Genealogie project persoon weergeven


Arend Bruins van der Bijl

voor 1648 - voor 1691
Relatie met: Maeijken Matheuse Bake
Trouwen 15-11-1648: Arent Bruijne van der Bijl j van Wassenaer woonende in s'Gravenhage met Maertje Baken jd van Hillegom woonende te Hillegom
Bron: Hillegom Tr Ref 1644-1692 Afb. 54

Kinderen:

Anna
Doop 31-10-1649: Anna, kind van Arent Bruijne en Maeijken Baken Getuigen: Mattheus Baken en Trijn Jans in plaets gestaen van de vrouw van Per?
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 9


Lijsbeth
Doop 11-12-1650: Lijsbeth, kind van Arent Bruijne en Maeijken Baken Bruijn Arentze - in plaats gestaan - Leendert Bruijne;
Getuigen: Bruijn Arentze, Leendert Bruijne, Immetje Vogels en Bruijn Arentze
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 9


Anne
Doop 21-06-1652: Anne, kind van Arent Bruijne en Maijken Baken Getuigen: Trijn Jans in plaets gestaan van de vrouw van Persil en Dirck
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 11


Machteld
Doop 26-08-1654: Machtelt, kind van Arent Bruijne en Maeijken Baken Getuigen: Mattheus Baken en Lijdia Baken
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 12
Relatie met: Annetje Biese
Trouwen 07-07-1658: Arent Bruijne van der Bijl weduwenaer wonende te Hillegom (weduwnaar van Maertje Bake) met Annetje Biese weduwe wonende te Leijden
Bron: Hillegom Tr Ref 1644-1692 Afb. 58

Kinderen:

Bruijn
- Relatie met: Catharina Kint
Doop 29-12-1656: Bruijne, kind van Arent Bruijne en Maeijken Bake Getuigen: Sara Leman en Leendert Bruijne
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 14
Relatie met: naam niet gevonden
26-06-1658:
Joost Diericq burger tot Haerlem
Jeremijas Joosten (reeds overleden)
Catalijntje Jans wed.
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
een huis met erve & crocht staende en leggende inde dorpe van Hillegum

Jeremijas Joosten partner van de wed;
Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Pieter Jan Pol - schuldig aan - Joost Diericq (200 carolus guldens);
Matheus Baecke - belend aan - een huis met erve & crocht;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huis met erve & crocht;
de wed - belend aan - een huis met erve & crocht;
Pieter Jans Bourgoinje - belend aan - een huis met erve & crocht;
Joost Diericq - belend aan - een huis met erve & crocht;
Arent Bruijnen van der Bijl - belend aan - een huis met erve & crocht;
Catalijntje Jans - belend aan - een huis met erve & crocht;
de Wildernisse - belend aan - een huis met erve & crocht;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3611-02-1665:
stuck hoij ofte weijlandt (omvang 10 hondt 50 roeden; waarde 700 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Lourens Has - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
Lourens Has - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
Adriaen Cornelisz Ackersloot - verkoper van - stuck hoij ofte weijlandt;
Arent van der Bijl - koper van - stuck hoij ofte weijlandt;
de Leeck - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
de Oostenderlaen - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14617-06-1665:
Aelbert Barents Pickaert heijligeestmeester vanden ambachte van Hillegom
Arent van der Bijl heijligeestmeester vanden ambachte van Hillegom
Gerrit Jansz Monsvelt woonende alhier
een huijs, thuijn en erff (waarde 300 car guldens boven de belasting) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Aelbert Barents Pickaert - verkoper van - een huijs, thuijn en erff;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs, thuijn en erff;
Gerrit Jansz Monsvelt - koper van - een huijs, thuijn en erff;
Hendrick Mees Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Dirck Woutersz de Moor - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Corstiaen Arijensz Molenaer - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Hendrick Mees Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff (met 290 guld);
de Wildernisse - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
de Wildernisse - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15500-00-1666:
Nota, desen bij abuijs hier gestelt, is opnieuw ges. int prothocol van Noortwijckerhout fol. 157, tesamen vercocht voor 700 caroli guldens
Arent van der Bijl heijligeestmeester tot Hillegom
Aelbert Barentsz Pickaert heijligeestmeester tot Hillegom
d heer Johan Six commissaris vande Zeesaecken tot Amsterdam
de Sijlcker Duijn een erffhuijr sijnde den proffijtigen eijgendom
een hoeckje land een erfpacht van 35 stuijvers sjaers

Michiel de With - heeft op naam - een hoeckje land;
d heer Johan Six - koper van - een hoeckje land;
Arent van der Bijl - verkoper van - een hoeckje land;
Willem Gerritsz - voorheen eigenaar van - een hoeckje land;
Arent van der Bijl - verkoper van - de Sijlcker Duijn;
Aelbert Barentsz Pickaert - verkoper van - de Sijlcker Duijn;
d heer Johan Six - koper van - de Sijlcker Duijn (voor een veertichste gedeelte);
Aelbert Barentsz Pickaert - verkoper van - een hoeckje land;
Claes Maertsz van Schravemade - uitgever van de erfhuur - de Sijlcker Duijn (in den jare 1592);
een hoeckje land - van - de Sijlcker Duijn;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17019-05-1666:
Pieter Jans Poll bode alhier
crocht landt (waarde 575 guldens) soo als jegenwoordig binnen sijne limijten gelegen is, de geheele sloot daer onder begrepen

