twee huisen en erven (waarde 500 gulden)

Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - Huijch Cornelisz van Moerkercken (300 caroli guldens in aparte akte dd 29-5-1687);
Huijch Cornelisz van Moerkercken - verkoper van - de helft in twee huisen en erven;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - de helft in twee huisen en erven;
Willem Jansz Bierman - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Arent van der Bijl - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Dammis Achius van Dijck - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
den Heerenwech - belend aan - de helft in twee huisen en erven;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15420-08-1688:
Gerrit Matheus Lindenburch molenaer alhier
domine Theodorus van Dobben predicant ten Hoorn op Tessel
een korenmolen staende op het duiijn ten noortwesten van het dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met twee gulden erffpacht sjaars
een huijs staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand vooor de schuld

Gerrit Matheus Lindenburch - schuldig aan - domine Theodorus van Dobben (1000 caroli guldens ende in sijn nootoirber verstreckt, op 7 meij 1691 wordt het huijs ontslagen als onderpand);
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een korenmolen;
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een huijs;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs;
de Graefflicheijt - belend aan - een korenmolen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17508-05-1691:
Gerrit Matheusz Lindenburch molenaer
Anna Coenen wed
Louris Maertens (reeds overleden)
een halff huijs metten erve (waarde 675 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Louris Maertens partner van Anna Coenen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - verkoper van - een halff huijs metten erve;
Jacob Mourisz Sluijt - koper van - een halff huijs metten erve;
Anna Coenen - eigenaar van - de weder helft van een huijs metten erve;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een halff huijs metten erve;
Bruijn Arijens van der Bijl - belend aan - een halff huijs metten erve;
Dammis Achias - belend aan - een halff huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - een halff huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1422-07-1691:
(datering van deze akte is 22 julij 1681)
domine Theodorus van Dobbe predicant op Tessel
domine Johannes Swalmius predicant alhier, sijn comparants swager
Gerrit Matheusz Lindenberch molenaer alhier
een hipoteecq brieff (waarde 1000 guldens)

domine Theodorus van Dobbe - zwager van - domine Johannes Swalmius;
Gerrit Matheusz Lindenberch - belast met - een hipoteecq brieff;
Gerrit Matheusz Lindenberch - eigenaar van - een koren molen;
domine Theodorus van Dobbe - verkoper van - een hipoteecq brieff;
domine Johannes Swalmius - koper van - een hipoteecq brieff;
een koren molen - onderpand voor - een hipoteecq brieff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1712-05-1696:
d Johannes Swalmius predicant alhier
een rogge molentie (waarde 1975 gulden) staende opt duijn int noortwesten vant dorp van Hillegom, belast met een erffpacht van 2 gulden sjaars

Gerrit Matheusz Lindenburgh - verkoper van - een rogge molentie;
Joost Huijgen - koper van - een rogge molentie;
d Johannes Swalmius - belast - een rogge molentie (met 500 guldens);
de Graefflicheijt - belend aan - een rogge molentie;
de Diakenij Armen - belast - een rogge molentie (met 1000 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6404-06-1699:
de molen tesamen belast met 1800 guldens
een koren molen (waarde 959 gulden 9 st boven de belastinge) staende opt duijn int noortwesten vant t dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden sjaers volgens den erffpagtsbrieff in dato den 13 martij 1640
de Diakenij Armen tot Hillegom

Cornelis Gangelofsz Romeijn - verkoper van - een koren molen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - een koren molen;
Dammis van Dijck - belast - een koren molen (800 gulden);
de Graefflicheijt - belend aan - een koren molen;
de Diakenij Armen - belast - een koren molen (1000 gulden);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8429-10-1699:
attestatie dat de deposanten op den vierden augustus deses jaers sijn versocht omme te visiteren seeckere sack die dito pachter van de molen hadde gehaelt off gemerckt was off niet, dat de molenaer sijnde van den voorn pachter wel met harde en schamer woorden is aangesproocken maer niet dat deselve molenaer geroepen heeft bueren off inwoonders van Hillegom
Gerrit Matheusz Lindenburgh molenaer alhier
David Goetval pachter van t gemael over Haerlem

Gerrit Matheusz Lindenburgh partner van Crijn Jans;
David Goetval;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9502-06-1702:
opden 10e januarij jongstleden uijtten hant verkogt
Angnietie Jans eerder wedu
Pieter Pieters Ousthoorn (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 740 guld) staende inden dorpe van Hillegom met een thuijn daer agter

Joost Huijgh Cooningsbrugge partner van Marijtie Pieters Ousthoorn;
Cornelis Pieterse Hoogendijck partner van Angnietie Jans;
Pieter Pieters Ousthoorn partner van Angnietie Jans;
Marijtie Pieters Ousthoorn kind van Pieter Pieters Ousthoorn en Angnietie Jans;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - gemagtigd door - Cornelis Pieterse Hoogendijck;
Willem Jans Bierman - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Maerts Sgrama - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Jans Bierman - belend aan - een huijs metten erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - verkoper van - een huijs metten erve;
Gerrit Matteusse Lindenburgh - koper van - een huijs metten erve;
den Heerewech - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 11815-08-1703:
Grietje Mattheus Lindenburgh te voorens wedue, zus van Gerrit
Cornelis Leendertse van Grieken (reeds overleden)
een kooren wintmolen staande inden ambagte van Hillegom met alle de gereetschappen daar toe behoorende, onderpand voor de schuld

Cornelis Leendertse van Grieken partner van Grietje Mattheus Lindenburgh;
Willem Heugelenburch partner van Grietje Mattheus Lindenburgh;
Gerrit Mattheus Lindenburgh - schuldig aan - Grietje Mattheus Lindenburgh (1200 gulden);
Gerrit Mattheus Lindenburgh - eigenaar van - een kooren wintmolen;
de Graeffelijckheijt - belend aan - een kooren wintmolen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 12803-08-1705:
uijt cragte van scheepens vonnisse alhier geabtineert bij Dammis van Dijck tot laste van Gerrit Matteusse Lindenburch in dato den 14 januarij 1705 mitsgaders naer voorgaende sommatie renovatie ende arrest daer op gevolgt en verders naer alle behoorlijcke publiquaties, proclamaties, subhastatien opveijlinge en anders solemniteijten in materije van executie gebruijckelijck op den 26 meij 1705 int regthuijs ten overstaen van schout en scgheepenen in publijqe veijling verkogt
Jan Moerkercken geswooren bode alhier
Krijn van der Sloot moolemaecker tot Amsterdam
een wint koorn moole (waarde 2830 guldens) maelende tarw en rogge, staende in dese ambacht op s'graeffelijckheijts duijnen

Dammis van Dijck - belast - Gerrit Matteusse Lindenburgh (met een schepen vonnis);
Krijn van der Sloot - schuldig aan - Jan Moerkercken (1415 guldens in aparte akte dd 3-8-1705, gerooijeert actum den 16 meij 1706);
Jan Moerkercken - verkoper van - een wint koorn moole;
Gerrit Matteusse Lindenburgh - eigenaar van - een wint koorn moole;
Krijn van der Sloot - koper van - een wint koorn moole;
de Graeffelijckheijt - belend aan - een wint koorn moole;
de Graeffelijckheijt - belend aan - een wint koorn moole (met 2 guldens jaerlijcx);

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 30