Genealogie project object weergeven

de Trekvaart19-05-1656:
Trijntje Michiels weduwe
Jeroen Jacobs voogd van de naegelaten weeskinderen van Floris Lauris Croon
Floris Lauris Croon (reeds overleden)
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
een stuck weij ofte hoijlant (omvang 15 hont; waarde 1800 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegum

Floris Lauris Croon partner van Trijntje Michiels;
Pieter Cornelis van Sijp partner van wed;
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Trijntje Michiels (1800 guldens in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Maerten Cornelis Croon (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Frans Barents Koussebant - schuldig aan - Jeroen Jacobs (in aparte akt dd 19 mei 1656);
Jeroen Jacobs - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Frans Barents Koussebant - koper van - een stuck weij ofte hoijlant;
wed - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
Dirck Frans - heeft - erfgenaemen;
mr Johan de With - heeft - erfgenaemen;
Trijntje Michiels - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
Maerten Cornelis Croon - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlant;
erfgenaemen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
erfgenaemen - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;
de vaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1010-06-1657:
Maertgen Willems weduwe, woonende tot Antwerpen
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
land (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 262 guldens 5 stuijvers) affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt

Pieter Cornelis van Sijp partner van Maertgen Willems;
Isacq Joosten van Bouckhoulte - voogd van - Maertgen Willems;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
Maertgen Willems - verkoper van - land;
d heer Johan Sicx - koper van - land;
Oudt Arckel - belend aan - land;
de vaert - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1915-03-1658:
d heer mr Adriaen Dorp woonende tot Haerlem
Maertgen Willems wed.
Pieter Cornelis Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsgterdam
lant (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 362 guldens 5 stuijvers)

Pieter Cornelis Sijp partner van Maertgen Willems;
d heer Johan Sicx - verkoper van - lant (gekocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - lant;
Maertgen Willems - verkoper van - lant (verkocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
de heer Kousebant - belend aan - lant;
de heer Kousebant - belend aan - lant;
d Oudt Arckel - belend aan - lant;
de vaart - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2516-03-1658:
Anna Dircxdr wed
Gerrit Meessen (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
lant (omvang 2 morgen 44 roeden; waarde 1800 guldens) gelegen in Hillegum
Oudeman huijs tot Haerlem

Gerrit Meessen partner van Anna Dircxdr;
Hendrick Meessen Molesteech - voogd van - Anna Dircxdr;
Anna Dircxdr - verkoper van - lant;
d heer Johan Sicx - koper van - lant;
jofvrou Buijtewech - belend aan - lant;
de vaert - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2507-06-1658:
landt (omvang 8 hont 6 roeden; waarde 1612 guldens) gelegen in de ambachte van Hillegum

d heer Adriaen van Dorp - schuldig aan - Claes Dircxs van Schravenmade (1612 guldens in apparte acte dd 16 junij 1658);
d heer mr Michiel de With - heeft in procuratie - Claes Dircxs van Schravenmade;
d heer Corn van Sijpesteijn - belend aan - landt;
d heer Adriaen van Dorp - belend aan - landt;
Frans Barents Coussebandt - belend aan - landt;
Claes Dircxs van Schravenmade - verkoper van - landt;
d heer Adriaen van Dorp - koper van - landt;
Claes van Deijl - belend aan - landt;
de nieuwe Haerlemer vaert - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 2807-06-1658:
een hoeckje lant (omvang 218 roeden; waarde 363 guld 6 st 8 pen) affgegaen door de nieuwe gemaeckte trekvaert van sijn landt, gelegen in de ambachte van Hillegum

Franchoijs Barents Koussebandt - verkoper van - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
d heer mr Adriaen Dorp - belend aan - een hoeckje lant;
de Nieuwe Trekvaert - belend aan - een hoeckje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3417-06-1658:
Pieter Cornelis Son woonende in Hillegum
d heer advocaat Willem van Groenhoudt te Haerlem
Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een wooninge met plantagien (omvang 14 morgen (omtrent)) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse

Pieter Cornelis Son - schuldig aan - d heer advocaat Willem van Groenhoudt (5000 car guldens);
d heer Arent van Duijvenvoorde - heeft - de erffgen;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernis van Sijpesteijn;
Hans van Loon - belend aan - een wooninge met plantagien;
joffvrou Ackersloot - belend aan - een wooninge met plantagien;
de erffgen - belasten - een wooninge met plantagien;
de Wildernis van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge met plantagien;
de Watering - belend aan - een wooninge met plantagien;
de Trekvaert - belend aan - een wooninge met plantagien;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 3525-05-1663:
een stuck lant (omvang 212 roeden; waarde 347 guldens)

Jean des Wattines kind van David des Wattines;
Jean des Wattines - lasthebber van - David des Wattines;
Cornelis Jans Blij - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Jans Blij - belend aan - een stuck lant;
David des Wattines - verkoper van - een stuck lant;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - een stuck lant;
de Margariettelaen - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11525-05-1663:
Cornelis Jans Blij (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 2 morgen 8 roeden (omtrent); waarde 1610 guldens 13 stuijvbers 6 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Aelbert Cornelisz Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Pieter Corn Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Jannetge Cornelis kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Jan Cornelisz Blij kind van Cornelis Jans Blij en Guertie Pieters;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - een stuck lant;
Aelbert Cornelisz Blij - verkoper van - een stuck lant;
d heer Jacob Steijn - belend aan - een stuck lant;
d heer Jacob Steijn - belend aan - een stuck lant;
Pieter Corn Blij - verkoper van - een stuck lant;
Jannetge Cornelis - verkoper van - een stuck lant;
Jan Cornelisz Blij - verkoper van - een stuck lant;
Margariettelaen - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11623-08-1663:
Hendrick Jans Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jans Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jans Croon (reeds overleden), erflater
Pedro Gutieres woonende tot Haerlem
Jan Gerrits van Schravemade (reeds overleden)
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 3 morgen 172 roeden; waarde 3122 gulden 6 stuijvers 10 pen) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen de steden Haerlem ende Leijden

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Theunis Jans kind van Jannetgen Quirings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quirings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs Croon;
Jan Gerrits van Schravemade partner van de weduwe;
Steven Mailljaerts - voogd van - Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon - broer van - Gerrit Jacobs Croon;
Jan Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Gerrit Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerrits Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Jannetgen Quirings - zus van - Pieter Qiurincxsz;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Theunis Jans;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Machtelt Jans;
Dirck Pieters van Aerdenburch - belend aan - een stuck lant;
de weduwe - belend aan - een stuck lant;
Pedro Gutieres - koper van - een stuck lant;
Trijntje Gerrits - verkoper van - een stuck lant (voor de helft, de wederhelft wordt verkocht door de zusters en broeders kinderen ende erfgenamen van Hendrick jans Croon, Lijsbeth Jans Croon en Willem Jans Croon);
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Gerrits Croon;
Jan Arijensz Korsteman;
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12415-04-1664:
Pieter Cornelisz Son huijsman tot Hillegom
d heer ende meester Paulus Buijs advocaet tot Amsterdam
d heer Graswinckel advocaet
jonchr Cornelis van Sijpesteijn tot Hillegom
juffr Tutelaer tot Uijtrecht
de heer Groenhout advocaet
een wooninge (omvang 13 morgen; waarde 12500 guldens) gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse

d heer ende meester Paulus Buijs - schuldig aan - Pieter Cornelisz Son (12500 guldens in aparte acte dd 15 april 1664 (inclusief de 5000 gulden voor de heer Groenhout));
d heer ende meester Paulus Buijs - betaald contant aan - de heer Groenhout (5000 guld contant tot afdoeninge van seeckeren rentebrieff);
heer Doubleth - belast - een wooninge (6 stuijvers jaerlijcx);
Pieter Cornelisz Son - verkoper van - een wooninge;
d heer ende meester Paulus Buijs - koper van - een wooninge;
Johannis Ackersloot - belend aan - een wooninge;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernisse;
d heer Graswinckel - belend aan - een wooninge;
juffr Tutelaer - belast - een wooninge (met 50 guldens erfpacht);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - belast - een wooninge (met 11 guldens 10 stuijvers erfpacht);
de Wildernisse - belend aan - een wooninge;
de Treckvaert - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13428-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon - voogd van - Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits - verkoper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17110-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot als t landt genaest hebbende opten vierden maert 1667 & bij vonnis van schepenen van Hillegom opten x augustus 1667 toegekent
t Bregweijtjen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hont 4 roeden; waarde 772 guld boven de belastinge)

