Genealogie project object weergeven

de Diaconij Armen

tot Hillegom

12-08-1659:
dijakonie tot Hillegum

Joost Cornelis van Langevelt - voogd van - Lijsbeth Cornelis van Alckemade;
Lijsbeth Cornelis van Alckemade - schuldig aan - dijakonie (100 caroli guldens);
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijs ende erffe;
Lijsbeth Cornelis van Alckemade - eigenaar van - een huijs ende erffe;
Hendrick Jacobsz van Langevelt - belend aan - een huijs ende erffe;
Maarten Willems - belend aan - een huijs ende erffe;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erffe;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4830-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7119-11-1662:
Arijes Dircxs (reeds overleden)
Lijsbeth Jacobsdr weduwe
de Dijaconie Armen tot Hillegom
een huijsje met een erff (omvang 20 roeden (omtrent); waarde 255 car guldens) staende & gelegen inde ambachte van Hillegom

Arijes Dircxs partner van Lijsbeth Jacobsdr;
Jan Barents Pickaer - voogd van - Lijsbeth Jacobsdr;
Jacob Dammis Langevelt - belend aan - een huijsje met een erff;
Lijsbeth Jacobsdr - verkoper van - een huijsje met een erff;
Jacob Dammis Langevelt - belend aan - een huijsje met een erff;
Gerrit Sijmons - belend aan - een huijsje met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijsje met een erff;
de Dijaconie Armen - koper van - een huijsje met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10411-03-1681:
Lijsbeth Willems (reeds overleden), wed
Jeremijas Jooste van Bochoute (reeds overleden)
Leendert Bruijnen (reeds overleden)
de Diaconij Armen alhier
een huijs & erff (waarde 315 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jeremijas Jooste van Bochoute partner van Lijsbeth Willems;
Leendert Bruijnen partner van de weduwe;
Jan Dircxse Roebergen - verkoper van - een huijs & erff (met toestemming van alle crediteuren);
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs & erff (met toestemming van alle crediteuren);
Lijsbeth Willems - eigenaar van - een huijs & erff;
Pieter Jans van Bourgoinje - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de Diaconij Armen - koper van - een huijs & erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7819-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
de diacone van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Arijen Cornelis Akersloot met sijn kalckovens
de Diakenij Armen van Hillegom
een thuijn (omvang 2 morgen; waarde 1200 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom dicht aende treckvaert

Stijntie Pieters kind van Pieter Gijsberts;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diacone;
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een thuijn (en overige erfgenamen);
joffvrouw Bosschert - belend aan - een thuijn;
joffvrouw van Dorp - belend aan - een thuijn;
Arijen Cornelis Akersloot - belend aan - een thuijn;
Jan van den Bosch - diaken van - de Diakenij Armen;
Gerrit Jans Bosvelt - diaken van - de Diakenij Armen;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Diakenij Armen - koper van - een thuijn;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
Jan Cornelisz de Moor;
Jan Hendriksz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9817-10-1683:
Pieternelletie Cornelis weduwe
Adriaen Corstiaens (reeds overleden)
Corstiaen Isbrants van der Drift (reeds overleden)
Leentje Jans (reeds overleden)
een huijs erff & boomgaert (omvang 0,5 hondt; waarde 650 guld) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom
de Diakenij tot Hillegom

Gijsbert Cornelis Rietbroeck partner van Pietertie Corstiaens;
Barthelmeus Jans partner van Simetie Corstiaens;
Adriaen Corstiaens partner van Pieternelletie Cornelis;
Willem Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Jan Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Isbrant Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Pietertie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Simetie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Adriaen Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Trijntje Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Gijsbert Cornelis Rietbroeck - schuldig aan - Willem Corstiaensz van der Drift (en overige erfgenamen 600 guldens in aparte akte ongedaterrd en ongetekend);
Willem Corstiaensz van der Drift - verkoper van - een huijs erff & boomgaert (en overige erfgenamen);
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Gijsbert Cornelis Rietbroeck - koper van - een huijs erff & boomgaert;
de Backommerlaen - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Diakenij - belast - een huijs erff & boomgaert (met 300 guldens verleden op den 16 maert 1681);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11300-00-1684:
Jan Cornelis van Santvoort 26 junij 1675
de Diaconij Armen tot Hillegom 10 junij 1682