Pieter Jans Poll - schoonvader van - Leendert Bruijns van der Bijl;
Willem Daniels de Haes - belend aan - crocht landt;
Cathalijntje Jans - belend aan - crocht landt;
Pieter Jans Poll - belend aan - crocht landt;
Pieter Jans Poll - belend aan - crocht landt;
Lijsbeth Willems - belend aan - crocht landt;
Pieter Jansz van Bourgoinge - belend aan - crocht landt;
Lambert Cornelis Rijckaert - belend aan - crocht landt;
Arent van der Bijl - belend aan - crocht landt;
Pieter Jans Poll - verkoper van - crocht landt;
Leendert Bruijns van der Bijl - koper van - crocht landt;
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - crocht landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16519-05-1666:
openbare vercoopinge op den vijffden februarij 1666
heer burgemeester Duijvens tot Haerlem
een huijs ende erff (waarde 370 guldens boven de belastinge) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - in procuratie hebbende - Willem Willems van den Burch;
Maerten Willemsz van Schravenmade - belend aan - een huijs ende erff;
Neeltgen Floris - belend aan - een huijs ende erff;
heer burgemeester Duijvens - belast - een huijs ende erff (met 200 guldens);
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff (met het andere huijs);
Willem Willems van den Burch - verkoper van - een huijs ende erff;
Michiel Claesse van der Weijde - koper van - een huijs ende erff;
de Pastooorslaen - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16619-05-1666:
openbare vercoopinge op den vijffden februarij 1666
d heer burgemeester Duijvens tot Haerlem
een huijs (waarde 210 guldens boven de belastinge) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - in procuratie hebbende - Willem Willems van de Burch;
Willem Willems van de Burch - verkoper van - een huijs;
Michiel Claesse van der Weijde - koper van - een huijs;
Maerten Willemsz - belend aan - een huijs;
d heer burgemeester Duijvens - belast - een huijs (met 100 car guldens);
t Groote Huijs - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
de Gemeene Buijerwech - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16722-03-1667:
landt (omvang 33 roeden; waarde 220 guldens) gelegen ten noorden van den cooper sijn erff

Leendert Bruijns van der Bijl - broer van - Arent Bruijns van der Bijl;
Willem Daniels de Haes - belend aan - landt;
Arent Bruijns van der Bijl - belend aan - landt;
Leendert Bruijns van der Bijl - belend aan - landt;
Catalijntje Jans - belend aan - landt;
Leendert Bruijns van der Bijl - belend aan - landt;
Willem Daniels de Haes - belend aan - landt;
Leendert Bruijns van der Bijl - verkoper van - landt;
Arent Bruijns van der Bijl - koper van - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17312-04-1667:
opten xxix maert cvi sevensestich vercocht
Gerrit Dirxsz smith
een huijs met het geheele erff (waarde 328 guldens 10 stuijvers) soo achter als ten zijden gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Huijbertsz van Wassenaer - verkoper van - een huijs met het geheele erff;
Michiel Dieloffs - heeft - de Erffgenamen;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs met het geheele erff;
Gerrit Dirxsz - belend aan - een huijs met het geheele erff;
Arent van der Bijl - heiligegeest meester van - den H Geest Armen van Hillegom;
Aelbert Barentsz Pickaert - heiligegeest meester van - den H Geest Armen van Hillegom;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met het geheele erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs met het geheele erff;
den H Geest Armen van Hillegom - koper van - een huijs met het geheele erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17500-00-1668:
actum den xe junij 1665
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 1920-02-1668:
Cathalijntje Jans woonende tot Leijden
een huijs ende erff (waarde 1150 car guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

David Goverts Denijs kind van Cathalijntje Jans;
Isacq Joostens van Bochoute - voogd van - Cathalijntje Jans;
Cathalijntje Jans - verkoper van - een huijs ende erff;
David Goverts Denijs - koper van - een huijs ende erff;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huijs ende erff;
Leendert Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
Arent Bruijnse van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18420-02-1668:
domine Abrahamus du Pre predicant alhier
een huijs en erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Davidt Goverts Denijs - schuldig aan - domine Abrahamus du Pre (500 car guldens);
Davidt Goverts Denijs - eigenaar van - een huijs en erff;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huijs en erff;
Leendert Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs en erff;
Arent Bruijnsse van der Bijl - belend aan - een huijs en erff;
de Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18527-06-1670:
Willem Adriaens van Duijndam timmerman alhier
een nieu huijs & erff staende & gelegen inden ambachte van hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck hoijlandt (omvang 2 morgen (omtrent)) onderpand voor de schuld

Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (900 car guldens, geroyeert opten vijfde meij 1672);
de heer van Out Alckema - belend aan - een nieu huijs & erff;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck hoijlandt;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck hoijlandt;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een nieu huijs & erff;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een stuck hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een stuck hoijlandt;
de Treckwech - belend aan - een stuck hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21600-00-1672:
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11407-06-1672:
Cornelis Reijers (reeds overleden)
een huijs & erff (waarde 260 guldens boven de belastinge) staende inde dorpe van Hillegom