d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
Jacob Lauris Langevelt - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - t Bregweijtjen een stuck landt (den cooper sal op het landt houden de somma van 800 guldens);
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17210-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot buijrman tot Hillegom
t Bregweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Jacob Lourens Langevelt (800 caroli guldens (afgelost door de huijsvrou van Arij Cornelis op 29 januarij 1683));
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Corn Jooste van Diest de jonge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18111-12-1669:
juffr Catharine de Kies (reeds overleden), wijlen, weduwe
heer & mr Adriaen van Dorp (reeds overleden)
d heer Adriaen van Dorp (mogelijk moet de achternaam van Rijn zijn)
burgemeesters & regeerders der stadt Haerlem ten behoeve vande selve stadt
Paulusse Weij een stuck landt (omvang 379 roeden; waarde 568 guldens) door de treckvaert vande woningh gesepareert

heer & mr Adriaen van Dorp partner van juffr Catharine de Kies;
d heer Adriaen van Dorp partner van juffr Josina de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - juffr Catharine de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - heer Franciscus de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - heer Josephus de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - heer Joannes de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - juffvrou Agata de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - heeft in procuratie - juffr Josina de Kies;
Bartholomeus de Kies van Wissen - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
heer Franciscus de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
heer Josephus de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
heer Joannes de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
juffvrou Agata de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
juffr Josina de Kies - erfgenaam van - heer & mr Adriaen de Kies van Wissen;
Bartholomeus de Kies van Wissen - verkoper van - Paulusse Weij een stuck landt;
Bartholomeus de Kies van Wissen - belend aan - Paulusse Weij een stuck landt (en overige erfgenamen met haer elstacker);
d heer burgemr Jacob Steijn - belend aan - Paulusse Weij een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - Paulusse Weij een stuck landt;
burgemeesters & regeerders der stadt Haerlem - koper van - Paulusse Weij een stuck landt;
de Wildernisse - belend aan - Paulusse Weij een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20527-06-1670:
Willem Adriaens van Duijndam timmerman alhier
een nieu huijs & erff staende & gelegen inden ambachte van hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck hoijlandt (omvang 2 morgen (omtrent)) onderpand voor de schuld

Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (900 car guldens, geroyeert opten vijfde meij 1672);
de heer van Out Alckema - belend aan - een nieu huijs & erff;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck hoijlandt;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck hoijlandt;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een nieu huijs & erff;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een stuck hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een stuck hoijlandt;
de Treckwech - belend aan - een stuck hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21625-02-1672:
Aelbert Jans Croon buerman alhier
d heer advocaet Dorp (reeds overleden)
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
eem stuck weij offte hooijlandt (omvang 2 morgen 1 hondt 60 roeden; waarde 927 carolij guldens 10 stuijvers)
de Haverweij over welck landt den cooper sijnen notwech heeft

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huijch Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
d heer advocaet Dorp partner van de weduwe;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
de heer Bosvelt - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
Geertje Mees - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
de weduwe - belast - eem stuck weij offte hooijlandt (met een erffpacht van 8 guldens negen stuijvers & 1 penningh);
Stijntje Maartens - verkoper van - eem stuck weij offte hooijlandt (en overige erfgenamen);
Aelbert Jans Croon - koper van - eem stuck weij offte hooijlandt;
de Haverweij - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
de Treckvaart - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23105-05-1672:
een huijs, erff & boomgaert (waarde 1450 car guldens) staende & gelegen in den ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen Haerlem & Leijden

