Genealogie project persoon weergeven


Anna Willems van Loon

voor 1674 - na 1724


Ouders: Willem van Loon en Margareta BasRelatie met: Willem Blaeu


Relatie met: naam niet gevonden
29-03-1674:
d heer en mr Willem Blaeu out schepen der stadt Amsterdam
d heer en mr Johanes Nieupoort raedt en rentmeester der generael van de domeijnen van haer ed groot mog
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
de Tongh een stuck geestlandt (omvang 4 morgen (omtrent); waarde 600 guldens) gelegen inde Hillegommer geest

d heer en mr Willem Blaeu partner van juffvrou Anna van Loon;
d heer en mr Johanes Nieupoort partner van juffvrou Maria van Loon;
juffvrou Anna van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Nicolaes van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Frederick Willem van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
juffvrou Maria van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Jacob Lourisz Langevelt - lasthebber van - d heer en mr Willem Blaeu;
Willem van Loon - onder voogdij van - juffvrou Maria van Loon;
Nicolaes van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
Frederick Willem van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
juffvrou Maria van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - koper van - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
juffvrou Anna van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt (en overige erfgenamen);
juffvrou Anna van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25108-12-1674:
d heer Lieven van Loon secrets der stadt Asterdam
d heer Willem Blau oudt schepen van Amsterdam
Nicolaes van Loon bailliu van Voshol
Johannes van Nieupoort raedt & rentmr genrl van Noorthollandt
d heer en mr Willem van Loon (reeds overleden), raadt & oudt schepen van Amsterdam
het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant (omvang 5 hondt (omtrent); waarde 100 car guldens)

d heer Willem Blau partner van joffr Anna van Loon;
Johannes van Nieupoort partner van joff Maria van Loon;
joffr Anna van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
Nicolaes van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
joff Maria van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
Frederick Willem van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
d heer Lieven van Loon - verkoper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
joffr Anna van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
Nicolaes van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
joff Maria van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
Frederick Willem van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27012-01-1677:
alle haere vader & grootvader
Nicolaes van Loon (reeds overleden)
Hans van Loon erflater
Maertje Willems eijs van overgangh in een acte van 1650
een wooninge met de landerij (omvang 5 morgen 5 hont; waarde 7000 guldens) soo thuijn als weijlanden, soo inde Vennip als Hillegom geleijd