Cornelis Reijers partner van de weduwe;
Pieter Jansz van Slingerlandt - verkoper van - een huijs & erff;
Jan Jansz van Slingerlandt - verkoper van - een huijs & erff;
Jacob Leenderts van Claverweijde - koper van - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs & erff;
Arent van der Bijl - belast - een huijs & erff (met 100 guldens);
den heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23710-06-1672:
Henderick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
een huijs erff & boomgaert staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Henderick Jacobs van Leeuwen partner van de wed;
Jacob Claes Langevelt - schuldig aan - Arent van der Bijl (430 guld);
Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - een huijs erff & boomgaert;
de wed - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
sr Joost Diricq - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de wed - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de wed - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Claes Vrijer - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Pieter de Praem - belend aan - een huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23622-02-1674:
Cornelis Jans van Limmen woonen tot Schooten
Cornelis Gillis Moolemaecker tot Haerlem
Gerrit Maerts Speckooper woonende tot Haerlem
Jan Jans Bontekoe (reeds overleden)
d heer Duijvens burgemeester
een stuckje landt (omvang 5,5 hont (omtrent); waarde 964 guld 18 stuijvers) gelegen in Hillegom

Dirckje Jans Bontekoe kind van Jan Jans Bontekoe;
Jan Jans Bontekoe kind van Jan Jans Bontekoe;
Cornelis Jans van Limmen - voogd van - Dirckje Jans Bontekoe;
Cornelis Jans van Limmen - voogd van - Jan Jans Bontekoe;
Cornelis Gillis Moolemaecker - voogd van - Dirckje Jans Bontekoe;
Cornelis Gillis Moolemaecker - voogd van - Jan Jans Bontekoe;
Gerrit Maerts Speckooper - voogd van - Dirckje Jans Bontekoe;
Gerrit Maerts Speckooper - voogd van - Jan Jans Bontekoe;
d heer Duijvens - belend aan - een stuckje landt;
d heer Duijvens - belend aan - een stuckje landt;
Arent van der Bijl - koper van - een stuckje landt;
Jan Jans Bontekoe - verkoper van - een stuckje landt;
Dirckje Jans Bontekoe - verkoper van - een stuckje landt;
Backummerlaen - belend aan - een stuckje landt;
de Vosselaender Vaert - belend aan - een stuckje landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25015-06-1674:
een huijs (waarde 421 guldens 13 stuij 4 pen boven de) staande @ gelegen inden dorpe van Hillegom
de plaets leggende ten noortoosten t voors huijs @ de pomp daarop staand @ t schuertje nu @ ten eeuwigen dage gemeen moet blijven

Lambert Cornelis Rijckaert - koper van - de plaets;
Dorothea Beijers - eigenaar van - huijs;
Arent van der Bijl - belast - een huijs (met 333 guldens 6 stuij 12 pen, afgelost aan Bruijn Arentse van der Bijl op den 9 januarij 1711 volgens schuldbrief van dato 7 september 1656);
Pieter Cornelis Schipper - verkoper van - een huijs;
Lambert Cornelis Rijckaert - koper van - een huijs;
Huijch Dircxs - heeft - de Erffgenaeme;
Pieter Cornelis Schipper - verkoper van - de plaets;
huijs - belend aan - de plaets;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
t Kerckpadt - belend aan - een huijs;
de kerck of kerckhoff - belend aan - een huijs;
de Erffgenaeme - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26100-00-1676:
den x junij 1665
land 65 (omvang x hont liii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 1917-05-1676:
vercocht opten tweeden maert 1676
Arent van der Bijl curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Jan Dirxsz Roebergen curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Willem Adriaans Duijndam (reeds overleden)
een huijs ende erf (waarde 1300 caroli guldens) staande ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Jan Dirxsz Roebergen - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (1300 caroli guldens in apart akte dd 17 mei 1676, betaelt sijnde actum den 28 april 1679);
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Dirxsz Roebergen (in apart akte dd 17 mei 1676);
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs ende erf;
Jan Dirxsz Roebergen - koper van - een huijs ende erf;
Floris Pieters Duijndam - koper van - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erf;
Lijtwech - belend aan - een huijs ende erf;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 312-05-1677:
Pieter Jans van Campen (reeds overleden), in sijn leven gerechts bode van Hillegom
Lijsbeth Lambertsdr (reeds overleden)
Willem Jansz Bierman woonende alhier
Machtelt Pieters (reeds overleden)
een huijs & erff (waarde 945 guldens)

Lijsbeth kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Wijllemijntje kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelise partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pieters van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Maria Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Joost Pieters van Campen kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Wijllemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Willem Jansz Bierman - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erfgenamen 945 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677, geroyeert den 20 november 1697 door Willem Janse Bierman);
Jan Bos - belend aan - een huijs & erff;
Lijsbeth Bruijne - belend aan - een huijs & erff;
Willem Jansz Bierman - koper van - een huijs & erff;
Lijsbeth Pieters - verkoper van - een huijs & erff (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - een huijs & erff (en overige erven);
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;
een huijs & erff - vrije doorgang tot - den Molesteech;
d Abdije van Leeuwenhorst - belast - een huijs & erff (met een erffpacht van 10 stuijvers sjaaers);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1612-05-1677:
vercocht opten elffden januarij 1677
Willem Danielsz de Haes (reeds overleden)
Machtelt Pieters (reeds overleden)
Lijsbeth minderjarig
Lijsbeth Lamberts (reeds overleden)
Pieter Jansz van Campen (reeds overleden), bode alhier
twee huijsen metten erve (waarde 1130 guldens) annex den anderen

