Genealogie project object weergeven

t Bregweidje land 271a (0,931 ha)


bevat perceel 531; weiland (0,75 ha)
bevat perceel 532; tuin (0,184 ha)
bevat perceel 533; schuur (0,0062 ha)
bevat perceel 534; huis (0,0028 ha)
bevat perceel 535; stal (0,0044 ha)
deel van land 271 (1,2416 ha)
bevat perceel 536; huis (0,0029 ha)
bevat perceel 537; huis (0,0044 ha)
bevat perceel 538; huis & erf (0,052 ha)

00-00-1656:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)

Jacob Jans Croon partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 24;

Bron: Hillegom Landkaart A4663 165628-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon - voogd van - Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits - verkoper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17110-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot als t landt genaest hebbende opten vierden maert 1667 & bij vonnis van schepenen van Hillegom opten x augustus 1667 toegekent
t Bregweijtjen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hont 4 roeden; waarde 772 guld boven de belastinge)

d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
Jacob Lauris Langevelt - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - t Bregweijtjen een stuck landt (den cooper sal op het landt houden de somma van 800 guldens);
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17210-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot buijrman tot Hillegom
t Bregweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Jacob Lourens Langevelt (800 caroli guldens (afgelost door de huijsvrou van Arij Cornelis op 29 januarij 1683));
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Corn Jooste van Diest de jonge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18100-00-1668:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7100-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16600-00-1676:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
t Brugweijtgen land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Brugweijtgen land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7130-05-1679:
den heer Matheus Steijn burgemeester & ontfanger van des gemeene landts middelen over de stadt Haerlem
t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge (omvang 1 morgen 1 hont vier roeden) met een stuck landt daer t voors huijs etc opgetimmert is, onderpand voor de schuld
noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (omvang 7 hondt (omtrent)) staende over de beeck, sijnde t voors huijs bij hem Ackersloot opt selve landt getimmert, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - den heer Matheus Steijn (1300 caroli guldens, volgens quitantie betaelt opten 6 november 1687);
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
Adriaen Cornelis Ackersloot - heeft in erfpacht - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (met 45 guld);
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
den Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
den Schouwbaer Wateringe - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
de Hillegommerbeeck - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4600-00-1680:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtien land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Bregweijtien land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7100-00-1684:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Bregweijtie land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16600-00-1688:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Brugweijtie land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7200-00-1692:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Brugweijtie land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16900-00-1696:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtgen land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Brugweijtgen land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7100-00-1712:
Arij Cor Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cor Akersloot - eigenaar van - t Bregweijtje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7121-11-1714:
kopie akte voor notaris C. Noppers tot Haarlem
een huijs ende erve (waarde 1900 guldens) gelegen aen de kalkovens tot Hillegom met den aankleven van dien als huijsjes, schuren, berg, tuijn en land daer aan gelegen
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim); waarde 750 guldens) en het land daar bij behoorende, staande en gelegen tot Hillegom bij t bovengemelde perceel
drie kalkovens (omvang 5 morgen (ruim); waarde 2650 guldens) met twee leshuijsen, zifthuijs, twee schuren en twee huijsjes, met de werf ende verdere landerijen daar aan behoorende

Maarten Paulisse van Schooten partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Claas Akersloot - heeft compagnie met - Gerrit Cornelisse Schrama (Claas Akersloot moet voor de helfte transporteren de gespecificeerde effecten tot deselfde prijs en ten gemeene kosten aan Gerrit Schrama die deze tegen de gespecificeerde prijs moet aannemen);
Grietje Adriaans Akersloot - heeft - de Kinderen;
Maarten Paulisse van Schooten - heeft - de Kinderen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20005-11-1715:
de helft verkocht voor 2650 guldens
Claas Akersloot onsen inne woonder
Gerrit Cornelisse s'Grama onse inwoonder
een huijs en erve gelegen aande Kalckovens onder desen ambagten met den aankleeven van dien als huijsjes, schuuren, berg, thuijn en land
een huijs met de kerck (omvang 3 morgen (ruim)) en het landt daar bij behoorende, staende en leggende bij t voorz perceel
drie kalkovens met twee leshuijsen (omvang 5 morgen (ruim)) twee scheuren en twee huijsjes met werf en verdere land daar aan hoorende
de thuijn van de Armen Meesteren van Hillegom