Jacob Hendricxsz Sprockenburch - schuldig aan - Willem Adriaens van Duijndam (niet gedateerd en niet ondertekend, is gereet betaelt);
Bartelmeus Paulus - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Willem Adriaens van Duijndam - koper van - een huijs, erff & boomgaert;
Jacob Hendricxsz Sprockenburch - koper van - een huijs, erff & boomgaert;
de Treckvaert - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de waterlosing van Vogelensangh - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de waterlosing van Vogelensangh - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de Margrietenlaen - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23405-05-1672:
Pietertje Adriaens Duijndam wed
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden)
een stuck weij landt (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 1800 caroli guldens)

Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertje Adriaens Duijndam;
Jacob Hendricxs Sprockenburch - belend aan - een stuck weij landt;
Jacob Hendricxs Sprockenburch - belend aan - een stuck weij landt;
Willem Adriaens van Duijndam - verkoper van - een stuck weij landt;
Pietertje Adriaens Duijndam - koper van - een stuck weij landt;
de dijck van de nieuwe Treckvaert - belend aan - een stuck weij landt;
Margrietenlaen - belend aan - een stuck weij landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23529-01-1675:
Beatris Pieters wed, het land bij erffenis van haer vader door lotinge tusschen haer @ desselffe suster ten deelen gevallen
Jan Gerritsz van Sgravemade (reeds overleden)
Trompetters Laechte een stuck land (omvang 3 morgen (ruim); waarde 2500 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Jan Gerritsz van Sgravemade partner van Beatris Pieters;
Jan Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Pieter Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Gerrit Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Beatris Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
Maritge Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
joffvrou Magdalena Wouters - schuldig aan - Beatris Pieters (en aan de kinderen, in aparte akte dd 29-01-1675 (ongetekend, is contant betaald));
Beatris Pieters - verkoper van - Trompetters Laechte een stuck land (en overige erfgenamen);
joffvrou Magdalena Wouters - koper van - Trompetters Laechte een stuck land;
joffvrou Magdalena Wouters - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
d heer Josephus Kies - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Wildernis - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Treckvaert - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27218-04-1677:
de wooninge & landerijen zijn bij scheijdinge tussen haer & haere kinderen gewonnen bij de voornoemde Ackersloot aanbedeelt aan Agnieta van Aijtha
Nicolaes Uijttenbosch woonende in Hillegom
d heer Johan Ackersloot (reeds overleden)
Jacob van Ringh advocaet woonende tot Amstd
d heer advocaet Buijs tot Amsterdam
een hofstede & wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden) met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech, onderpand voor de schuld
het Oude Mannen Huijs tot Haerlem
de Schouwateringe genaamt de Vaert

Nicolaes Uijttenbosch partner van Agnieta van Aijtha;
d heer Johan Ackersloot partner van Agnieta van Aijtha;
Nicolaes Uijttenbosch - schuldig aan - Jacob van Ringh (4000 caroli guldens);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - de Duijnen;
d heer advocaet Buijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
Agnieta van Aijtha - eigenaar van - een hofstede & wooninge;
de Vaert & T Jaagpad - belend aan - een hofstede & wooninge (ten wedersijde);
het Oude Mannen Huijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Duijnen - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Schouwateringe - belend aan - een hofstede & wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2030-05-1679:
den heer Matheus Steijn burgemeester & ontfanger van des gemeene landts middelen over de stadt Haerlem
t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge (omvang 1 morgen 1 hont vier roeden) met een stuck landt daer t voors huijs etc opgetimmert is, onderpand voor de schuld
noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (omvang 7 hondt (omtrent)) staende over de beeck, sijnde t voors huijs bij hem Ackersloot opt selve landt getimmert, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - den heer Matheus Steijn (1300 caroli guldens, volgens quitantie betaelt opten 6 november 1687);
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
Adriaen Cornelis Ackersloot - heeft in erfpacht - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (met 45 guld);
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
den Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
den Schouwbaer Wateringe - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
de Hillegommerbeeck - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4626-02-1682:
op den xix januarij 1682 tot Haerlem in een herberge van den Haen publijckelick onder meerder partijen leggende inden ambachte ofte jurisdictie van Noortwijckerhout in een massa vercocht
de heer en mr Michiel de Witte advocaet wonende tot Amsterdam
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen tot Haerlem
een stuck weij ofte hoijlandt (omvang 340 roeden) leggende inden ambachte van Hillegom tusschen de treckwech van Haerlem op Leijden ende de Hoogeveensche ofte Schouwweteringe
t Oude Mannen Huijs tot Haerlem
een stuck lant (omvang 290 roeden) leggende twee campen noortwaerts van het voorsz stuck met het huijsken tegenwoordigh daer op staende
noch een stuck lant (omvang 1 morgen 2 hondt) leggende twee campen noortwaerts van het voorgaende