Lijsbeth kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Willemijntje kind van Willem Danielsz de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelis partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pietersz van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Maria Pieters kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Joost Pietersz van Campen kind van Pieter Jansz van Campen en Lijsbeth Lamberts;
Huijch Cornelis van Moerkercken - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erven 1130 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677);
Louris Maartensz Croon - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erven, in aparte akte dd 12-05-1677);
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jansz Schol - voogd van - Willemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Lijsbeth Pieters - belend aan - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - verkoper van - twee huijsen metten erve (en overige erven);
Huijch Cornelis van Moerkercken - koper van - twee huijsen metten erve;
Louris Maartensz Croon - koper van - twee huijsen metten erve;
Lijsbeth Bruijnen - belend aan - twee huijsen metten erve;
Dammis Achiase - belend aan - twee huijsen metten erve;
den Houttuijn - belend aan - twee huijsen metten erve;
den Heerenwech - belend aan - twee huijsen metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1809-03-1678:
Arent van der Bijl burgemeester alhier
huijs boomgaert potinge & plantinge onderpand voor de schuld
teellandt (omvang 7 hondt) onderpand voor de schuld
teellant (omvang 3 hont) onderpand voor de schuld, ontslagen van de belasting door Arent van der Bijl opten xv december 1683

Gerrit van Laer partner van Machtelt Jans Beuijck;
Machtelt Jans Beuijck - schuldig aan - Arent van der Bijl (600 guldens, ontslagen Gerrit van Laer opten sevende febrij 1693);
Neeltje Jans Beuijck - schuldig aan - Arent van der Bijl;
Gerrit van Laer - schuldig aan - Arent van der Bijl;
Gerrit Jans Rijmswijck - belend aan - teellandt;
joffvrou Bas - belend aan - huijs boomgaert potinge & plantinge;
joffvrou Bas - belend aan - huijs boomgaert potinge & plantinge;
Maartje Willems - belend aan - teellandt;
Neeltje Jans Beuijck - eigenaar van - teellant;
joffvrou Bas - belend aan - teellant;
Gerrit van Laer - eigenaar van - huijs boomgaert potinge & plantinge;
Gerrit van Laer - eigenaar van - teellandt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2600-00-1680:
26 junij 1680
Corstiaen Isbrants 1666
land 64 (omvang x hont xxxviii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 64;
Corstiaen Isbrants - gebruiker van - land 64;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1800-00-1680:
10 junij 1665
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1900-00-1680:
24 junij 1676
Arent van der Bijl - eigenaar van - 122c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3305-02-1680:
opten xxix januarij 1680 vercocht
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen wonende tot Zwol
land (omvang 10 hond (omtrent); waarde 170 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Arent van der Bijl - belend aan - land;
Opstraten - belend aan - land;
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen - verkoper van - land;
Arent van der Bijl - koper van - land;
de Oostenderlaen - belend aan - land;
de Leeck - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5405-02-1680:
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen woonende tot Zwol
land (omvang 10 hondt (omtrent); waarde 90 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen - verkoper van - land;
Cornelis Visch - koper van - land;
van Delden - belend aan - land;
Arent van der Bijl - belend aan - land;
de Oostenderlaen - belend aan - land;
de Tilbrugge - belend aan - land;
de Leeck - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5524-05-1680:
mr Casparus Baes chirurgijn alhier
Arent van der Bijl schepen alhier
Willem de Haas (reeds overleden)
huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom onderpand voor de schuld

mr Casparus Baes - schuldig aan - Arent van der Bijl (200 guldens, betaelt en vertoont door Dirck Jans van Heemstede opten 2 meij 1695);
mr Casparus Baes - eigenaar van - huijs & erff;
Willem de Haas - heeft - de Kinderen;
Cornelis Hendricxs Molesteech - belend aan - huijs & erff;
Huijch Cornelis Moerkerken - belend aan - huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6807-08-1680:
opten sevende december 1679 vercocht
Grietje Jans (reeds overleden), overleden tot Hillegom
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden), overleden tot Hillegom
een huijs & erve (waarde 980 guldens) staende inden dorpe van Hillegom

