Genealogie project persoon weergevenJob Jacobs

voor 1697 - na 1711
Relatie met: Anne Jans
Trouwen 04-05-1698: Job Jacobsz met Anne Jans Getuigen: Jannetje de Gans
en Huijbertje Klaas
Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1697 - 1812 Afb. 5

Kinderen:

Jannetje
Doop 27-02-1699: Jannetje, kind van Job Jacobsz en Antje Jans Getuigen: Cobus Hendriksz
en Aagje Jacobs
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 93


Corsje
Doop 18-07-1700: Corsje, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Cornelis Jansz
en Marij Jans
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 95


Jacob
Doop 24-12-1701: Jacob, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Maart Jans
en Job Laurisz
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 97


Claas
Doop 18-01-1703: Klaas, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Jacob Klaasz
en Neeltje Jans
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 99


Claas
Doop 15-12-1703: Klaas, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Jacob Klaasz
en Neeltje Jans
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 101


Aagje
Doop 14-11-1704: Aagje, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Cnelis Jans
en Neel Jans
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 102


Simon
Doop 10-10-1706: Sijmen, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Sijmen Jansz
en Maart Jans
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 104


Aaltje
Doop 05-02-1708: Aaltje, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Sijmen Jansz
en Maart Jans
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 106


Simon
Doop 20-03-1709: Sijmen, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Jacob Sijmisz
en Jaaptje Jans
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 108


Simon
Doop 14-03-1711: Sijmen, kind van Job Jacobsz en Anne Jans Getuigen: Sijmen Jansz
en Marijtje Jans
Bron: Vogelenzang Do OLV 1697 - 1812 Afb. 110


00-00-1697:
den 29 desemb 1698 ontfangen 30-0-0 den 4 maert 1699 ont 20-0-0 den 8 septemb 1699 19-18-4
de duijne 62-4-0
Treslonghe Duijn 4-4-4 en 2-10-0