d heer Willem Nieupoort partner van Anna van Loon;
Johan Nieupoort partner van Marija van Loon;
Willem Blaeu partner van Anna Willemsdochter van Loon;
Joost Cornelise van Diest den oude - schuldig aan - d heer Pieter van Loon (en overige erfgenamen700 guldens, in aparte akte dd 12-01-1677, geroyeert den 26 febr 1686 door Joost Cornelis van Diest);
Willem van Loon - vervangt - de wed;
Frederik Willem van Loon - vervangt - Nicolaes van Loon;
d heer Pieter van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Anna van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Lieve van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Adriaen van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Willem van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
de wed - erfgenaam van - Hans van Loon;
Johan van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Anna Willemsdochter van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Frederik Willem van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Nicolaes van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Marija van Loon - erfgenaam van - Hans van Loon;
Adriaen van Loon - vervangt - de wed;
d heer Pieter van Loon - verkoper van - een wooninge met de landerij (en overige erfgenamen);
Joost Cornelise van Diest den oude - koper van - een wooninge met de landerij;
Dirck Hendrickse - belend aan - een wooninge met de landerij;
Joost Cornelise van Diest den oude - belend aan - een wooninge met de landerij;
den heer burgemeester Duijvens - belend aan - een wooninge met de landerij;
den heer burgemeester Duijvens - belend aan - een wooninge met de landerij;
den Heerenwech - belend aan - een wooninge met de landerij;
het Dorpswerff - belend aan - een wooninge met de landerij;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een wooninge met de landerij;
de Meer - belend aan - een wooninge met de landerij;
den Vinckbroeckerlaen - belend aan - een wooninge met de landerij;
Nicolaes van Loon;
Maertje Willems;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1216-09-1679:
Johannis Nieupoort raet & rentmeester genrl van Noorthollandt
d heer & mr Willem van Loon (reeds overleden)
mevrouw Maria van der Horn wed
d heer Cornelis Ascanius van Sijpesteijn (reeds overleden)
d heer van Tweehuijsen (de wooningh van)
land (omvang 18 roeden; waarde 29 gulden 18 stuijvers 8 penningen) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Willem Blauw partner van joffv Anna van Loon;
Johannis Nieupoort partner van joffvrouw Maria van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van d heer & mr Willem van Loon;
d heer Frederick Willem van Loon kind van d heer & mr Willem van Loon;
joffv Anna van Loon kind van d heer & mr Willem van Loon;
joffvrouw Maria van Loon kind van d heer & mr Willem van Loon;
d heer Cornelis Ascanius van Sijpesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - land;
d heer Nicolaes van Loon - verkoper van - land (en overige erfgenamen);
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - land;
d heer Jan Six - belend aan - land;
d heer van Tweehuijsen - belend aan - land;
den Heerenwech - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4816-09-1679:
d heer Johannes Nieupoort raet ende rentmr genrl van NoortHollandt
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Johan Six heer van Vromade oudt schepen van Amsterdam
lant (omvang 23 roeden; waarde 38 guldens 6 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Willem Blauw partner van joffv Anna van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van d heer Willem van Loon;
d heer Frederick Willem van Loon kind van d heer Willem van Loon;
joffv Anna van Loon kind van d heer Willem van Loon;
joffvrouw Maria van Loon kind van d heer Willem van Loon;
d heer Johannes Nieupoort partner van joffvrouw Maria van Loon;
d heer Johan Six - belend aan - lant;
d heer Nicolaes van Loon - verkoper van - lant (en overige erfgenamen);
d heer Johan Six - koper van - lant;
den Heerenwech - belend aan - lant;
de Weerlaen - belend aan - lant;
de Laen - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4910-09-1680:
de heer Lieven van Loon raet ende oudt schepen der stadt Amsterdam, voor een vijffde part
vrouwe Anna van Loon wed, voor een vijffde part
den heer ende mr Willem Nieupoort (reeds overleden), in sjn leven raet ende rentmeester generaal van de domijnen van Noorthollandt
juffvrou Ammerentia van Veen weduwe
d heer Nicolaes van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en schepen der stadt Amsterdam, voor een vijfde part
de heer en mr Willem Blaeu oudt schepen der stadt Amsterdam
de heer en mr Pieter van Loon advocaet voor den hove van Hollandt
d heer Pieter van Loon (reeds overleden), in sijn leven commissaris en bewinthebber van de Oostindische compagnie, voor het resterende vijffde part
d heer Nicolaes van Loon (reeds overleden), in sijn leven bulliu van Vosgel
den heer en mr Johannes Nieupoort raet en rentmeester generaal van de domeijnen van Noorthollndt
de heer en mr Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en scheppen der stadt Amsterdam, voor een vijffde part
de heer Hans van Loon (reeds overleden), in sijn leven bewinthebber van de Oostindische compagnie
de heer en mr Michiel ten Hove raet en pensionaris der stadt Haerlem mitsgaders hooge heemraedt van Rijnlandt
Anna Dircx wed
Gerrit Meesse (reeds overleden)
twee stucken landt (omvang 3 morgen 4 hondt 26 roeden; waarde 1500 guldens) gelegen aen de Elstbroeckerlaen inde jurisdictie van Hillegom

den heer ende mr Willem Nieupoort partner van vrouwe Anna van Loon;
d heer Nicolaes van Loon partner van juffvrou Ammerentia van Veen;
de heer en mr Willem Blaeu partner van joffvrou Anna van Loon;
de heer Jan Venckel partner van juffvrou Anna van Loon;
joffvrou Anna van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
den heer Johannes van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
juffvrou Maria van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
de heer Lieven van Loon kind van de heer Hans van Loon;
vrouwe Anna van Loon kind van de heer Hans van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van de heer Hans van Loon;
d heer Pieter van Loon kind van de heer Hans van Loon;
de heer en mr Willem van Loon kind van de heer Hans van Loon;
den heer en mr Johannes Nieupoort partner van juffvrou Maria van Loon;
de heer Maerten van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
juffvrouw Alida van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
juffvrou Anna van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
de heer Lieven van Loon - heeft in procuratie - vrouwe Anna van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - voog over de kinderen van - d heer Nicolaes van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - lasthebber van - den heer Johannes van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - lasthebber van - juffvrou Maria van Loon;
de heer Maerten van Loon - lasthebber van - juffvrou Anna van Loon;
de heer Maerten van Loon - lasthebber van - juffvrouw Alida van Loon;
de heer en mr Pieter van Loon - lastgever aan - de heer Maerten van Loon;
de heer Jan Six - eigenaar van - de Vaart;
Jan Willems van Velsen - belend aan - twee stucken landt;
Anna Dircx - belend aan - twee stucken landt;
Jan Willems van Velsen - belend aan - twee stucken landt;
de heer Lieven van Loon - verkoper van - twee stucken landt (en overige erfgenamen);
de heer en mr Michiel ten Hove - koper van - twee stucken landt;
d Elstbroeckerlaen - belend aan - twee stucken landt;
de Vaart - belend aan - twee stucken landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7123-10-1688:
extract acte van schiftinge, scheijdinge ende deijlinge van de aangekomen goederen van Hans van Loon ende van Margareta ende Hillegonda Bas
Maria van Loon wed
mr Johan Nieuwpoort (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
Anna Ruijchaver (reeds overleden)
Margareta Bas wed
mr Willem van Loon (reeds overleden)
Hillegonda Bas wed
Casper Baas (reeds overleden)
Casper van Dronkelaar (reeds overleden)
Nicolaas van Loon (reeds overleden)