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Arent van der Bijl - boedel curator van - Grietje Jans;
Dammis Achias - boedel curator van - Grietje Jans;
Jan Barentsz Pickaert - belast - een huijs & erve (met 400 guldens die den cooper t sijnen laste neemt);
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Jan van den Bosch - belend aan - een huijs & erve;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs & erve;
Dammis Achias - verkoper van - een huijs & erve;
Harmen Engels Trussel - koper van - een huijs & erve;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs & erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6414-05-1681:
opten xxviii januarij 1681 vercocht
Samuel Andries van Aerschot (reeds overleden)
Susanna Beijers (reeds overleden)
een huijs ende erffie (waarde 160 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Johannes Samuels van Aerschot kind van Samuel Andries van Aerschot en Susanna Beijers;
Eeuwout Samuels van Aerschot kind van Samuel Andries van Aerschot en Susanna Beijers;
Lambert Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijs ende erffie;
Huijgh Gerrits - belend aan - een huijs ende erffie;
Johannes Samuels van Aerschot - verkoper van - een huijs ende erffie;
Eeuwout Samuels van Aerschot - verkoper van - een huijs ende erffie;
Arent van der Bijl - koper van - een huijs ende erffie;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erffie;
de Kerckmuer - belend aan - een huijs ende erffie;
t Schuthock - belend aan - een huijs ende erffie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8123-04-1682:
een stuck lant (omvang 8 hondt) gelegen over duijn in den ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Dirck Claes van Sgravemade - belend aan - een stuck lant;
Simon Jacobs jongen Engel - belend aan - een stuck lant;
Arent Bruijnse van der Bijl - armenmeester van - de Buijten Armen;
Dammis Achijas van Dijck - armenmeester van - de Buijten Armen;
Gerrit Jacobs Croon - schuldig aan - de Buijten Armen (300 guldens);
de Duijnen van de Heer Sipesteijn - belend aan - een stuck lant;
de Haverweij - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9319-05-1682:
Leendert Bruijnen van der Bijl (reeds overleden)
Willem Danielsz de Haes (reeds overleden)
Machteld Pieters (reeds overleden)
een huijs erff ende boomgaert (waarde 1657 gulden 10 stuijvers) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Joost Cornelis van Raephorst partner van Maijken Willems de Haes;
Maijken Willems de Haes kind van Willem Danielsz de Haes en Machteld Pieters;
Lijsbeth Willems de Haes kind van Willem Danielsz de Haes en Machteld Pieters;
Daniel de Haes kind van Willem Danielsz de Haes en Machteld Pieters;
Willemijntje de Haes kind van Willem Danielsz de Haes en Machteld Pieters;
Leendert Bruijnen van der Bijl partner van de weduwe;
Lauris Leenderts partner van Lijsbeth Willems de Haes;
Joost Cornelis van Raephorst - voogd van - Daniel de Haes;
Joost Cornelis van Raephorst - voogd van - Willemijntje de Haes;
Lauris Leenderts - voogd van - Willemijntje de Haes;
Lauris Leenderts - voogd van - Daniel de Haes;
Dirck Dircxs van Zanten - schuldig aan - Maijken Willems de Haes (en overige erfgenamen 1657 gulden 10 stuijvers, in aparte akte ongedateerd en ongetekend);
Maijken Willems de Haes - verkoper van - een huijs erff ende boomgaert (en overige erfgenamen);
Dirck Dircxs van Zanten - koper van - een huijs erff ende boomgaert;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
mr Casparus Baes - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
Huich Cornelis van Moerkercken - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Graeffelicheijts Duijn - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9419-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
de diakene van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
een huijs & boomgaert (waarde 865 guldens) mits den ouden boomgaert, swingelkot schuer ende drie regels fruijtboomen langs de Beeck heen tot aen Jacob Joosten erff

Stijntie Pieters kind van Pieter Gjisbertsz;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diakene;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Cornelis Hendricxs Molesteech - koper van - een huijs & boomgaert (den cooper sal eeuwich en erffelijck behouden een voetpadt bij het huijs van Jacob Joosten heen over den draeij tot opt hoocht van t school);
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een huijs & boomgaert (en overige erfgenamen);
Jacob Joosten - heeft - d Erffgenamen;
Dirck Jansz Croon - belend aan - een huijs & boomgaert;
mevrouw Vrijbergen - belend aan - een huijs & boomgaert;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & boomgaert;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs & boomgaert;
Jan Cornelis de Moor;
Jan Hendricxsz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9719-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
de diacone van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Arijen Cornelis Akersloot met sijn kalckovens
de Diakenij Armen van Hillegom
een thuijn (omvang 2 morgen; waarde 1200 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom dicht aende treckvaert

Stijntie Pieters kind van Pieter Gijsberts;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diacone;
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een thuijn (en overige erfgenamen);
joffvrouw Bosschert - belend aan - een thuijn;
joffvrouw van Dorp - belend aan - een thuijn;
Arijen Cornelis Akersloot - belend aan - een thuijn;
Jan van den Bosch - diaken van - de Diakenij Armen;
Gerrit Jans Bosvelt - diaken van - de Diakenij Armen;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Diakenij Armen - koper van - een thuijn;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
Jan Cornelisz de Moor;
Jan Hendriksz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9831-05-1683:
Jacob Claes Langevelt (reeds overleden)
Trijntje Arijen (reeds overleden)
een huijs erff & boomgaert (waarde 320 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Jacob Claes Langevelt partner van Trijntje Arijen;
Arent van der Bijl - boedel curator van - Jacob Claes Langevelt;
Jan van den Bosch - boedel curator van - Jacob Claes Langevelt;
Jan Jacobs Langevelt - schuldig aan - Arent van der Bijl (300 guldens in aparte akte dd 31-5-1683 (Afb 121), geroyeert den 14 novemb 1710);
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs erff & boomgaert;
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs erff & boomgaert;
Jan Jacobs Langevelt - koper van - een huijs erff & boomgaert;
Jan Jansz Lapper - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
sr Carolus Diricq - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Jan Jansz Lapper - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Jan Jansz Lapper - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Claes Cornelis Vrijer - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maertje Dircx - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Stijntje Maertens - belend aan - een huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11710-10-1683:
Lijsbeth Pieters weduwe
Leendert Bruijnen (reeds overleden)
een stroockie lant (omvang 14 roeden; waarde 35 gulden)