Blaeu is eigenaar van Treslonghe Duijn;
Jop Jacobs is gebruiker van Treslonghe Duijn;
Jop Jacobs is gebruiker van de duijne;
de Graeffelijcheijt is eigenaar van de duijne;
Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 527-04-1700:
Verkoop voorwaarden Perceel A en B: met alle het regt den eijgenaar tot en aan de Nijssenlaan soude mogen hebben alsmede het reght en aantaal dat den eijgenaar mede soude mogen hebben tot het houtgewas ende de gront van de poort van de bleeck heenen tot aande dam offte poort van Floris Huijbertses tuijn genaamt de Cleijne Nol. Perceel E: mede met sodanigen reght en aantaal als den eijgenaar t selve alsmeede heefft beseeten gehadt. Vermits deese perceelen leegh leggen sullen deselve aanstonts met het geeven van den palmslagh bij den cooper kunnen werden geaanvaert. Perceel D, G en M: in plaets van een overpad over de bleeck sal in de Vosselaander vaart een brugge gemaakt moeten worden met een reijpat door het stuckje elst heen geteeckent E uijtkoomende in Nijssenlaan. Perceel F: heeft meede sijn notwegh in Nijssenlaan. Peceel G: belast met de verpondingh van een huijsje op het perceel hebbende gestaan alsmede het onderhoud van seecker houten heul leggende inden dam dienende tot waterloosingh. Perceel P: de hr scheepen Willem van Loon is toekomende de halve scheijsloot. Perceel Q: den kooper sal oock soo verre deese tuijn is streckende daaren booven hebben de gront en opstal van elst op de Pastoorslaan. Perceel N: heefft en hout sijn wagenwegt en overpadt gelijck het nu so leijt en is over de perceelen L en K geteeckent. Perceel L: moet gedoogen de wagenwegt van perceel N en heefft een notwegh oock over den dam van letter K. Perceel K: moet gedoogen een notwegh voor de agterleggende twee perceelen letteren N en L. Perceel J en O: den cooper sal oock soo verre dese tuijn is streckende daarenbooven hebben de grondt en opstal van elst als anders op de Pastoorslaan. Het duijntje, tuijntje en geest: de cooper sal hebben een vrije vaart door de Vosselaander vaart.
vrouwe Maria van Loon wed
d hr en mr Matheus van Valkenburgh (reeds overleden), raatpensionaris de stat Haarlem
vrouwe Margareta Bas (reeds overleden), wed
d hr en mr Willem van Loon (reeds overleden), insijn leeven scheepen ende raat der stat Amsterdam
vrouwe Anna van Loon erfgenaam van alle de perceelen
Maria van Loon wede
de hr en mr Matheus van Valckenburgh (reeds overleden), in sijn leven raed pensionaris der stadt Haarlem
d hr mr Daniel van Genegen cooper van alle de perceelen, als in meijninge daar voor gebooden hebbende de somma van 11290 guldens
den schout van Hillegom
een bleeckerije (omvang 1269 roeden) met een wel doortimmerde huijsinge, washuijs, spoelhuijs ende een bequaame stallinge daarop staande, op de caerte geteeckent A
een tuijn B (omvang 378 rtoeden) geteeckent op de caarte mette letter B
drie houckjens land (omvang 293 roeden) so met elst als willigen beplant langs de Nijssenlaan, op de caerte geteeckent mette letter E
Vrouwe Crofft een perceeltje F (omvang 314 roeden) gelegen aan Nijssenlaan, met de letter F op de caerte geteeckent
een tuijn aan de Heerewegh (omvang 890 roeden) geteeckent op de caarte mette letter P
een thuijn meede aan de Heerenwegh (omvang 605 roeden) geteeckent op de caarte mette letter Q
een tuijn N (omvang 640 roeden) op de caarte geteeckent mette letter N
een tuijn L (omvang 466 roeden) geteeckent op de caarte mette letter L
de Cleijne Nol een thuijn K (omvang 337 roeden) geteeckent op de caarte mette letter K
een thuijn geleeghen aande pastoorslaan (omvang 1070 roeden) geteeckent op de caarte mette letter J
een thuijn O (omvang 1252 roeden) geteeckent op de caarte mette letter O
Treslonger Duijn een duijntje als oock een tuijntie groot 328 roeden op de caerte geteeckent mette letter H mitsgaders 4 morgen inde alle die onder Treslonger verkoopinge gehoort hebben

d hr en mr Matheus van Valkenburgh partner van vrouwe Maria van Loon;
d hr en mr Willem van Loon partner van vrouwe Margareta Bas;
vrouwe Anna van Loon kind van vrouwe Margareta Bas;
Jan Janse Ditmer borg voor d hr mr Daniel van Genegen;
Meijndert Declier borg voor d hr mr Daniel van Genegen;
Floris Huijbertse is gebruiker van een thuijn geleeghen aande pastoorslaan;
Gerrit Jacobse Akersloot is gebruiker van een thuijn O;
Job Jacobse pachte eerder Treslonger Duijn een duijntje;
Claas Claasse van der Velt is gebruiker van een thuijn D;
Claas Claasse van der Velt is gebruiker van een thuijn G;
Claas Claasse van der Velt is gebruiker van een thuijn M;
Claas Claasse van der Velt is gebruiker van Vrouwe Crofft een perceeltje F;
Willem Joosten van Diest is gebruiker van Vrouwe Crofft een perceeltje G;
vrouwe Maria van Loon is eigenaar van de thuijnen;
Jacob Gerritse Akersloot is gebruiker van een thuijn meede aan de Heerenwegh;
Gerrit Jacobse Akersloot is gebruiker van een tuijn L;
Floris Huijbertse is gebruiker van de Cleijne Nol een thuijn K;
den schout is eigenaar van de thuijnen;
Sijmen Gerritse Bronsgeest is eigenaar van de thuijnen;
Pieter Dircxe Brouwer is gebruiker van een tuijn aan de Heerewegh;
Cornelis Hendricxe s'Grama;
Maria van Loon;
de hr en mr Matheus van Valckenburgh;
een bleeckerije;
een tuijn B;
drie houckjens land;
Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11