Genealogie project persoon weergeven


mr Michiel de With

voor 1656 - na 1712


00-00-1656:
land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 255;
Claes Dircxs - gebruiker van - land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13900-00-1656:
Michiel de Wit - eigenaar van - land 285;

Bron: Hillegom Landkaart A4662 165600-00-1656:
Michiel de Wit - eigenaar van - land 286;

Bron: Hillegom Landkaart A4662 165607-06-1658:
landt (omvang 8 hont 6 roeden; waarde 1612 guldens) gelegen in de ambachte van Hillegum

d heer Adriaen van Dorp - schuldig aan - Claes Dircxs van Schravenmade (1612 guldens in apparte acte dd 16 junij 1658);
d heer mr Michiel de With - heeft in procuratie - Claes Dircxs van Schravenmade;
d heer Corn van Sijpesteijn - belend aan - landt;
d heer Adriaen van Dorp - belend aan - landt;
Frans Barents Coussebandt - belend aan - landt;
Claes Dircxs van Schravenmade - verkoper van - landt;
d heer Adriaen van Dorp - koper van - landt;
Claes van Deijl - belend aan - landt;
de nieuwe Haerlemer vaert - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 2823-04-1663:
Marcus Marcusz van der Wal metselaer tot Haerlem
d heer mr Michiel de Witte woonende tot Amsterdam
d heer Andries van Ackersloot secretaris der stede Haerlem
land (omvang 13 hont 50 roeden; waarde 2000 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (2000 guldens in aparte acte dd 23 april 1663);
Adriaen Cornelis van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
Marcus Marcusz van der Wal - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
d heer mr Michiel de Witte - verkoper van - land;
d heer Andries van Ackersloot - koper van - land;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - koper van - land;
Marcus Marcusz van der Wal - koper van - land;
Dirck Wouters - belend aan - land;
d heer mr Adriaen van Dorp - belend aan - land;
Frans Barents Koussebant - belend aan - land;
den Beecklaen - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11100-00-1664:
land 255a (omvang i morgen)

mr Michiel de With - eigenaar van - land 255a;
Claes Dircxs - gebruiker van - land 255a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15911-06-1664:
Anna Dircx weduwe
Gerrit Meesz (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Annetje Gerrits onmondige dochter
mr Michiel de With advocaet woont tot Amsterdam
een stuck weij of hoijlandt (omvang 340 roeden; waarde 396 guldens 13 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegom
t Oude Manhuijs tot Haerlem

Gerrit Meesz partner van Anna Dircx;
Annetje Gerrits kind van Gerrit Meesz en Anna Dircx;
Pieter Jans Pol - voogd van - Anna Dircx;
Hendrick Meesses Molesteech - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
Leendert Aelbertsz - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
mr Michiel de With - koper van - een stuck weij of hoijlandt;
Anna Dircx - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
Annetje Gerrits - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
joffvrou Buijtenwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
den Treckwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
de Oude Vaert - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14011-06-1664:
d heer mr Michiel de With advocaet woonende tot Amsterdam
Cornelis Jacobsz (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 290,5 roeden; waarde 338 guld 18 st 6 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Jacobsz partner van weduwe;
joffvrou Bosvelt - belend aan - een stuck lant;
weduwe - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Reijersz van Moerkercken - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Michiel de With - koper van - een stuck lant;
de Treckwech - belend aan - een stuck lant;
de Wateringe - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14100-00-1666:
Nota, desen bij abuijs hier gestelt, is opnieuw ges. int prothocol van Noortwijckerhout fol. 157, tesamen vercocht voor 700 caroli guldens
Arent van der Bijl heijligeestmeester tot Hillegom
Aelbert Barentsz Pickaert heijligeestmeester tot Hillegom
d heer Johan Six commissaris vande Zeesaecken tot Amsterdam
de Sijlcker Duijn een erffhuijr sijnde den proffijtigen eijgendom
een hoeckje land een erfpacht van 35 stuijvers sjaers