Leendert Bruijnen partner van Lijsbeth Pieters;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Lijsbeth Pieters - belend aan - een stroockie lant;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Lijsbeth Pieters - belend aan - een stroockie lant;
Dirck van Zanten - belend aan - een stroockie lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12410-10-1683:
Lijsbeth Pieters weduwe
Leendert Bruijnen van der Bijl (reeds overleden)
Louris Maartse (reeds overleden)
een stroockie lant (omvang 14,25 roeden; waarde 35 gulden 12 stuijvers)

Bruijn Leendert van der Bijl kind van Lijsbeth Pieters;
Louris Maartse partner van wed;
Leendert Bruijnen van der Bijl partner van Lijsbeth Pieters;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Dammis Achius van Dijck - belend aan - een stroockie lant;
Huijch Cornelis van Moerkercken - belend aan - een stroockie lant;
wed - belend aan - een stroockie lant;
Lijsbeth Pieters - belend aan - een stroockie lant;
Lijsbeth Pieters - belend aan - een stroockie lant;
de molesteech - belend aan - een stroockie lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12500-00-1684:
26 junij 1680
land 64 (omvang x hont xxxviii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 64;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11300-00-1684:
Backers Backum land 122c (omvang iiii hont l roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - Backers Backum land 122c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12801-05-1685:
een stuck landt (omvang 10 hondt 50 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Willem Jacobs Langevelt - schuldig aan - Arent van der Bijl (300 caroli guldens, geroyeert opten 22 februarij 1688);
Aelbert Jacobs Langevelt - schuldig aan - Arent van der Bijl;
Aelbert Jacobs Langevelt - eigenaar van - een stuck landt;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck landt;
joffvrouw Duijvens - belend aan - een stuck landt;
Willem Jacobs Langevelt - eigenaar van - een stuck landt;
de Leeck - belend aan - een stuck landt;
de Vosselaen - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13416-05-1685:
Maijcken Baken (reeds overleden)
Matheus Baken (reeds overleden)
Wouter Convent mr chirurgijn alhier
Adriaen Floris timmerman
een rentebrieff (waarde 100 guldens) gepasseert voor schoudt en schepenen van Hillegom den 18 augusti 1660
een huijs & erff staende & gelegen inden dorpe ende ambachte van Hillegom

Arent van der Bijl partner van Maijcken Baken;
Maijcken Baken kind van Matheus Baken;
Arent van der Bijl - verkoper van - een rentebrieff;
Wouter Convent - koper van - een rentebrieff;
Adriaen Floris - belend aan - een huijs & erff;
Adriaen Floris - belend aan - een huijs & erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
een rentebrieff - heeft als onderpand - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13629-05-1687:
de helft in twee huisen en erven (waarde 500 gulden)

Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - Huijch Cornelisz van Moerkercken (300 caroli guldens in aparte akte dd 29-5-1687);
Huijch Cornelisz van Moerkercken - verkoper van - de helft in twee huisen en erven;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - de helft in twee huisen en erven;
Willem Jansz Bierman - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Arent van der Bijl - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Dammis Achius van Dijck - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
den Heerenwech - belend aan - de helft in twee huisen en erven;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15400-00-1688:
26 junij 1680
land 64 (omvang x hont xxxviii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 64;
Corstiaen IJsbrants - gebruiker van - land 64;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 1900-00-1688:
10 junij 165
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2000-00-1688:
Arent van der Bijl - eigenaar van - Backers Backum land 122c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3420-08-1688:
Gerrit Matheus Lindenburch molenaer alhier
domine Theodorus van Dobben predicant ten Hoorn op Tessel
een korenmolen staende op het duiijn ten noortwesten van het dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met twee gulden erffpacht sjaars
een huijs staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand vooor de schuld

Gerrit Matheus Lindenburch - schuldig aan - domine Theodorus van Dobben (1000 caroli guldens ende in sijn nootoirber verstreckt, op 7 meij 1691 wordt het huijs ontslagen als onderpand);
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een korenmolen;
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een huijs;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs;
de Graefflicheijt - belend aan - een korenmolen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17526-06-1691:
Arent van der Bijl (reeds overleden)
Johan Hessels wonende tot Utrecht
Joost Claesz van Diest thuijnman alhier
een stuck lant (omvang 10 hondt (omtrent); waarde 400 guldens) gelegen inden weerlaender polder

