Genealogie project persoon weergeven


Paulus Buijs

voor 1664 - na 1712

advocaat
15-04-1664:
Pieter Cornelisz Son huijsman tot Hillegom
d heer ende meester Paulus Buijs advocaet tot Amsterdam
d heer Graswinckel advocaet
jonchr Cornelis van Sijpesteijn tot Hillegom
juffr Tutelaer tot Uijtrecht
de heer Groenhout advocaet
een wooninge (omvang 13 morgen; waarde 12500 guldens) gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse

d heer ende meester Paulus Buijs - schuldig aan - Pieter Cornelisz Son (12500 guldens in aparte acte dd 15 april 1664 (inclusief de 5000 gulden voor de heer Groenhout));
d heer ende meester Paulus Buijs - betaald contant aan - de heer Groenhout (5000 guld contant tot afdoeninge van seeckeren rentebrieff);
heer Doubleth - belast - een wooninge (6 stuijvers jaerlijcx);
Pieter Cornelisz Son - verkoper van - een wooninge;
d heer ende meester Paulus Buijs - koper van - een wooninge;
Johannis Ackersloot - belend aan - een wooninge;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernisse;
d heer Graswinckel - belend aan - een wooninge;
juffr Tutelaer - belast - een wooninge (met 50 guldens erfpacht);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - belast - een wooninge (met 11 guldens 10 stuijvers erfpacht);
de Wildernisse - belend aan - een wooninge;
de Treckvaert - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13400-00-1668:
den advocaet Paulus Buijs bij coop 1664
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6200-00-1668:
den advocaet Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6200-00-1668:
den advocaet Buijs 1664
Veentje land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - Veentje land 240d;
Pr Corn Son - gebruiker van - Veentje land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6200-00-1672:
den advocaet Paulus Buijs bij coop 1664
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15700-00-1672:
den advocaet Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15700-00-1672:
den advocaet Buijs 1664
Veentje land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - Veentje land 240d;
Pr Corn Son - gebruiker van - Veentje land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15700-00-1676:
den advt Paulus Buijs bij coop 1664
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6200-00-1676:
den advt Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Piet Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6200-00-1676:
den advocaet Buijs 1664
t Veentje land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - t Veentje land 240d;
Piet Son - gebruiker van - t Veentje land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6218-04-1677:
de wooninge & landerijen zijn bij scheijdinge tussen haer & haere kinderen gewonnen bij de voornoemde Ackersloot aanbedeelt aan Agnieta van Aijtha
Nicolaes Uijttenbosch woonende in Hillegom
d heer Johan Ackersloot (reeds overleden)
Jacob van Ringh advocaet woonende tot Amstd
d heer advocaet Buijs tot Amsterdam
een hofstede & wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden) met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech, onderpand voor de schuld
het Oude Mannen Huijs tot Haerlem
de Schouwateringe genaamt de Vaert

Nicolaes Uijttenbosch partner van Agnieta van Aijtha;
d heer Johan Ackersloot partner van Agnieta van Aijtha;
Nicolaes Uijttenbosch - schuldig aan - Jacob van Ringh (4000 caroli guldens);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - de Duijnen;
d heer advocaet Buijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
Agnieta van Aijtha - eigenaar van - een hofstede & wooninge;
de Vaert & T Jaagpad - belend aan - een hofstede & wooninge (ten wedersijde);
het Oude Mannen Huijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Duijnen - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Schouwateringe - belend aan - een hofstede & wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2028-01-1679:
juffv Agnieta van Eijta weduwe
d heer mr Johan Akersloot (reeds overleden), in sijn leven raedt & out schepen der stadt Haerlem
een wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden; waarde 10000 caroli guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom over duijn aende Loosterwech, belast met een erffpacht van 9 guld
het Oudemannen Huijs tot Haerlem
de Schouweteringe genaemt de Vaert

Nicolaes Uijttenbos partner van juffv Agnieta van Eijta;
d heer mr Johan Akersloot partner van juffv Agnieta van Eijta;
juffv Agnieta van Eijta - verkoper van - een wooninge;
d heer Maerten Akersloot - koper van - een wooninge;
den advocaet Buijs - belend aan - een wooninge (voorheen Pr Cornelis Son);
het Oudemannen Huijs - belend aan - een wooninge;
de Duijnen van Jonch van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge;
de Schouweteringe - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3200-00-1680:
den advt Paulus Buijs bij coop
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6200-00-1680:
den advt Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6200-00-1680:
den advocaet Buijs 1664
t Veentje land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - t Veentje land 240d;
Pr Corn Son - gebruiker van - t Veentje land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6219-12-1681:
Marten Akersloot burger tot Haerlem jegenwoordigh wonende inden banne van Schoten
Pieter Rijcke mede burger ende inwoonder tot Haerlem
een woninge boomgaert ende landerijen (omvang 23 morgen (omtrent)) met de huijsinge daerop staende, leggende inden banne van Hillegom, streckende van t duijn oostwaerts naert westen toe over de Leijtse vaert, onderpand voor de schuld
de regenten vant Out Mannen Huijs tot Haerlem

