Genealogie project persoon weergevenJacob Louris Langevelt

voor 1659 - na 1676


Deze persoon komt voor in het verhaal Het Brugweidje


00-12-1659:
(niet gedateerd en niet ondertekend)
Jan Adriaens van Bredenrode duijnmeijer
Adriaen Jans van Brederode borg van zijn vader
Theunissie Maertens weduwe woonende in Hillegum
Gerrit Lauris (reeds overleden)
lant (omvang 14 hont (omtrent)) gelegen aen Oostenderlaen

Adriaen Jans van Brederode kind van Jan Adriaens van Bredenrode;
Gerrit Lauris partner van Theunissie Maertens;
Jan Adriaens van Bredenrode is schuldig aan Jacob Louweris Langevelt (300 car guldens);
Jan Adriaens van Bredenrode is schuldig aan Theunissie Maertens;
Albertus van der Hooch geeft in erfpacht lant;
Jan Adriaens van Bredenrode heeft in erfpacht lant;
de heer Meerman is zuid oost belend aan lant;
de heer Meerman is zuid west belend aan lant;
de Leeck is zuid oost belend aan lant;
de stad Haerlem is noord west belend aan lant;
de stad Haerlem is noord oost belend aan lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5219-05-1660:
tesamen vercocht voor 2929 guldens 10 stuijvers
joff Cornelia Pijnssen van der Aa (reeds overleden)
jof Petronella Pijnssen van der Aa (reeds overleden)
hoijlant T (omvang 3 morgen 170 roeden) op de caerte gen. mette letter T
lant R & S (omvang 3 morgen 360 roeden) op de caerte gen. R & S

joff Cornelia Pijnssen van der Aa heeft erffgen;
jof Petronella Pijnssen van der Aa heeft erffgen;
d heer Cornelis van der Hooch heeft in procuratie erffgen;
Jan Maertensz van Raephorst is noord oost belend aan lant R & S;
Cornelis Pieters Glas is noord west belend aan lant R & S;
den hooch ed heer van Warmont is zuid oost belend aan hoijlant T;
Jan Maertensz van Raephorst is noord oost belend aan hoijlant T;
Jacob Louris Langevelt is koper van lant R & S;
Jacob Louris Langevelt is koper van hoijlant T;
jonge Cornelis Joosten van Diest is koper van lant R & S;
jonge Cornelis Joosten van Diest is koper van hoijlant T;
erffgen is zuid oost belend aan lant R & S;
den Weerlaen is zuid west belend aan lant R & S;
de Leeck is noord oost belend aan hoijlant T;
den Weerlaen is zuid west belend aan hoijlant T;
erffgen is verkoper van lant R & S;
erffgen is verkoper van hoijlant T;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5500-00-1664:
1661
Jacob Louris xxv meij 1661
jonge Corn Joosten xxv meij 1661
land 88b (omvang vii morgen xxv roeden)

Jacob Louris is eigenaar van land 88b;
jonge Corn Joosten is eigenaar van land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 11728-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon is voogd van Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits is verkoper van t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt is koper van t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is koper van t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17110-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot als t landt genaest hebbende opten vierden maert 1667 & bij vonnis van schepenen van Hillegom opten x augustus 1667 toegekent
t Bregweijtjen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hont 4 roeden; waarde 772 guld boven de belastinge)

d heer Michiel de With is noord west belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
Jacob Lauris Langevelt is verkoper van t Bregweijtjen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is verkoper van t Bregweijtjen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot is koper van t Bregweijtjen een stuck landt (den cooper sal op het landt houden de somma van 800 guldens);
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Bregweijtjen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17210-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot buijrman tot Hillegom
t Bregweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot is schuldig aan Jacob Lourens Langevelt (800 caroli guldens (afgelost door de huijsvrou van Arij Cornelis op 29 januarij 1683));
Adriaen Cornelis Ackersloot is schuldig aan Corn Jooste van Diest de jonge;
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot is eigenaar van t Bregweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Bregweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18100-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon heeft Erffgen;
Jacob Louris Langevelt is gebruiker van land 89;
Erffgen is eigenaar van land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2521-03-1671:
een huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Jacobs de Vlieger is schuldig aan Jacob Lourisz Langevelt (700 caroli guldens);
Pieter Pieters Praem is zuid oost belend aan een huijs & erff;
Pieter Pieters Praem is zuid west belend aan een huijs & erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken is zuid west belend aan een huijs & erff;
Jacob Jacobs de Vlieger is eigenaar van een huijs & erff;
den Heerenwech is noord west belend aan een huijs & erff;
de Vennipperlaen is noord oost belend aan een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22300-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon heeft Erffgen;
Jacob Louris Langevelt is gebruiker van land 89;
Erffgen is eigenaar van land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12029-03-1674:
d heer en mr Willem Blaeu out schepen der stadt Amsterdam
d heer en mr Johanes Nieupoort raedt en rentmeester der generael van de domeijnen van haer ed groot mog
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
de Tongh een stuck geestlandt (omvang 4 morgen (omtrent); waarde 600 guldens) gelegen inde Hillegommer geest

d heer en mr Willem Blaeu partner van juffvrou Anna van Loon;
d heer en mr Johanes Nieupoort partner van juffvrou Maria van Loon;
juffvrou Anna van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Nicolaes van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Frederick Willem van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
juffvrou Maria van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Willem van Loon onder voogdij van juffvrou Maria van Loon;
Jacob Lourisz Langevelt is lasthebber van d heer en mr Willem Blaeu;
juffvrou Anna van Loon is verkoper van de Tongh een stuck geestlandt;
Nicolaes van Loon is verkoper van de Tongh een stuck geestlandt;
Frederick Willem van Loon is verkoper van de Tongh een stuck geestlandt;
juffvrou Maria van Loon is verkoper van de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon is koper van de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon is oost belend aan de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon is west belend aan de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon is noord belend aan de Tongh een stuck geestlandt;
juffvrou Anna van Loon is zuid belend aan de Tongh een stuck geestlandt (en overige erfgenamen);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25100-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon heeft Erffgen;
Jacob Louris Langevelt is gebruiker van land 89;
Erffgen is eigenaar van land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2511-05-1676:
Maertje Jacobs wed
Gerrit Sijmons van Bronsgeest (reeds overleden)
Jannetje Gerrits minderjarig kind
Sijmon Gerrits minderjarig kind
joffvrou Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
sr Jan Vogels (reeds overleden)
een huijs ende een erff (waarde 700 guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Sijmons van Bronsgeest partner van Maertje Jacobs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Sijmons van Bronsgeest en Maertje Jacobs;
Sijmon Gerrits kind van Gerrit Sijmons van Bronsgeest en Maertje Jacobs;
d heer Willem van Loon partner van joffvrou Margarieta Bas;
Pieter Sijmons van Bronsgeest is voogd van Jannetje Gerrits (en oom);
Pieter Sijmons van Bronsgeest is voogd van Sijmon Gerrits (en oom);
Jannetje Gerrits is verkoper van een huijs ende een erff;
Sijmon Gerrits is verkoper van een huijs ende een erff;
Maertje Jacobs is verkoper van een huijs ende een erff;
Jacob Lourens Langevelt is koper van een huijs ende een erff;
mr Johan Verwer is zuid oost belend aan een huijs ende een erff;
sr Jan Vogels heeft Erffgenamen;
joffvrou Margarieta Bas is zuid west belend aan een huijs ende een erff;
de Backommerlaern is zuid oost belend aan een huijs ende een erff;
Erffgenamen is noord west belend aan een huijs ende een erff;
Erffgenamen is noord oost belend aan een huijs ende een erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2