Arent van der Bijl partner van de weduwe;
Johan Hessels - verkoper van - een stuck lant;
Joost Claesz van Diest - koper van - een stuck lant;
de weduwe - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;
de Oostenderlaan - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1500-00-1692:
Arent van der Bijl 26 junij 1680
Corstiaen Isbrants 1666
land 64 (omvang x hont xxxviii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 64;
Corstiaen Isbrants - gebruiker van - land 64;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11600-00-1692:
Arent van der Bijl 10 junij 1665
land 65 (omvang x hont xliii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 65;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11600-00-1692:
Arent van der Bijl 24 junij 1676
Backers Backum land 122c (omvang iiii hont l roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - Backers Backum land 122c;
Jan Jacob Joosten - gebruiker van - Backers Backum land 122c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13107-03-1694:
ten rechthuijse van Cornelis Visch vercocht
Cornelis Visch (reeds overleden)
Annetje Biesen wed
Arent van der Bijl (reeds overleden)
landt (omvang 10 hondt (omtrent); waarde 285 guldens)

Arent van der Bijl partner van Annetje Biesen;
Bruijn van der Bijl kind van Arent van der Bijl en Annetje Biesen;
Cornelis Visch partner van de weduwe;
Annetje Biesen - verkoper van - landt;
Jan Cornelisz de Moor - koper van - landt;
de weduwe - belend aan - landt;
Annetje Biesen - belend aan - landt;
de Leeck - belend aan - landt;
de Oostenderlaan - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3528-03-1694:
ten rechthuijse van Cornelis Visch vercocht
Arij Cornelisz minderjarige
Cornelis Willemsz Visch (reeds overleden)
Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde (reeds overleden)
Annetie Biesen weduwe
Arent van der Bijl (reeds overleden)
een stuck weij off hoij landt (omvang 2 morgen; waarde 415 gulden)

Govert Davitsz Denijs partner van Maria Cornelis;
Willem Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Cornelis Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Maria Cornelis kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Leendert Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Claes Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Arij Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Arent van der Bijl partner van Annetie Biesen;
Claes Jacobsz van Claverweijde - oom en voogd van - Arij Cornelisz;
den heer Cornelis van Sipesteijn - belend aan - een stuck weij off hoij landt;
Annetie Biesen - belend aan - een stuck weij off hoij landt;
Willem Cornelisz - verkoper van - een stuck weij off hoij landt (en overige erfgenamen);
Willem Arijensz Akersloot - koper van - een stuck weij off hoij landt;
Willebort Arijens Akersloot - koper van - een stuck weij off hoij landt;
d heer Willem van Delden - heeft - d Erffgenamen;
d Erffgenamen - belend aan - een stuck weij off hoij landt;
de Oostenderlaan - belend aan - een stuck weij off hoij landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3409-05-1694:
(in deze akte lijkt e.e.a. niet te kloppen. Maartje Cornelis compareert maar is ook overleden en de twee kinderen van Maarten Jacobs Verdel hebben het patroniem Jacobs ipv Maartens)
Maertje Cornelis (reeds overleden), weduwe
Maerten Jacobsz Verdel (reeds overleden)
Grietge Jacobs Verdel minderjarig
Marijtie Jacobs Verdel minderjarig
Annetie Biesen weduwe
Arent van der Bijl (reeds overleden)
Frans Cornelisz turffboer
Claes Cornelisz Glas (reeds overleden)
een huijs schuer en erff (waarde 310 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Maerten Jacobsz Verdel partner van Maertje Cornelis;
Grietge Jacobs Verdel kind van Maerten Jacobsz Verdel en Maertje Cornelis;
Marijtie Jacobs Verdel kind van Maerten Jacobsz Verdel en Maertje Cornelis;
Claes Cornelisz Glas partner van de weduwe;
Arent van der Bijl partner van Annetie Biesen;
Jan Jacobsz Verdel - oom en voogd van - Grietge Jacobs Verdel;
Jan Jacobsz Verdel - oom en voogd van - Marijtie Jacobs Verdel;
Maertje Cornelis - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Annetie Biesen - koper van - een huijs schuer en erff;
Frans Cornelisz - belend aan - een huijs schuer en erff;
Dammis Achias - belend aan - een huijs schuer en erff;
Dammis Achias - belend aan - een huijs schuer en erff;
Frans Cornelisz - belend aan - een huijs schuer en erff;
de weduwe - belend aan - een huijs schuer en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs schuer en erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4100-00-1696:
Arent van der Bijl 26 junij 1680
Corstiaen Isbrants 1688
land 64 (omvang x hont xxxviii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 64;
Corstiaen Isbrants - gebruiker van - land 64;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1800-00-1696:
Arent van der Bijl 24 junij 1676
Backers Backum land 122c (omvang iiii hont l roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - Backers Backum land 122c;
Jan Jacob Joosten - gebruiker van - Backers Backum land 122c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3312-05-1696:
Joost Huijgen jegenwoordigh molenaer alhier
domine Johannes Swalmius predicant tot Hillegom
een koornmolentie staende op het duijn ten Noortwesten vant dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met 2 gulden erfpacht sjaars
een huijs ende erf jegenwoordigh bewoont werdende bij Joost Huijgen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Joost Huijgen - schuldig aan - domine Johannes Swalmius (500 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Pieter Pietersz Outshoorn - schoonvader van - Joost Huijgen;
Joost Huijgen - eigenaar van - een koornmolentie;
Pieter Pietersz Outshoorn - eigenaar van - een huijs ende erf;
Joost Huijgen - bewoond - een huijs ende erf;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs ende erf (met sijn gang);
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erf;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs ende erf;
de Graeflicheijt - belend aan - een koornmolentie;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6512-06-1696:
Johannes van den Helm (reeds overleden)
Neeltje Jacobs Claverweijde (reeds overleden)
Annetie Biesen wed
Arent Bruijnen van der Bijl (reeds overleden)
Claes Cornelisz Glas (reeds overleden)
een huijs schuer en erff (waarde 170) staende int oosteijnde van t dorp van Hillegom