juff Buijtenwech - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck weij ofte hoijlandt;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - een stuck lant;
de heer en mr Michiel de Witte - verkoper van - noch een stuck lant;
d heer mr Salomon van Echten - koper van - noch een stuck lant;
de heer Nicolaes Tierck - belend aan - een stuck lant;
Geertje Meessen - belend aan - een stuck lant;
d heer Cousebant - belend aan - noch een stuck lant;
van Deijl - belend aan - noch een stuck lant;
t Oude Mannen Huijs - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck weij ofte hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - noch een stuck lant;
Hooge Veense (of Schouw) Wateringe - belend aan - noch een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8724-03-1682:
alle kinderen ende erfgenamen, opten xii januarij 1682 in Hillegom inde herbergh vanden GuldenLeeuw vercocht
Cornelis Claes van Zeestraten voochd van de de nagelatene kinderen van Cornelis Claes Zeestraten en Antje Cornelis van Zeestraten
Claes Cornelis Zeestraten (reeds overleden)
Antje Cornelis van Zeestraten (reeds overleden)
Anna Maertens weduwe
Gerrit Cornelis Erffvoort (reeds overleden)
Claes Cornelis van Zeestraten (reeds overleden)
Cornelis Gerrits Erffvoort (reeds overleden), erflater
Stijntje Sijmons Maijster (reeds overleden), erflater
Pieter Barten herbergier aende Grietebregge
een stuck weij off hoijlandt (omvang 2 morgen 5 hondt 23 roeden (omtrent); waarde 1475 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom

Maerten Jacobs Verdel partner van Maertje Cornelis Erffvoort;
Claes Cornelis Zeestraten partner van Antje Cornelis van Zeestraten;
Gerrit Cornelis Erffvoort partner van Anna Maertens;
Claes Cornelis van Zeestraten partner van Neeltje Dircx;
Cornelis Gerrits Erffvoort partner van Stijntje Sijmons Maijster;
Claes van Sgravema - borg voor - Pieter Barten;
Jacob Cornelis Zeestraten - borg voor - Pieter Barten;
Leendert Maertens Warmont - assisteert - Anna Maertens;
Claes Cornelis van Sgravenmade - voogd van - Neeltje Dircx;
Pieter Barten - schuldig aan - Maertje Cornelis Erffvoort (en overige erfgenamen 1475 guldens in aparte akte dd 24-3-1682);
Maertje Cornelis Erffvoort - verkoper van - een stuck weij off hoijlandt (en overige erfgenamen);
Pieter Barten - koper van - een stuck weij off hoijlandt;
Pieter Barten - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
den heer Kies - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Schouwateringe van de Vogelensangh - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
Cornelis Claes van Zeestraten;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8926-10-1682:
d heer en mr Aernould van Druijvesteijn raedt en oudt schepen der stadt Haerlem
joffvrouw Magdalena Wouters wed
d heer Johan Matheus (reeds overleden)
joffvrouw Alida Vogels wed
de heer Cornelis Duijvens (reeds overleden), in sijn leven raet en burgemeester der stadt Haerlem
een boere woningh (omvang 20 morgen; waarde 12000 guldens) gelegen inde Sillick onder den ambachte van Noortwijckerhout ten deelen leggende aen en achter de woninge onder den ambachte van Noortwijckerhout en ten deele over de Treckvaert onder den ambachte van Hillegom
de lande onder Noortwijckerhout gelegen achter de woninge
de Sillicker Duijn waer inne de vercoopers een sevende gedeelte sijn hebbende, waer van sij mitsdesen ten behoeve van heere Druijvesteijn afstandt doen