Maerten Paulus van Schooten partner van Grietje Adriaense Akersloot;
Maerten Paulus van Schooten - heeft - de Kinderen van Schooten;
Grietje Adriaense Akersloot - heeft - de Kinderen van Schooten;
Claas Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen van Schooten (eerder gemaackt wegens hun lieder gemeene companie);
d hr van Egten - belend aan - een huijs en erve;
d hr van Egten - belend aan - een huijs en erve;
juff Kousebant - belend aan - een huijs met de kerck;
d heer van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Akersloot - verkoper van - een huijs en erve (de helft);
Claas Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerck (de helft);
Claas Akersloot - verkoper van - drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - een huijs en erve (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - een huijs met de kerck (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama - koper van - drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
de Lijdse Treckvaart - belend aan - een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan - belend aan - een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan - belend aan - een huijs met de kerck;
de Lijdse Treckvaart - belend aan - een huijs met de kerck;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerck;
de Hillegommer Beek - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de thuijn van de Armen Meesteren - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Lijdse Treckvaart - belend aan - drie kalkovens met twee leshuijsen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11500-00-1720:
t Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - t Brugweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7013-08-1720:
den kooper was de wederhelfte opgedragen op den 5 novemb 1715, int geheel gekomen van Adriaan Cornelisse Akersloot, verkocht voor 2650 guldens
Claas Adriaan Akersloot onsen inwoner
Adriaan Cornelise Akersloot (reeds overleden)
Magdalena Adriaans Erffort (reeds overleden)
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade onsen inwoner
den heer mr Salomon van Egten burgemeester der stad Haarlem
een huijs, erve ende aankleven van dien, als huijsjes, schuren, barg, tuijn ende land, in desen ambachte over de trekvaart benoortoosten de Beeklaan
de Trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden
des Gravelijkheijts Laan langs de Beek
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim)) ende het land daar bij in desen ambachte over de trekvaart besuijdwesten de Beeklaan
de Beek (Hillegommer Beek)
drie kalkoven (omvang 5 morgen (ruim)) met twee leshuijsen, sifthuijs, twee schuren, twee huijsen, werven, ende landen, besuijdoosten de trekvaart ende besuijdwesten de Beeklaan
den Armen van Hillegom

Claas Adriaan Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Grietje Adriaans Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter - heeft - de Kinderen Schoter;
Grietje Adriaans Akersloot - heeft - de Kinderen Schoter;
Claas Adriaan Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen Schoter (opgeregt voor den Notaris Wijnand Mens op den 16 martij 1713);
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
juffrou Kouseband - belend aan - een huijs met de kerk;
den heer Pieter van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs, erve (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerk (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - drie kalkoven (de helft);
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs, erve;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs met de kerk;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - een huijs, erve;
des Gravelijkheijts Laan - belend aan - een huijs, erve;
de Beek - belend aan - een huijs met de kerk;
de Trekweg - belend aan - een huijs met de kerk;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerk;
de Beek - belend aan - drie kalkoven;
den Armen - belend aan - drie kalkoven;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - drie kalkoven;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20100-00-1724:
Claas Adriaanse Akersloot c.socius
t Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Claas Adriaanse Akersloot - eigenaar van - t Brugweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16400-00-1728:
Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - Brugweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7000-00-1732:
t Brugweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - t Brugweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16400-00-1736:
t Burgweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - t Burgweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7000-00-1740:
t Burgweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - t Burgweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 16400-00-1744:
t Burgweijdje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Hendrik Bijvoet - eigenaar van - t Burgweijdje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 7100-00-1748:
Jan Soutman voor de eene helfte
Hendrik Bijvoet (reeds overleden)
t Bergweijde land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)
de Drie Kinderen voor de wederhelfte

Jan Soutman - eigenaar van - t Bergweijde land 271a;
Hendrik Bijvoet - heeft - de Drie Kinderen;
de Drie Kinderen - eigenaar van - t Bergweijde land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1748 Afb. 16600-00-1812:
t Bergweidtje land 271a (omvang 1 morgen 56 roeden 21 voet)

mr Herman Willem Gerlings - eigenaar van - t Bergweidtje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1812 Afb. 7000-00-1816:
t Bergweidje land 271a (omvang 1 morgen 56 roeden 21 voet)

mr Herman Willem Geerlings - eigenaar van - t Bergweidje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1816 Afb. 164