Genealogie project persoon weergeven


d heer mr Salomon van Egten

voor 1682 - na 1816


26-02-1682:
op den xix januarij 1682 tot Haerlem in een herberge van den Haen publijckelick onder meerder partijen leggende inden ambachte ofte jurisdictie van Noortwijckerhout in een massa vercocht
de heer en mr Michiel de Witte advocaet wonende tot Amsterdam
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen tot Haerlem
een stuck weij ofte hoijlandt (omvang 340 roeden) leggende inden ambachte van Hillegom tusschen de treckwech van Haerlem op Leijden ende de Hoogeveensche ofte Schouwweteringe
t Oude Mannen Huijs tot Haerlem
een stuck lant (omvang 290 roeden) leggende twee campen noortwaerts van het voorsz stuck met het huijsken tegenwoordigh daer op staende
noch een stuck lant (omvang 1 morgen 2 hondt) leggende twee campen noortwaerts van het voorgaende

juff Buijtenwech - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck lant;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - noch een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - noch een stuck lant;
de heer Nicolaes Tierck - belend aan - een stuck lant;
Geertje Meessen - belend aan - een stuck lant;
d heer Cousebant - belend aan - noch een stuck lant;
van Deijl - belend aan - noch een stuck lant;
t Oude Mannen Huijs - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - noch een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - noch een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8717-07-1684:
Jan Cornelis Robol waert alhier
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen der stadt Haerlem
Cornelis Willems Visscher (reeds overleden)
Guertie Jans weduwe
Claes Simons van Alckemade (reeds overleden)
t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (waarde 1000 caroli guldens) daer uijthangt t wapen van Vrieslandt staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visscher partner van wed;
Claes Simons van Alckemade partner van Guertie Jans;
Jan Cornelis Robol - schuldig aan - d heer mr Salomon van Echten;
Guertie Jans - borg voor - Jan Cornelis Robol;
wed - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Jans Biermans - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Arij Floris - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Barents Pickaer - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
Agatha van Berckenroede - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (een rente van 3 gulden 15 stuijvers s'jaers);
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Erffgenamen - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met 3 grooten);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12800-00-1697:
den 24 meij 1698 ontfangen 5-18-12
lant (omvang 2 morgen 57 roeden) 5-15-4 en 0-3-8

de hr van Echten - eigenaar van - lant;

Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 1905-11-1715:
de helft verkocht voor 2650 guldens
Claas Akersloot onsen inne woonder
Gerrit Cornelisse s'Grama onse inwoonder
een huijs en erve gelegen aande Kalckovens onder desen ambagten met den aankleeven van dien als huijsjes, schuuren, berg, thuijn en land
een huijs met de kerck (omvang 3 morgen (ruim)) en het landt daar bij behoorende, staende en leggende bij t voorz perceel
drie kalkovens met twee leshuijsen (omvang 5 morgen (ruim)) twee scheuren en twee huijsjes met werf en verdere land daar aan hoorende
de thuijn van de Armen Meesteren van Hillegom

Maerten Paulus van Schooten partner van Grietje Adriaense Akersloot;
Maerten Paulus van Schooten - heeft - de Kinderen van Schooten;
Grietje Adriaense Akersloot - heeft - de Kinderen van Schooten;
Claas Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen van Schooten (eerder gemaackt wegens hun lieder gemeene companie);
d hr van Egten - belend aan - een huijs en erve;
d hr van Egten - belend aan - een huijs en erve;
juff Kousebant - belend aan - een huijs met de kerck;
d heer van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Akersloot - verkoper van - een huijs en erve (de helft);
Claas Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerck (de helft);
Claas Akersloot - verkoper van - drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - een huijs en erve (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - een huijs met de kerck (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
de Lijdse Treckvaart - belend aan - een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan - belend aan - een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan - belend aan - een huijs met de kerck;
de Lijdse Treckvaart - belend aan - een huijs met de kerck;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerck;
de Hillegommer Beek - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de thuijn van de Armen Meesteren - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Lijdse Treckvaart - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11500-00-1720:
den heer mr Salomon van Egten burgemeester der stad Haarlem
Schout Roelenlant land 249e (omvang ii hont lxi roeden lxxii voeten)

den heer mr Salomon van Egten - eigenaar van - Schout Roelenlant land 249e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6500-00-1720:
Schout Roelenant land 250j (omvang ii hont xc roeden)