Pieter Dircxsz Aerdenburgh kind van Dirck Pieters Aerdenburgh en Guertje Claes;
Claes Dircxs Aerdenburgh kind van Dirck Pieters Aerdenburgh en Guertje Claes;
Guertje Claes kind van Claes Maertens en Aelbertine Cornelis;
d heer Johan Matheus partner van joffvrouw Magdalena Wouters;
de heer Cornelis Duijvens partner van joffvrouw Alida Vogels;
Claes Dircxs Aerdenburgh partner van Huijbertje Cornelis;
Hendrick Jacobs Croon - voogd van - Huijbertje Cornelis;
Gijsbert van Slingelandt - voogd van - Huijbertje Cornelis;
Gijsbert van Slingelandt - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Gijsbert van Slingelandt - kleinkind van - Guertje Claes;
Hendrick Jacobs Croon - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Hendrick Jacobs Croon - kleinkind van - Guertje Claes;
Dirck Cornelis - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Jacob Pietersz Aerdenburgh - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Dirck Cornelis - kleinkind van - Guertje Claes;
Jacob Pietersz Aerdenburgh - kleinkind van - Guertje Claes;
Pieter Dircxsz Aerdenburgh - verkoper van - een boere woningh (toen hij noch wel bij sijn sinnen was);
d heer en mr Aernould van Druijvesteijn - koper van - een boere woningh;
Gerrit Claes van Deijl - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
joffvrouw Magdalena Wouters - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
joffvrouw Magdalena Wouters - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
joffvrouw Alida Vogels - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de lande onder Noortwijckerhout gelegen - deel van - een boere woningh;
de Treckvaert - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
de Sillicker Duijn - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
de Duijn - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de Graeffelickheijt - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de wech nevens de Treckvaert - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de landen onder Hillegom gelegen - deel van - een boere woningh;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11020-05-1683:
op den 6 januarij 1683 inde Vergulde Leeuw vercocht
Beatris Pieters van Oudean weduwe
Jan Gerrits van Sgravemade (reeds overleden)
d heer Druijvesteijn gecommitterde raedt
weijlandt (omvang 10 morgen; waarde 2800 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Gerrits van Sgravemade partner van Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan Lintelo - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan de Kies van Wissen - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Wijnandt van der Maes - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan de Blauw - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
Jan Jans Bierman - schuldig aan - de heer Johan Lintelo (en overige curatoren 2800 guldens in aparte akte, ongedateerd en ongetekend);
de heer Johan Lintelo - verkoper van - weijlandt (en overige curatoren);
Jan Jans Bierman - koper van - weijlandt;
Claes Apsalon - belend aan - weijlandt;
d heer Druijvesteijn - belend aan - weijlandt;
d heer Marcelis - belend aan - weijlandt;
s Graeffelickheijts Wildernisse - belend aan - weijlandt;
de Leijtse Treckvaert - belend aan - weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11110-03-1694:
alle kinderen en kintskinderen van de erflaters; ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Jan minderjarig
Cornelis minderjarig
Johannes minderjarig
Aelbert Arijans Langevelt (reeds overleden)
Arijaentje Cornelis van Diest (reeds overleden)
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden), erflater
Pietertie Arijens Duijndam (reeds overleden), erflater
een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert (omvang 2 morgen; waarde 2130 guldens)