Michiel de With - heeft op naam - een hoeckje land;
d heer Johan Six - koper van - een hoeckje land;
Arent van der Bijl - verkoper van - een hoeckje land;
Willem Gerritsz - voorheen eigenaar van - een hoeckje land;
Arent van der Bijl - verkoper van - de Sijlcker Duijn;
Aelbert Barentsz Pickaert - verkoper van - de Sijlcker Duijn;
d heer Johan Six - koper van - de Sijlcker Duijn (voor een veertichste gedeelte);
Aelbert Barentsz Pickaert - verkoper van - een hoeckje land;
Claes Maertsz van Schravemade - uitgever van de erfhuur - de Sijlcker Duijn (in den jare 1592);
een hoeckje land - van - de Sijlcker Duijn;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17028-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon - voogd van - Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits - verkoper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17110-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot als t landt genaest hebbende opten vierden maert 1667 & bij vonnis van schepenen van Hillegom opten x augustus 1667 toegekent
t Bregweijtjen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hont 4 roeden; waarde 772 guld boven de belastinge)

d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
Jacob Lauris Langevelt - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - t Bregweijtjen een stuck landt (den cooper sal op het landt houden de somma van 800 guldens);
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17210-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot buijrman tot Hillegom
t Bregweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Jacob Lourens Langevelt (800 caroli guldens (afgelost door de huijsvrou van Arij Cornelis op 29 januarij 1683));
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Corn Jooste van Diest de jonge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18100-00-1668:
Michiel de With van Cornelis Reijers bij coop
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1668:
mr Michiel de With 1668
Florislouwenlandt land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de With - eigenaar van - Florislouwenlandt land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6700-00-1672:
Michiel de With van Cornelis Reijers bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1672:
mr Michiel de With 1660
Roelen Landt land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de With - eigenaar van - Roelen Landt land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16200-00-1676:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1676:
mr Michiel de With 1660
Roelandt land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de With - eigenaar van - Roelandt land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6730-05-1679:
den heer Matheus Steijn burgemeester & ontfanger van des gemeene landts middelen over de stadt Haerlem
t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge (omvang 1 morgen 1 hont vier roeden) met een stuck landt daer t voors huijs etc opgetimmert is, onderpand voor de schuld
noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (omvang 7 hondt (omtrent)) staende over de beeck, sijnde t voors huijs bij hem Ackersloot opt selve landt getimmert, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - den heer Matheus Steijn (1300 caroli guldens, volgens quitantie betaelt opten 6 november 1687);
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
Adriaen Cornelis Ackersloot - heeft in erfpacht - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (met 45 guld);
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
den Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
den Schouwbaer Wateringe - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
de Hillegommerbeeck - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4600-00-1680:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6500-00-1680:
Roelenant land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de With - eigenaar van - Roelenant land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6726-02-1682:
op den xix januarij 1682 tot Haerlem in een herberge van den Haen publijckelick onder meerder partijen leggende inden ambachte ofte jurisdictie van Noortwijckerhout in een massa vercocht
de heer en mr Michiel de Witte advocaet wonende tot Amsterdam
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen tot Haerlem
een stuck weij ofte hoijlandt (omvang 340 roeden) leggende inden ambachte van Hillegom tusschen de treckwech van Haerlem op Leijden ende de Hoogeveensche ofte Schouwweteringe
t Oude Mannen Huijs tot Haerlem
een stuck lant (omvang 290 roeden) leggende twee campen noortwaerts van het voorsz stuck met het huijsken tegenwoordigh daer op staende
noch een stuck lant (omvang 1 morgen 2 hondt) leggende twee campen noortwaerts van het voorgaende

juff Buijtenwech - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck lant;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - noch een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - noch een stuck lant;
de heer Nicolaes Tierck - belend aan - een stuck lant;
Geertje Meessen - belend aan - een stuck lant;
d heer Cousebant - belend aan - noch een stuck lant;
van Deijl - belend aan - noch een stuck lant;
t Oude Mannen Huijs - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - noch een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - noch een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8700-00-1684:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16000-00-1684:
mr Michiel de With 1660
Roelenlant land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de With - eigenaar van - Roelenlant land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16200-00-1688:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6600-00-1688:
mr Michiel de With 1660
Roelen Landt land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de With - eigenaar van - Roelen Landt land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6800-00-1692:
Michiel de With bij coop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16300-00-1692:
mr Michiel de With 1660
Roelen Landt land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de With - eigenaar van - Roelen Landt land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16500-00-1696:
Michiel de With bij koop 1664
land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de With - eigenaar van - land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6500-00-1696:
mr Michiel de With 1660
Roelenland land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de With - eigenaar van - Roelenland land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6700-00-1712:
Michiel de Wit bij koop 1664
Schout Roelenlant land 250j (omvang ii hont lxxxx roeden)

Michiel de Wit - eigenaar van - Schout Roelenlant land 250j;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6500-00-1712:
mr Michiel de Wit 1660
Roelenland land 256b (omvang i morgen i hont xxx roeden)

mr Michiel de Wit - eigenaar van - Roelenland land 256b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 67