mr Willem Blaauw partner van Anna van Loon;
mr Johan Nieuwpoort partner van Maria van Loon;
Hans van Loon partner van Anna Ruijchaver;
mr Willem van Loon partner van Margareta Bas;
Casper Baas partner van Hillegonda Bas;
Casper van Dronkelaar partner van Hillegonda Bas;
Maria van Loon - zus van - Nicolaas van Loon;
Anna van Loon - zus van - Nicolaas van Loon;
mr Fredrik Willem van Loon - broer van - Nicolaas van Loon;
Nicolaas van Loon - heeft - de Kinderen;
Willem Blaauw de jonge;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 3600-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis van Haestrecht 13 junij 1685
t Kercken Mergen land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - t Kercken Mergen land 322;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - t Kercken Mergen land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18200-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis Haestrecht 13 junij 1685
land 324 (omvang vi hont xl roeden) dit is gereekent onder de elf morgen 1 hont 50 roeden die Jacob Louris vande selve erffgenamen bruijckt

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - land 324;
Jan Cornelis Haestrecht - gebruiker van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18200-00-1692:
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18200-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
land 326a (omvang x hont)

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - land 326a;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18300-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
t Jongscroft land 328b (omvang v hont)

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - t Jongscroft land 328b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18300-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18300-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
land 330 (omvang xi hont xcii roeden)

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - land 330;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18400-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
land 331 (omvang v hont lxi roeden)

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - land 331;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18400-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Stevens Geest land 338a (omvang iii morgen)

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - Jan Stevens Geest land 338a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18600-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
Jacob Lourisz 1658

Willem Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - land 338c;
Jacob Lourisz - gebruiker van - land 338c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18600-00-1692:
joff Anna van Loon 14 junij 1690
Willem Joosten van Diest 9 junij 1688
Vrouwen Croft land 340b (omvang v hont)

Jan Blauw partner van joff Anna van Loon;
joff Anna van Loon - eigenaar van - Vrouwen Croft land 340b;
Willem Joosten van Diest - gebruiker van - Vrouwen Croft land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18600-00-1696:
d heer Willem van Loon 14 junij 1690
Arij Bruijns gebruikt met t moolestuckje tot 3 morgen 3 hont
Jan Corn van Haastert 13 junij 1685, gebruikt ook de Bijl
land 88b (omvang viii morgen i hont xxx roeden)

d heer Willem van Loon partner van Anna van Loon;
d heer Willem van Loon - eigenaar van - land 88b;
Arij Bruijns - gebruiker van - land 88b;
Jan Corn van Haastert - gebruiker van - land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2400-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis van Haastert 13 junij 1685
land 318 (omvang i hont xii roeden)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 318;
Jan Cornelis van Haastert - gebruiker van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8300-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis van Haestrecht 13 junij 1685
land 319 (omvang vii morgen iiii hont)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 319;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8300-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis van Haestrecht 11 junij 1685
land 320 (omvang iiii hont)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 320;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8300-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis van Haestrecht 13 junij 1685
land 321 (omvang vi hont lx roeden)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 321;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8300-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis van Haestregt 13 junij 1685
t Kerken Mergen land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - t Kerken Mergen land 322;
Jan Cornelis van Haestregt - gebruiker van - t Kerken Mergen land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8400-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis van Haestrecht 13 junij 1685
land 324 (omvang vi hont xl roeden)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 324;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8400-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Cornelis Haestrecht 13 junij 1685
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 325;
Jan Cornelis Haestrecht - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8400-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
land 326a (omvang x hont) no is gerekent onder de 11 morgen i hont, die Jacob Louris van voorn erfg bruijkt