Jan Cornelis van Santvoort - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264b;
de Diaconij Armen tot Hillegom - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16421-02-1685:
de Diakenij tot Hillegom
een huijs erff & boomgaert (omvang 0,5 hondt (omtrent)) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gijsbert Cornelisz Rietbroeck - schuldig aan - Dirck Dircxsz van Zanten (100 guldens, spruijtende uijt sake ende coop van gelevert broodt);
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Backommerlaen - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Diakenij - belast - een huijs erff & boomgaert (met 300 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13221-08-1686:
de Diakonij Armen alhier
een roggen molentie staende opt duijn ten noortwesten van t dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met 2 gulden erffpacht s'jaars

Arent Meessen Langevelt - diaken van - de Diakonij Armen;
Philips Dirckse van Steijn - diaken van - de Diakonij Armen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - de Diakonij Armen (1000 guldens);
de Graeffelicheijt - belend aan - een roggen molentie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14527-10-1686:
Dirck Jansz van der Laen gebijnaemt Roebergen
d heer Wijnandt van der Maes (reeds overleden)
Arij Floris (reeds overleden)
de Dijakenij Armen alhier
een huijs erff ende boomgaert staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

d heer Wijnandt van der Maes partner van wed;
Arij Floris partner van de weduwe;
Dirck Jansz van der Laen - eigenaar van - een huijs erff ende boomgaert;
Cornelis Hendricxsz Molesteech - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
Arent Meessen Langevelt - diaken van - de Dijakenij Armen;
Phillips Dircxs van Steijn - diaken van - de Dijakenij Armen;
Dirck Jansz van der Laen - schuldig aan - de Dijakenij Armen (500 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
wed - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de weduwe - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;
de Graeffe - belend aan - een huijs erff ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 14600-00-1688:
Jan Cornelis van Santvoort 26 junij 1675
de Diaconij Armen tot Hillegom 10 junij 1682

Jan Cornelis van Santvoort - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;
de Diaconij Armen tot Hillegom - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7017-10-1690:
Anthonij Sijs lindewever
een huijs ende erff onderpand voor de schuld

de heer Wijnandt van der Maes partner van de weduwe;
Jacob Mourisz Sluijt - diaken van - dijakenij arrem van Hillegom;
Willem Cornelisz Visch - diaken van - dijakenij arrem van Hillegom;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Anthonij Sijs - schuldig aan - dijakenij arrem van Hillegom (200 gulden);
Jan Jansz Verbits - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Jansz Verbits - belend aan - een huijs ende erff;
Anthonij Sijs - eigenaar van - een huijs ende erff;
de heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 629-03-1691:
de Diakenij Armen alhier
een huijs schuer en stallingh onderpand voor de schuld

Jacob Mourisz Sluijt - diaken van - de Diakenij Armen;
Huijch Gerritsz Vogelstruijs - eigenaar van - een huijs schuer en stallingh;
Lambert de Bode - belend aan - een huijs schuer en stallingh;
Annetie Biesen - belend aan - een huijs schuer en stallingh;
Willem Cornelis Visch - diaken van - de Diakenij Armen;
Huijch Gerritsz Vogelstruijs - schuldig aan - de Diakenij Armen (200 gulden in sijn nootoirber verstreckt);
den Heerenwech - belend aan - een huijs schuer en stallingh;
t Kerckhoff - belend aan - een huijs schuer en stallingh;
t Kerckhoff - belend aan - een huijs schuer en stallingh;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1303-05-1691:
op den 27 december 1690 ten huijse vande wed Visch inde Vergulde Leeuw vercocht
Kniertie Arijens weduwe
Willem Jacobsz Langevelt (reeds overleden)
Willem Arijensz Heemskerck haer broeder (doorgehaald)
een huijs erff (waarde 1080 guldens) met een wilgeplant boomgaert daer achter

