Genealogie project persoon weergeven


Maarten Akersloot

voor 1679 - na 1681


28-01-1679:
juffv Agnieta van Eijta weduwe
d heer mr Johan Akersloot (reeds overleden), in sijn leven raedt & out schepen der stadt Haerlem
een wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden; waarde 10000 caroli guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom over duijn aende Loosterwech, belast met een erffpacht van 9 guld
het Oudemannen Huijs tot Haerlem
de Schouweteringe genaemt de Vaert

Nicolaes Uijttenbos partner van juffv Agnieta van Eijta;
d heer mr Johan Akersloot partner van juffv Agnieta van Eijta;
juffv Agnieta van Eijta - verkoper van - een wooninge;
d heer Maerten Akersloot - koper van - een wooninge;
den advocaet Buijs - belend aan - een wooninge (voorheen Pr Cornelis Son);
het Oudemannen Huijs - belend aan - een wooninge;
de Duijnen van Jonch van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge;
de Schouweteringe - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3219-12-1681:
Marten Akersloot burger tot Haerlem jegenwoordigh wonende inden banne van Schoten
Pieter Rijcke mede burger ende inwoonder tot Haerlem
een woninge boomgaert ende landerijen (omvang 23 morgen (omtrent)) met de huijsinge daerop staende, leggende inden banne van Hillegom, streckende van t duijn oostwaerts naert westen toe over de Leijtse vaert, onderpand voor de schuld
de regenten vant Out Mannen Huijs tot Haerlem

Marten Akersloot - schuldig aan - Pieter Rijcke (1200 gulden in sijn noot en oirbor verstreckt, en 800 guldens in sijn noot en oirbor verstreckt in andere akte dd 12-3-1682 (Afb 88));
de heer mr Paulus Buijs - belend aan - een woninge boomgaert ende landerijen;
Marten Akersloot - eigenaar van - een woninge boomgaert ende landerijen;
de regenten vant Out Mannen Huijs - belend aan - een woninge boomgaert ende landerijen;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8630-07-1682:
Pieter Rijke burger ende inwoonder tot Haarlem, gecommitteert tot opsigt ende directie van sekere sestien duijsent gulden
de heer mr Cornelis van Bambeek schepen der stadt Amsterdam, gecommitteert tot opsigt ende directie van sekere sestien duijsent gulden
een huijs en erve (waarde 1000 gulden) gestaen en gelegen op de Breestraet binnen de stadt Amsterdam met een woninge op de Houtgraft
twee schultbrieven (waarde 2000 guldens) gepasseert voor schoudt en schepenen van Hillegom in dato den 19 december 1681 en 15 augustij 1681

Maarten Akersloot - schuldig aan - de heer mr Cornelis van Bambeek (800 gulden in aparte akte dd 21-5-1683 (Afb 120));
Pieter Rijke - verkoper van - twee schultbrieven;
de heer mr Cornelis van Bambeek - koper van - twee schultbrieven;
juff Agnieta van Aijta - komt de vruchten toe van - een huijs en erve;
Maarten Akersloot - belast met - twee schultbrieven (en desselffs wooningh ende lande in Hillegom gelegen);
de heer mr Cornelis van Bambeek - belegt de opbrangst van - een huijs en erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10915-08-1683:
d heer mr Cornelis van Bambeeck oudt schepen der stadt Amsterdam, gecommitteert tot opsicht directie ende beleggen van sekere sestien duijsent gulden
een huijs en erve gestaen ende gelegen op de Breestraet binnen de stadt Amsterdam uitcomende met een woninge op de Houtgraft
een hofstede, woninge & landen (omvang 23 morgen (omtrent)) leggende inden banne van Hillegom streckende vant duijn oostwaerts naer t westen tot over de Leijtse vaert, onderpand voor de schuld
de regenten vant Oude Manhuijs tot Haerlem

den e Marten Akersloot - schuldig aan - d heer mr Cornelis van Bambeeck (4000 guldens);
den e Marten Akersloot - lost schuld af aan - Jacob van Ringh (4000 guldens);
d heer mr Cornelis van Bambeeck - belegt de opbrengst van - een huijs en erve (1000 gulden);
den e Marten Akersloot - eigenaar van - een hofstede, woninge & landen;
d heer mr Poulus Buijs - belend aan - een huijs en erve;
de regenten vant Oude Manhuijs - belend aan - een huijs en erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12221-04-1686:
belast met een erffpacht van 9 guldens s'jaars en noch hebbende voorsz belastingh van 1400 gld met noch 6800 gulden
een woningh boomgaert en landerijen (omvang 23 morgen (omtrent)) met de huijsinge daerop staende, leggende inden ambachte van Hillegom, streckende vant duijn oostwaert naer t westen tot naer de Leijtse vaert, onderpand voor de schuld,
de regenten van t Oude Manhuijs tot Haerlem

d hr Johann Baillij - voogd van - Cornelis de Ville;
Daniel de la Haije - voogd van - Cornelis de Ville;
Jan de Ville - voogd van - Cornelis de Ville;
d heer Maerten Akersloot - schuldig aan - Cornelis de Ville (1400 guldens);
d heer mr Paulus Buijs - belend aan - een woningh boomgaert en landerijen;
de regenten van t Oude Manhuijs - belend aan - een woningh boomgaert en landerijen;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14200-00-1697:
68-15-12
een huijs met lant (omvang 18 morgen 98 roeden) 66-8-8 en 2-7-4

de hr Maerte Akersloot - eigenaar van - een huijs met lant (en gebruiker);

Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 3