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 326a;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8500-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Cornelis Claes den Hartoge 24 junij 1576
t Jonge Kroft land 328b (omvang v hont)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - t Jonge Kroft land 328b;
Cornelis Claes den Hartoge - gebruiker van - t Jonge Kroft land 328b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8500-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8500-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
land 330 (omvang xi hont xcii roeden)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 330;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8600-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Jans Beuijck 6 junij 1663
land 331 (omvang v hont lxi roeden)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 331;
Jan Jans Beuijck - gebruiker van - land 331;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8600-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Stevens Geest land 338a (omvang iii morgen)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - Jan Stevens Geest land 338a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8800-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Jacob Lourisz 1658
land 338c (omvang ii morgen)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 338c;
Jacob Lourisz - gebruiker van - land 338c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8800-00-1696:
juff Anna van Loon 14 junij 1690
Willem Joosten van Diest 9 junij 1688
Vrouwen Croft land 340b (omvang v hont)

Willem Blau partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - Vrouwen Croft land 340b;
Willem Joosten van Diest - gebruiker van - Vrouwen Croft land 340b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8827-04-1700:
Verkoop voorwaarden Perceel A en B: met alle het regt den eijgenaar tot en aan de Nijssenlaan soude mogen hebben alsmede het reght en aantaal dat den eijgenaar mede soude mogen hebben tot het houtgewas ende de gront van de poort van de bleeck heenen tot aande dam offte poort van Floris Huijbertses tuijn genaamt de Cleijne Nol. Perceel E: mede met sodanigen reght en aantaal als den eijgenaar t selve alsmeede heefft beseeten gehadt. Vermits deese perceelen leegh leggen sullen deselve aanstonts met het geeven van den palmslagh bij den cooper kunnen werden geaanvaert. Perceel D, G en M: in plaets van een overpad over de bleeck sal in de Vosselaander vaart een brugge gemaakt moeten worden met een reijpat door het stuckje elst heen geteeckent E uijtkoomende in Nijssenlaan. Perceel F: heeft meede sijn notwegh in Nijssenlaan. Peceel G: belast met de verpondingh van een huijsje op het perceel hebbende gestaan alsmede het onderhoud van seecker houten heul leggende inden dam dienende tot waterloosingh. Perceel P: de hr scheepen Willem van Loon is toekomende de halve scheijsloot. Perceel Q: den kooper sal oock soo verre deese tuijn is streckende daaren booven hebben de gront en opstal van elst op de Pastoorslaan. Perceel N: heefft en hout sijn wagenwegt en overpadt gelijck het nu so leijt en is over de perceelen L en K geteeckent. Perceel L: moet gedoogen de wagenwegt van perceel N en heefft een notwegh oock over den dam van letter K. Perceel K: moet gedoogen een notwegh voor de agterleggende twee perceelen letteren N en L. Perceel J en O: den cooper sal oock soo verre dese tuijn is streckende daarenbooven hebben de grondt en opstal van elst als anders op de Pastoorslaan. Het duijntje, tuijntje en geest: de cooper sal hebben een vrije vaart door de Vosselaander vaart.
vrouwe Anna van Loon erfgenaam van alle de perceelen
Maria van Loon wede
de hr en mr Matheus van Valckenburgh (reeds overleden), in sijn leven raed pensionaris der stadt Haarlem
d hr mr Daniel van Genegen cooper van alle de perceelen, als in meijninge daar voor gebooden hebbende de somma van 11290 guldens
den schout van Hillegom
vrouwe Maria van Loon wed
d hr en mr Matheus van Valkenburgh (reeds overleden), raatpensionaris de stat Haarlem
vrouwe Margareta Bas (reeds overleden), wed
d hr en mr Willem van Loon (reeds overleden), insijn leeven scheepen ende raat der stat Amsterdam
een bleeckerije (omvang 1269 roeden) met een wel doortimmerde huijsinge, washuijs, spoelhuijs ende een bequaame stallinge daarop staande, op de caerte geteeckent A
een tuijn B (omvang 378 rtoeden) geteeckent op de caarte mette letter B
drie houckjens land (omvang 293 roeden) so met elst als willigen beplant langs de Nijssenlaan, op de caerte geteeckent mette letter E
een thuijn D (omvang 580 roeden)
een thuijn G (omvang 310 roeden)
een thuijn M (omvang 481 roeden)
Vrouwe Crofft een perceeltje F (omvang 314 roeden) gelegen aan Nijssenlaan, met de letter F op de caerte geteeckent
Vrouwe Crofft een perceeltje G (omvang 451 roeden)
een tuijn aan de Heerewegh (omvang 890 roeden) geteeckent op de caarte mette letter P
een thuijn meede aan de Heerenwegh (omvang 605 roeden) geteeckent op de caarte mette letter Q
een tuijn N (omvang 640 roeden) op de caarte geteeckent mette letter N
een tuijn L (omvang 466 roeden) geteeckent op de caarte mette letter L
de Cleijne Nol een thuijn K (omvang 337 roeden) geteeckent op de caarte mette letter K
een thuijn geleeghen aande pastoorslaan (omvang 1070 roeden) geteeckent op de caarte mette letter J
een thuijn O (omvang 1252 roeden) geteeckent op de caarte mette letter O
Treslonger Duijn een duijntje als oock een tuijntie groot 328 roeden op de caerte geteeckent mette letter H mitsgaders 4 morgen inde alle die onder Treslonger verkoopinge gehoort hebben