Andries Danielsz van Roon partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Engel Mighielsz partner van Neeltje Cornelis van Diest;
Claes Clase van der Veldt partner van Marijtje Cornelis van Diest;
Jan kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Cornelis kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Johannes kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Jan Gerritsz Broerse partner van Neeltje Willems Duijndam;
Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertie Arijens Duijndam;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Jan;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Cornelis;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Johannes;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Jan;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Cornelis;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Cornelis;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Johannes;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Jan;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Johannes;
Jan Gerritsz Broerse - lasthebber van - Crijn Willems van Duijndam;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Jan;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Cornelis;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Johannes;
d heer Pieter Adrichem van Dorp - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Pieternelletie Cornelis van Diest - verkoper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert (en overige erfgenamen);
Claes Clase van der Veldt - koper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Andries Danielsz van Roon - koper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
de Margarietenlaan - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
de Haarlemer Treckvaert - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Jaepie Cornelis van Diest;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3208-11-1695:
ten huijse van Jan Cornelis Roobol waart int Wapen van Vrieslandt vercocht, tesamen voor 3025 gulden
Huijbert Claas van Sgravemade (reeds overleden)
Guertje Cornelis Erffoort (reeds overleden)
een huijsmans wooningh schuur berg en kaarnmolen met een schoone welbeplante boomgaerd en thuijn
hoij of weijlandt (omvang 9,5 morgen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Claes Huijberts kind van Huijbert Claas van Sgravemade en Guertje Cornelis Erffoort;
Cornelis Huijberts kind van Huijbert Claas van Sgravemade en Guertje Cornelis Erffoort;
Gerrit Huijberts kind van Huijbert Claas van Sgravemade en Guertje Cornelis Erffoort;
Dirck Claesz van Sgravemade - oom en voogd van - Claes Huijberts;
Dirck Claesz van Sgravemade - oom en voogd van - Cornelis Huijberts;
Dirck Claesz van Sgravemade - oom en voogd van - Gerrit Huijberts;
Jan Cornelis Erffoort - oom en voogd van - Claes Huijberts;
Jan Cornelis Erffoort - oom en voogd van - Cornelis Huijberts;
Jan Cornelis Erffoort - oom en voogd van - Gerrit Huijberts;
Cornelis Gerritsz van Schravemade - schuldig aan - Claes Huijberts (en overige erfgenamen 2016 gulden 13 stuijvers 5 1/3 penningen sijnde twee derde part, in aparte akte dd 8-11-1695);
Claes Huijberts - verkoper van - een huijsmans wooningh schuur berg en kaarnmolen (en overige erfgenamen);
Claes Huijberts - verkoper van - hoij of weijlandt (en overige erfgenamen);
Cornelis Gerritsz van Schravemade - koper van - een huijsmans wooningh schuur berg en kaarnmolen;
Cornelis Gerritsz van Schravemade - koper van - hoij of weijlandt;
Cornelis Gerritsz van Schravemade - belend aan - hoij of weijlandt;
den heer Pieter Adrichem van Dorp - belend aan - hoij of weijlandt;
den heer Nicolaes Tjark - belend aan - hoij of weijlandt;
Michiel van Rijn - belast - hoij of weijlandt (7 1/2 mergen met 47 gulden erffpacht sjaars);
de Wildernis - belend aan - hoij of weijlandt;
de Treckvaert - belend aan - hoij of weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5728-04-1709:
de heer en mr Willem Buijs raad pensionaeris der stad Amsterdam, instaende en laveerende voor sijne verdere mede erffgenaemen
de heer en mr Willem Backker scheepen ende raedt der stad Amsterdam
vrouwe Anna de Neve (reeds overleden)
de heer Adriaen Bout agent van sijn keurvorstelijcke doorlugtigheijt van de Pals
Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden)
een huijsmans wooninge met lant (omvang 14 morgen; waarde 3100 guldens) omtrent 9 morge onder Hillegom ende 5 morge onder Lisse gelegen
de Wildernis van de heer van Out Haerlem
de Treckvaart tusschen de steden Haerlem en Leijden