Marten Akersloot - schuldig aan - Pieter Rijcke (1200 gulden in sijn noot en oirbor verstreckt, en 800 guldens in sijn noot en oirbor verstreckt in andere akte dd 12-3-1682 (Afb 88));
de heer mr Paulus Buijs - belend aan - een woninge boomgaert ende landerijen;
Marten Akersloot - eigenaar van - een woninge boomgaert ende landerijen;
de regenten vant Out Mannen Huijs - belend aan - een woninge boomgaert ende landerijen;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8615-08-1683:
d heer mr Cornelis van Bambeeck oudt schepen der stadt Amsterdam, gecommitteert tot opsicht directie ende beleggen van sekere sestien duijsent gulden
een huijs en erve gestaen ende gelegen op de Breestraet binnen de stadt Amsterdam uitcomende met een woninge op de Houtgraft
een hofstede, woninge & landen (omvang 23 morgen (omtrent)) leggende inden banne van Hillegom streckende vant duijn oostwaerts naer t westen tot over de Leijtse vaert, onderpand voor de schuld
de regenten vant Oude Manhuijs tot Haerlem

den e Marten Akersloot - schuldig aan - d heer mr Cornelis van Bambeeck (4000 guldens);
den e Marten Akersloot - lost schuld af aan - Jacob van Ringh (4000 guldens);
d heer mr Cornelis van Bambeeck - belegt de opbrengst van - een huijs en erve (1000 gulden);
den e Marten Akersloot - eigenaar van - een hofstede, woninge & landen;
d heer mr Poulus Buijs - belend aan - een huijs en erve;
de regenten vant Oude Manhuijs - belend aan - een huijs en erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12200-00-1684:
land 240c (omvang ii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Pieter Corn Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 15700-00-1684:
den advocaet Buijs 1664
Veentie land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - Veentie land 240d;
Pr Corn Son - gebruiker van - Veentie land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 15721-04-1686:
belast met een erffpacht van 9 guldens s'jaars en noch hebbende voorsz belastingh van 1400 gld met noch 6800 gulden
een woningh boomgaert en landerijen (omvang 23 morgen (omtrent)) met de huijsinge daerop staende, leggende inden ambachte van Hillegom, streckende vant duijn oostwaert naer t westen tot naer de Leijtse vaert, onderpand voor de schuld,
de regenten van t Oude Manhuijs tot Haerlem

d hr Johann Baillij - voogd van - Cornelis de Ville;
Daniel de la Haije - voogd van - Cornelis de Ville;
Jan de Ville - voogd van - Cornelis de Ville;
d heer Maerten Akersloot - schuldig aan - Cornelis de Ville (1400 guldens);
d heer mr Paulus Buijs - belend aan - een woningh boomgaert en landerijen;
de regenten van t Oude Manhuijs - belend aan - een woningh boomgaert en landerijen;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14200-00-1688:
den adt Buijs bij coop 1664
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den adt Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6300-00-1688:
den adt Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

Pieter Corn Son - gebruiker van - land 240c;
den adt Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6300-00-1688:
den adt Buijs 1664

den adt Buijs - eigenaar van - land 240d;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6300-00-1692:
den adt Paulus Buijs bij coop 1664
Philips Simons van der Vlucht 9 junij 1688
land 239a (omvang iii morgen)

den adt Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Philips Simons van der Vlucht - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16000-00-1692:
den adt Paulus Buijs 1664
Philips Simonsz van der Vlucht 9 junij 1688

den adt Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Philips Simonsz van der Vlucht - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16000-00-1692:
den adt Buijs 1664
Veentie land 240d (omvang vii hont l roeden)

Pr Corn Son - gebruiker van - Veentie land 240d;
den adt Buijs - eigenaar van - Veentie land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16000-00-1696:
den advt Paulus Buijs bij koop 1664
Philips Simons van der Vlucht 9 junij 1688
land 239a (omvang iii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Philips Simons van der Vlucht - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6200-00-1696:
den advt Paulus Buijs 1664
Philips Simons van der Vlucht 9 junij 1688
land 240c (omvang ii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Philips Simons van der Vlucht - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6200-00-1696:
den advt Buijs 1664
Veentie land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advt Buijs - eigenaar van - Veentie land 240d;
Pr Cornelis Son - gebruiker van - Veentie land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6200-00-1697:
den 29 desemb 1698 ontfangen 23-3-4
Phillips Sijmense (reeds overleden)
een huijs en lant (omvang 5 morgen 4 hont 53 roeden) 22-6-4 en 17-10

Phillips Sijmense partner van de wede;
de heer Buijs - eigenaar van - een huijs en lant;
de wede - gebruiker van - een huijs en lant;

Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 300-00-1712:
den advocaat Paulis Buijs bij coop 1664
Philips Sijmonse van der Vlucht 9 junij 1688
land 239a (omvang iii morgen)

den advocaat Paulis Buijs - eigenaar van - land 239a;
Philips Sijmonse van der Vlucht - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6200-00-1712:
den advt Paulus Buijs 1664
Philips Simons van der Vlucht 9 junij 1688
land 240c (omvang ii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Philips Simons van der Vlucht - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6300-00-1712:
den advt Buijs 1664
Veentie land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advt Buijs - eigenaar van - Veentie land 240d;
Pr Cornelis Son - gebruiker van - Veentie land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 63