d hr en mr Matheus van Valkenburgh partner van vrouwe Maria van Loon;
d hr en mr Willem van Loon partner van vrouwe Margareta Bas;
vrouwe Anna van Loon kind van vrouwe Margareta Bas;
Jan Janse Ditmer - borg voor - d hr mr Daniel van Genegen;
Meijndert Declier - borg voor - d hr mr Daniel van Genegen;
Floris Huijbertse - gebruiker van - een thuijn geleeghen aande pastoorslaan;
Gerrit Jacobse Akersloot - gebruiker van - een thuijn O;
Job Jacobse - pachte eerder - Treslonger Duijn een duijntje;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn D;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn G;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn M;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - Vrouwe Crofft een perceeltje F;
Willem Joosten van Diest - gebruiker van - Vrouwe Crofft een perceeltje G;
vrouwe Maria van Loon - eigenaar van - de thuijnen;
Jacob Gerritse Akersloot - gebruiker van - een thuijn meede aan de Heerenwegh;
Gerrit Jacobse Akersloot - gebruiker van - een tuijn L;
Floris Huijbertse - gebruiker van - de Cleijne Nol een thuijn K;
den schout - eigenaar van - de thuijnen;
Sijmen Gerritse Bronsgeest - eigenaar van - de thuijnen;
Pieter Dircxe Brouwer - gebruiker van - een tuijn aan de Heerewegh;
Cornelis Hendricxe s'Grama;
Maria van Loon;
de hr en mr Matheus van Valckenburgh;
een bleeckerije;
een tuijn B;
drie houckjens land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 1100-00-1704:
land 319 (omvang vii morgen iiii hont)

d hr Willem Blauw partner van juff Anna van Loon;
juff Anna van Loon - eigenaar van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13700-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jan van Haastregt 13 junij 1685
land 320 (omvang iiii hont)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 320;
Jan van Haastregt - gebruiker van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8300-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jan van Haastregt 13 junij 1685
land 321 (omvang vi hont lx roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 321;
Jan van Haastregt - gebruiker van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8300-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jan van Haastregt 13 junij 1685
t Kerke Marge land 322 (omvang vi hont lxx roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - t Kerke Marge land 322;
Jan van Haastregt - gebruiker van - t Kerke Marge land 322;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8400-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jan van Haastregt 13 junij 1685
land 324 (omvang vi hont xl roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 324;
Jan van Haastregt - gebruiker van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8400-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jan van Haastregt 13 junij 1685
land 325 (omvang ii morgen l roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 325;
Jan van Haastregt - gebruiker van - land 325;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8400-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
land 326a (omvang x hont)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 326a;
Jan van Haastregt - gebruiker van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8500-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jacob Lourisse 1656
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 329;
Jacob Lourisse - gebruiker van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8500-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Janse Buijck 6 junij 1663
land 331 (omvang v hont lxi roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 331;
Jan Janse Buijck - gebruiker van - land 331;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8600-00-1712:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Stevens Geest land 338a (omvang v morgen)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - Jan Stevens Geest land 338a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8800-00-1720:
Wouter Banckertz 14 junij 1690
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 329;
Wouter Banckertz - gebruiker van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8500-00-1720:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
Jan Janse Buijck 6 junij 1663
land 331 (omvang v hont lxi roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 331;
Jan Janse Buijck - gebruiker van - land 331;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8500-00-1724:
juffr Anna van Loon 14 junij 1690
land 331 (omvang v hont lxi roeden)

Willem Blaauw partner van juffr Anna van Loon;
juffr Anna van Loon - eigenaar van - land 331;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 179