de heer en mr Willem Buijs kind van de heer en mr Poulus Buijs;
de heer en mr Poulus Buijs partner van vrouwe Anna de Neve;
de heer en mr Willem Buijs - lasthebber van - de heer en mr Poulus Buijs;
de heer en mr Willem Buijs - lasthebber van - de heer en mr Willem Backker;
de heer en mr Willem Buijs - erfgenaam van - vrouwe Anna de Neve;
Maerten Akersloot - belend aan - een huijsmans wooninge met lant;
de heer Adriaen Bout - belend aan - een huijsmans wooninge met lant;
de heer en mr Willem Buijs - verkoper van - een huijsmans wooninge met lant;
de heer Adriaen Bout - koper van - een huijsmans wooninge met lant;
Cornelis van Sijpesteijn - heeft - de Erffgen;
de heer Daublet - heeft - Erffgen;
de Wildernis - belend aan - een huijsmans wooninge met lant;
de Erffgen - belast - een huijsmans wooninge met lant (met een erffpagt van 11 gul 10 stuijv s'jaers);
Erffgen - belast - een huijsmans wooninge met lant (met 6 stuijv sjaers);
de Treckvaart - belend aan - een huijsmans wooninge met lant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 6105-11-1715:
de helft verkocht voor 2650 guldens
Claas Akersloot onsen inne woonder
Gerrit Cornelisse s'Grama onse inwoonder
een huijs en erve gelegen aande Kalckovens onder desen ambagten met den aankleeven van dien als huijsjes, schuuren, berg, thuijn en land
een huijs met de kerck (omvang 3 morgen (ruim)) en het landt daar bij behoorende, staende en leggende bij t voorz perceel
drie kalkovens met twee leshuijsen (omvang 5 morgen (ruim)) twee scheuren en twee huijsjes met werf en verdere land daar aan hoorende
de thuijn van de Armen Meesteren van Hillegom

Maerten Paulus van Schooten partner van Grietje Adriaense Akersloot;
Maerten Paulus van Schooten - heeft - de Kinderen van Schooten;
Grietje Adriaense Akersloot - heeft - de Kinderen van Schooten;
Claas Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen van Schooten (eerder gemaackt wegens hun lieder gemeene companie);
d hr van Egten - belend aan - een huijs en erve;
d hr van Egten - belend aan - een huijs en erve;
juff Kousebant - belend aan - een huijs met de kerck;
d heer van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Akersloot - verkoper van - een huijs en erve (de helft);
Claas Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerck (de helft);
Claas Akersloot - verkoper van - drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - een huijs en erve (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - een huijs met de kerck (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
de Lijdse Treckvaart - belend aan - een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan - belend aan - een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan - belend aan - een huijs met de kerck;
de Lijdse Treckvaart - belend aan - een huijs met de kerck;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerck;
de Hillegommer Beek - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de thuijn van de Armen Meesteren - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Lijdse Treckvaart - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11513-08-1720:
den kooper was de wederhelfte opgedragen op den 5 novemb 1715, int geheel gekomen van Adriaan Cornelisse Akersloot, verkocht voor 2650 guldens
Claas Adriaan Akersloot onsen inwoner
Adriaan Cornelise Akersloot (reeds overleden)
Magdalena Adriaans Erffort (reeds overleden)
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade onsen inwoner
den heer mr Salomon van Egten burgemeester der stad Haarlem
een huijs, erve ende aankleven van dien, als huijsjes, schuren, barg, tuijn ende land, in desen ambachte over de trekvaart benoortoosten de Beeklaan
de Trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden
des Gravelijkheijts Laan langs de Beek
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim)) ende het land daar bij in desen ambachte over de trekvaart besuijdwesten de Beeklaan
de Beek (Hillegommer Beek)
drie kalkoven (omvang 5 morgen (ruim)) met twee leshuijsen, sifthuijs, twee schuren, twee huijsen, werven, ende landen, besuijdoosten de trekvaart ende besuijdwesten de Beeklaan
den Armen van Hillegom

Claas Adriaan Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Grietje Adriaans Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter - heeft - de Kinderen Schoter;
Grietje Adriaans Akersloot - heeft - de Kinderen Schoter;
Claas Adriaan Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen Schoter (opgeregt voor den Notaris Wijnand Mens op den 16 martij 1713);
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
juffrou Kouseband - belend aan - een huijs met de kerk;
den heer Pieter van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs, erve (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerk (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - drie kalkoven (de helft);
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs, erve;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs met de kerk;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - een huijs, erve;
des Gravelijkheijts Laan - belend aan - een huijs, erve;
de Beek - belend aan - een huijs met de kerk;
de Trekweg - belend aan - een huijs met de kerk;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerk;
de Beek - belend aan - drie kalkoven;
den Armen - belend aan - drie kalkoven;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - drie kalkoven;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 201