Salomon van Egten - eigenaar van - Schout Roelenant land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6500-00-1720:
d hr mr Salomon van Egten burgemeester der stad Haarlem
Roelenland land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

d hr mr Salomon van Egten - eigenaar van - Roelenland land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6713-08-1720:
den kooper was de wederhelfte opgedragen op den 5 novemb 1715, int geheel gekomen van Adriaan Cornelisse Akersloot, verkocht voor 2650 guldens
Claas Adriaan Akersloot onsen inwoner
Adriaan Cornelise Akersloot (reeds overleden)
Magdalena Adriaans Erffort (reeds overleden)
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade onsen inwoner
den heer mr Salomon van Egten burgemeester der stad Haarlem
een huijs, erve ende aankleven van dien, als huijsjes, schuren, barg, tuijn ende land, in desen ambachte over de trekvaart benoortoosten de Beeklaan
de Trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden
des Gravelijkheijts Laan langs de Beek
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim)) ende het land daar bij in desen ambachte over de trekvaart besuijdwesten de Beeklaan
de Beek (Hillegommer Beek)
drie kalkoven (omvang 5 morgen (ruim)) met twee leshuijsen, sifthuijs, twee schuren, twee huijsen, werven, ende landen, besuijdoosten de trekvaart ende besuijdwesten de Beeklaan
den Armen van Hillegom

Claas Adriaan Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Grietje Adriaans Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter - heeft - de Kinderen Schoter;
Grietje Adriaans Akersloot - heeft - de Kinderen Schoter;
Claas Adriaan Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen Schoter (opgeregt voor den Notaris Wijnand Mens op den 16 martij 1713);
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
juffrou Kouseband - belend aan - een huijs met de kerk;
den heer Pieter van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs, erve (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerk (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - drie kalkoven (de helft);
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs, erve;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs met de kerk;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - een huijs, erve;
des Gravelijkheijts Laan - belend aan - een huijs, erve;
de Beek - belend aan - een huijs met de kerk;
de Trekweg - belend aan - een huijs met de kerk;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerk;
de Beek - belend aan - drie kalkoven;
den Armen - belend aan - drie kalkoven;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - drie kalkoven;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20130-12-1720:
kopie akte voor notaris Theodorus Elout junior tot Haarlem
de heer en mr Salomon van Egten raad en oud burgemeester der stad Haarlem, wonende tot Haarlem
de heer Laurens van Campen wonende tot Haarlem
Jannetje Pieters wed en boedelhoudster
Jan Cornelisse Robol (reeds overleden), wonende tot Hillegom
het Wapen van Vriesland een huijs en erf ondepand voor de schulden

Jan Cornelisse Robol partner van Jannetje Pieters;
de heer en mr Salomon van Egten - krediteur van - Jannetje Pieters;
de heer Laurens van Campen - krediteur van - Jannetje Pieters;
Jannetje Pieters - eigenaar van - het Wapen van Vriesland een huijs en erf;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 1114-05-1721:
in publicque veijlinge verkogt door overnamne van de belasting mitsgaders het hooftgeld van dusent guldens
den heer mr Salomon van Egten raad ende burgemeester der stad Haarlem
Jannetje Pieters Hulst wed en boedelhoudster
Jan Cornelisse Robol (reeds overleden)
juffr Maria Freser wed
Joost van Vlaardingen (reeds overleden)
Catarina van der Meij wed
Cornelis Cornelisse Vis (reeds overleden)
Jan van Loon procureur
Maria Carolina Freser wonende in de stad Amsterdam
Jan Verburg (reeds overleden)
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal in desen dorpe, aan Jan Cornelise Roobol opgedragen op den 22 julij 1682
erf (omvang 6 roeden 3 voet)