Willem Jacobsz Langevelt partner van Kniertie Arijens;
Antie Willems Langevelt kind van Willem Jacobsz Langevelt en Kniertie Arijens;
Jan Willemse Langevelt kind van Willem Jacobsz Langevelt;
Jacob Willems Langevelt kind van Willem Jacobsz Langevelt;
Kniertie Arijens - geassisteerd door - Dirck van Santen;
Willem Leendertse - oom en voogd van - Jan Willemse Langevelt;
Hendrik Jansz Decker - oom en voogd van - Jacob Willems Langevelt;
Aelbert Jacobsz Langevelt - oom en voogd van - Jan Willemse Langevelt;
Aelbert Jacobsz Langevelt - oom en voogd van - Jacob Willems Langevelt;
Aelbert Jacobsz Langevelt - oom en voogd van - Antie Willems Langevelt;
Joost Cornelisz van Diest - koper van - een huijs erff;
Antie Willems Langevelt - verkoper van - een huijs erff;
Jan Willemse Langevelt - verkoper van - een huijs erff;
Jacob Willems Langevelt - verkoper van - een huijs erff;
Simon Gerritsz Bronsgeest - belend aan - een huijs erff;
Joost Cornelisz van Diest - belend aan - een huijs erff;
de Graefelicheijtsduijn - belend aan - een huijs erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff;
de Diakenij - belend aan - een huijs erff;
Willem Arijensz Heemskerck;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1000-00-1692:
Jan Cornelis van Santvoort 26 junij 1675
de Diaconij Armen tot Hillegom 10 junij 1682
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen ii hont xxiiii roeden)

Jan Cornelis van Santvoort - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;
de Diaconij Armen tot Hillegom - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16718-03-1692:
Cornelis Dircxs (reeds overleden)
Jannetie Hendricx (reeds overleden)
t boelhuijs (waarde 224:9:8) meuble goederen

Cornelis Dircxs partner van Jannetie Hendricx;
Cornelis Dircxs - heeft - t boelhuijs;
Jannetie Hendricx - heeft - t boelhuijs;
Cornelis Dircxs - heeft - de Erffgenamen;
Jannetie Hendricx - heeft - de Erffgenamen;
de Erffgenamen - verkoper van - t boelhuijs;
de Dijakenij - verkoper van - t boelhuijs;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1825-09-1695:
Gerrit Vestens mr chirurgijn
de Dijakenij Armen alhier
een losrentebrieff (waarde 430 gulden) ten laste vant gemeene lant van Hollant & West Vrieslant met een losrente van 20 gulden jaerlijcx

Bruijn van der Bijl - armenmeester van - den Buijten Armen;
Dirck Jansz van der Laan - armenmeester van - den Buijten Armen;
Jan Aelbertsz Pickaert - diaken van - de Dijakenij Armen;
Gerrit Vestens - diaken van - de Dijakenij Armen;
Marijtie Pieters van Munnickendam - naam op - een losrentebrieff;
den Buijten Armen - verkoper van - een losrentebrieff;
de Dijakenij Armen - koper van - een losrentebrieff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5500-00-1696:
de Diaconij Armen tot Hillegom 10 junij 1682
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen iii hont xxiiii roeden)

de Diaconij Armen tot Hillegom - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6912-05-1696:
d Johannes Swalmius predicant alhier
een rogge molentie (waarde 1975 gulden) staende opt duijn int noortwesten vant dorp van Hillegom, belast met een erffpacht van 2 gulden sjaars

Gerrit Matheusz Lindenburgh - verkoper van - een rogge molentie;
Joost Huijgen - koper van - een rogge molentie;
d Johannes Swalmius - belast - een rogge molentie (met 500 guldens);
de Graefflicheijt - belend aan - een rogge molentie;
de Diakenij Armen - belast - een rogge molentie (met 1000 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6408-03-1697:
joff Eva Vogels wed
sr Jan van Griken (reeds overleden)
d heer Valcx (reeds overleden)
een huijsinge ende erve staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck lant (omvang 955 roeden) gelegen inde Vennip, onderpand voor de schuld

Floris Huijbertsz Elstgeest partner van Trijntje Louris;
sr Jan van Griken partner van joff Eva Vogels;
Floris Huijbertsz Elstgeest - schuldig aan - joff Eva Vogels (1000 guldens);
Floris Huijbertsz Elstgeest - eigenaar van - een huijsinge ende erve;
Pieter van Schagen - belend aan - een huijsinge ende erve;
Dirck Clase - belend aan - een huijsinge ende erve;
Floris Huijbertsz Elstgeest - eigenaar van - een stuck lant;
d heer Valcx - heeft - Erffgen;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge ende erve;
de Vinckesloot - belend aan - een huijsinge ende erve;
de Diakenij - belend aan - een stuck lant;
de Vennipperlaan - belend aan - een stuck lant;
Erffgen - belend aan - een stuck lant;
de Leeck - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6611-02-1698:
Cornelis Gangelofsz Romeijn woont op de Glip
een rogge molentie (waarde 2050 caroli guldens) staende opt duijn int noortwesten van het dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden s'jaers
de Dijakenij Armen tot Hillegom