Abraham Duerlijn partner van Susanna van den Helm;
Adriaen Naemsloodt partner van Maria van den Helm;
Susanna van den Helm kind van Johannes van den Helm en Neeltje Jacobs Claverweijde;
Maria van den Helm kind van Johannes van den Helm en Neeltje Jacobs Claverweijde;
Claes Cornelisz Glas partner van wed;
Arent Bruijnen van der Bijl partner van Annetie Biesen;
Susanna van den Helm - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Maria van den Helm - verkoper van - een huijs schuer en erff;
Annetie Biesen - koper van - een huijs schuer en erff;
Dammis Achiasz van Dijck - belend aan - een huijs schuer en erff;
Dammis Achiasz van Dijck - belend aan - een huijs schuer en erff;
wed - belend aan - een huijs schuer en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs schuer en erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6616-04-1697:
Marijtie Gerrits weduwe
Claes Cornelisz Glas (reeds overleden)
sr Boudewijn van der Codde coopman in leren binnen Leijden
Annetie Biesen wed
een huijs &erve staende inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Claes Cornelisz Glas partner van Marijtie Gerrits;
Marijtie Gerrits - schuldig aan - sr Boudewijn van der Codde (300 caroli guldens spruijtende uijt saecke ende over geleverde leeren aende comparants man zal. gedaen);
Marijtie Gerrits - eigenaar van - een huijs &erve;
Dammis Achiasz - belend aan - een huijs &erve;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs &erve;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs &erve;
den Heerewech - belend aan - een huijs &erve;
Annetie Biesen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6711-05-1700:
op den 28 december 1699 ten rechthuijse van Cornelis Visch inde Vergulde Leeuw vercogt
Wijnandt Mens schoudt
Gerrit Vestens mede schepen
Maria Gerrits Vogelstruijs eertijds weduwe
Claes Cornelis Glas (reeds overleden)
Arent van der Bijl (reeds overleden)
een huijsinge thuijn off boomgaert (waarde 360 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Claes Cornelis Glas partner van Maria Gerrits Vogelstruijs;
Arent van der Bijl partner van de weduwe;
Wijnandt Mens - boedel curator van - Maria Gerrits Vogelstruijs;
Gerrit Vestens - boedel curator van - Maria Gerrits Vogelstruijs;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Gerrit Vestens - verkoper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Claes Jacobs van Claverweijde - koper van - een huijsinge thuijn off boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge thuijn off boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9727-02-1701:
op den thienden januarij 1701 ten rechthuijse van Cornelis Visch vercogt
d heer Willem van Delden (reeds overleden)
Arent van der Bijl (reeds overleden)
een stuck landt (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 415 gulden) gelegen in Hillegom

Arent van der Bijl partner van Annetie Biesen;
Willeboort Arijensz Akersloot - verkoper van - een stuck landt;
Willem Arijensz Akersloot - verkoper van - een stuck landt;
Pieter Jans Langevelt - koper van - een stuck landt;
d heer Willem van Delden - heeft - d Erffgen;
d heer Cornelis van Sipesteijn - belend aan - een stuck landt;
Annetie Biesen - belend aan - een stuck landt;
d Erffgen - belend aan - een stuck landt;
de Oostenderlaan - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 10700-00-1704:
land 64 (omvang x hont xxxviii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 64;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10400-00-1712:
Arent van der Bijl 26 junij 1680
Corstiaan Isbrants 1688
land 64 (omvang x hont xxxviii roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - land 64;
Corstiaan Isbrants - gebruiker van - land 64;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1800-00-1712:
Arent van der Bijl 24 junij 1676
Backers Backum land 122c (omvang iiii hont l roeden)

Arent van der Bijl - eigenaar van - Backers Backum land 122c;
Jan Jacob Jooste - gebruiker van - Backers Backum land 122c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3314-08-1720:
Anna Biesen (reeds overleden), overleden in Hillegom
den heer mr Ellerd Graafland schepen ende raad der stad Amsterdam
Bruijn Arends van der Bijl onsen inwoner, eenige erfgenaam
Arend Brunen van den Bijl (reeds overleden), overleden in Hillegom
land (omvang 1 morgen 400 roeden (omtrent); waarde 349 guldens) in de Vos en Weerlaner polder in desen ambagte

Bruijn Arends van der Bijl kind van Arend Brunen van den Bijl en Anna Biesen;
Bruijn Arends van der Bijl - verkoper van - land (aan Arend Brunen opgedragen op den 5 februarij 1680);
den heer mr Ellerd Graafland - koper van - land;
Jan Cornelisse van der Meer - belend aan - land;
Daniel Cambij - belend aan - land;
de Oostenderlaan - belend aan - land;
de Leek - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 203