Jan Cornelisse Robol partner van Jannetje Pieters Hulst;
Joost van Vlaardingen partner van juffr Maria Freser;
Cornelis Cornelisse Vis partner van Catarina van der Meij;
Jan Verburg partner van Maria Carolina Freser;
den heer mr Salomon van Egten - lasthebber van - Jannetje Pieters Hulst;
juffr Maria Freser - schuldig aan - den heer mr Salomon van Egten (tien hondert guldens in aparte akte dd 14 mei 1721, afgelost op den 13 februarij 1732);
Maria Carolina Freser - borg voor - juffr Maria Freser;
Catarina van der Meij - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Willem Janse Bierman - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Adriaan Florisse - heeft - de Erfgenamen;
Bruijn Lenardse van der Bijl - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Jan Aalbertse Pikkaart - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Eduardus Loiting - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (nomine uxoris, cum socus);
Doublet - heeft - Erfgenamen Doublet;
Jan van Loon - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een rente van drie guldens vijftien stuijvers aangekomen van juffr Agata van Berkenrode);
den heer mr Salomon van Egten - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een schuldbrief in capitaal dusent guldens van dato 17 julij 1684);
Jannetje Pieters Hulst - verkoper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
juffr Maria Freser - koper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Grietje Jans - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse van der Linden - koper van - erf (voor desen);
Cornelis Janse van Brederode - verkoper van - erf (voor desen);
Bruijn Lenardse van der Bijl - belend aan - erf;
de Pastoorslaan - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Erfgenamen - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Erfgenamen Doublet - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met drie grooten s'jaars);
erf - deel van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Burengang - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 627-05-1722:
Carolina Freser wed, wonende in de stad Amsterdam
Jan Vreburg (reeds overleden)
Maria Freser (reeds overleden), overleden in Hillegom in november 1721, wed
Joost van Vlaardingen (reeds overleden)
Arnoldus Bote wonende tegenwoordig tot Muijden
Jan van Loon tot Haarlem
den heer mr Salomon van Egten raad ende burgemeester der stad Haarlem
den heer Eduardus Loiting nomine uxoris, cum socus
Adriaan Florisse (reeds overleden)
Grietje Jans (reeds overleden)
Catarina van der Meij wed
Cornelis Cornelisse Vis (reeds overleden)
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (waarde 200 guldens boven de belasting) in desen dorpe
erf (omvang 6 roeden 3 voeten) voor desen bij Jan Willem van der Linde vant bovenstaande erf van den voorgaanden Eijgenaar Cornelis Janse van Brederode gekogt

Jan van Vlaardingen kind van Joost van Vlaardingen en Maria Freser;
Jan Vreburg partner van Carolina Freser;
Arnoldus Bote partner van Joanna Gerarda van Hemert;
Cornelis Cornelisse Vis partner van Catarina van der Meij;
Carolina Freser - heeft pleegkind - Jan van Vlaardingen;
Jan van Vlaardingen - verkoper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (aan Maria Freser opgedragen op den 14 maij 1721);
Jan van Loon - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (om drie guldens vijftien stuijvers s jaars, als t regt hebbende van juffr Agata van Berkenrode);
Doublet - heeft - Erfgenamen Doublet;
den heer mr Salomon van Egten - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een custingsbrief in capitaal duijsent guldens);
Jan Albertse Pikkaart - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den heer Eduardus Loiting - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Adriaan Florisse - heeft - de Erfgenamen Florisse;
Grietje Jans - heeft - de Erfgenamen Florisse;
Bruijn Lenards van der Bijl - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Catarina van der Meij - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Willem Janse Bierman - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Bruijn Lenards van der Bijl - belend aan - erf;
Arnoldus Bote - koper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Erfgenamen Doublet - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met drie grooten s jaars);
de Pastoorslaan - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Erfgenamen Florisse - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Burengang - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 5400-00-1724:
d heer mr Salomon van Egten hooft officier der stad Haarlem
Schout Roelenland land 249e (omvang ii hont lxvi roeden lxxii voeten)

d heer mr Salomon van Egten - eigenaar van - Schout Roelenland land 249e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15900-00-1724:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15900-00-1724:
de heer mr Salomon van Egten hooft officier der stad Haarlem
Roelenland land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

de heer mr Salomon van Egten - eigenaar van - Roelenland land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1728:
d heer mr Salomon van Egten hooft officier der stad Haarlem
Schout Roelenland land 249e (omvang ii hont xvi roeden lxxii voeten)

d heer mr Salomon van Egten - eigenaar van - Schout Roelenland land 249e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6500-00-1728:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6500-00-1728:
de heer Salomon van Egten hooft officier der stad Haarlem
Roelenland land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

de heer Salomon van Egten - eigenaar van - Roelenland land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6700-00-1732:
Schout Roelenland land 249e (omvang ii hont lxvi roeden lxxii voeten)

d heer mr Salomon van Egten - eigenaar van - Schout Roelenland land 249e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 15900-00-1732:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 15900-00-1736:
Schout Roelenland land 249e (omvang ii hont lxvi roeden lxxii voet)

den heer Salomon van Egten - eigenaar van - Schout Roelenland land 249e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6500-00-1736:
den heere van Egten voorn
land 250j (omvang ii hont xc roeden)

den heere van Egten - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6500-00-1736:
uijt Roelenland
Floris Louwen Land land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

de heer Salomon van Egten - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6700-00-1812:
Floris Louwen land land 256d (omvang 1 morgen 130 roeden) uit Roelenland

Salemon van Egten - eigenaar van - Floris Louwen land land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 6700-00-1816:
Floris Louwen land land 256d (omvang 1 morgen 130 roeden) uit Roelenland

Salemon van Egten - eigenaar van - Floris Louwen land land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 161