Joost Huijgen Coningsbrugge - verkoper van - een rogge molentie;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - koper van - een rogge molentie;
de Graeflicheijt - belend aan - een rogge molentie;
de Dijakenij Armen - belast - een rogge molentie (1000 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7526-06-1698:
Aeltge Aelberts weduwe
Gerrit Jansz Bosvelt (reeds overleden)
Jan Gerrits Bosvelt assisteerd zijn moeder
de Dijakonij Armen alhier
een huijsinge & erve staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Jansz Bosvelt partner van Aeltge Aelberts;
Jan Gerrits Bosvelt kind van Gerrit Jansz Bosvelt en Aeltge Aelberts;
Dirck Jans van der Laan - armenmeester van - de Dijakonij Armen;
Dirck Cornelis Glas - armenmeester van - de Dijakonij Armen;
Aeltge Aelberts - schuldig aan - de Dijakonij Armen (100 coaroli guldens in haer nootoirber verstreckt);
Huigh Corn Moerkerken - belend aan - een huijsinge & erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijsinge & erve;
Hillegond Jacobs - belend aan - een huijsinge & erve;
de Wildernis - belend aan - een huijsinge & erve;
de Wildernis - belend aan - een huijsinge & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijsinge & erve;
de Molesteech - belend aan - een huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7714-01-1699:
een huijsinge ende erve staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck landt (omvang 955 roeden) gelegen inde Vennip, onderpand voor de schuld

Floris Huijbertsz Elstgeest partner van Trijntge Louris Croon;
Floris Huijbertsz Elstgeest - schuldig aan - Dirck Claesz van Sgravemade (200 guldens);
Pieter van Schagen - belend aan - een huijsinge ende erve;
Dirck Claesz van Sgravemade - belend aan - een huijsinge ende erve;
d heer Valck - heeft - Erffgenamen;
Floris Huijbertsz Elstgeest - eigenaar van - een huijsinge ende erve;
Floris Huijbertsz Elstgeest - eigenaar van - een stuck landt;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge ende erve;
de Vinckesloot - belend aan - een huijsinge ende erve;
de Diakonij - belend aan - een stuck landt;
de Vennipperlaan - belend aan - een stuck landt;
Erffgenamen - belend aan - een stuck landt;
de Leeck - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8204-06-1699:
de molen tesamen belast met 1800 guldens
een koren molen (waarde 959 gulden 9 st boven de belastinge) staende opt duijn int noortwesten vant t dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden sjaers volgens den erffpagtsbrieff in dato den 13 martij 1640
de Diakenij Armen tot Hillegom

Cornelis Gangelofsz Romeijn - verkoper van - een koren molen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - een koren molen;
Dammis van Dijck - belast - een koren molen (800 gulden);
de Graefflicheijt - belend aan - een koren molen;
de Diakenij Armen - belast - een koren molen (1000 gulden);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8400-00-1712:
Jan Cor Santvoort 26 junij 1675
de Diaconij Armen tot Hillegom 10 junij 1682
land 264a (omvang ii morgen iii hont xxiiii roeden)

Jan Cor Santvoort - gebruiker van - land 264a;
de Diaconij Armen tot Hillegom - eigenaar van - land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6900-00-1720:
de Diaconie Armen tot Hillegom
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Willem Janse Brabander - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;
de Diaconie Armen - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6900-00-1724:
de Dijaconie tot Hillegom
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Willem Janse Brabander - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;
de Dijaconie - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16300-00-1728:
Willem Janse Brabander (reeds overleden)
de Diaconije tot Hillegom
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Willem Janse Brabander partner van de wed;
de wed - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;
de Diaconije - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6900-00-1732:
de Diaconije tot Hillegom
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Jan Willemse Koster - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;
de Diaconije - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16300-00-1736:
Jan Willemse Koster voorn
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)
de Diaconie tot Hillegom

Jan Willemse Koster - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;
de Diaconie - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6900-00-1812:
Langestuk land 84a (omvang 2 morgen 175 roeden)

de Diaconie van Hillegom - eigenaar van - Langestuk land 84a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 2300-00-1816:
Langestuk land 84a (omvang 2 morgen 175 roeden)

Diaconie van Hillegom - eigenaar van - Langestuk land 84a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 117