Familie reconstructie


Heemstede, Morgenboeken 1612

Bron: Morgenboeken Heemstede 1612
Archief naam: Morgenboeken van Heemstede 1600 - 1824
Datum: 1612
Locatie: Heemstede
Archief_locatie: nh
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4611
Transcriptie_door: Jos 2016
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Register vant Rijnlants margen boeck van den gehele landen gelegen inden ambachtte van Heemstede Bennebroeck en Berckenroede zoe dselve altans inden ommeslag vant Rijnlants margen gequaliseert en ommeslagen werden @ 1612 weesende eenen schrickel jaare.

Somma totalin van alle dese voorgaende morgen taelen beloope xilxij margen vijff hondt ende een halif. Salve instiore calculo.


Aldus gedaen te huijse van Dirk Jans Dul waerdt tot Heemstede omme aldaer aenteijckeninge te doen volgende de respecive op st??? vant verboecken gestatueert kente van Rijnlandt ????? coste @ laeste octobris @ 1612 t welcke daege voor ons schout en scheepene van Heemstede vrij mande voor ons en is gecompareert ???? ?? oirconde dit respectivelicke geonderteijckene de laeste N???? @ 1612.

Andries Jans van Souwen schout tot Heemstede.
Cornelis Janse Bruijn
Cornelis Cornelise van Bargongen

00-00-1612 - Dirck Jans Dul, Andries Jans van Souwen, Cornelis Jans Bruijn, Cornelis Cornelise Borgonge
de Meerkant: Beginnende vant scheijt van Hillegom doorgaende Bennebroeck zoe voort nae de zon die meer cant langens. Som deese polder is ijlxiij marg ij 1/2 hondt
00-00-1612 - Henry Houijne, Scellick Ariaans, land en zand laan 3,4056 ha
00-00-1612 - Cornelis Pancrase, Roelff Jans, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Pieter Dirks, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Crijn Gerrits Steijl, land 1,6318 ha
00-00-1612 - Claas Jacobs, de Barnardijten in Heemstede, land 1,0642 ha
00-00-1612 - Quijrijn Ariaans, land 1,0642 ha
00-00-1612 - Dammis Dirks, Evert Dammese, land 0,4966 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land 0,6385 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Jacob Cornelise Napgis, de weduwe, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, land 1,0642 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land 0,7804 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters van Pollenburch, Daniel Camli, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Claas Jans Verwer, Claas Antonise, land 5,6761 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters van Pollenburch, Dirck Bommer, land 2,9799 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters van Pollenburch, Claas Antonise, t land 2,6252 ha
00-00-1612 - Michiel Vereijck, bleek 1,7028 ha
00-00-1612 - de weduwe, Jan Gerrits Scrama, Gerrit Jans Scrama, land 0,7804 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise, de smalle Ven 1,1352 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise, t land van gramaij ij margen
00-00-1612 - Pieter Cornelise, Dickebiers land ij marge ij hondt
00-00-1612 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, Nollenberg land 4,6827 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Cornelis Galeijns, land 7,6627 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, de Roode helle land 7,6627 ha
00-00-1612 - de weduwe, Jacob Cornelise Napgis, land vij hondt
00-00-1612 - Pietertgen Loessuens, de weduwe, land 3,6894 ha
00-00-1612 - de weduwe, land iij 1/2 hondt
00-00-1612 - Jaspar Ariaans, Dirck Cornelise, land 2,838 ha
00-00-1612 - de weduwe, land 0,6385 ha
00-00-1612 - Jacob Cornelise van Lis, land 1,0642 ha
00-00-1612 - Pieter Arends Deijman, Deijnijs Hendriks, land 0,9223 ha
00-00-1612 - Pieter Arends Deijman, Deijnijs Hendriks, land vi margen
00-00-1612 - Hendrick Pieters, Maritgen IJsbrands, Jan Harmans, land 6,3856 ha
00-00-1612 - Simon Willems, Pieter Gijsberts, Guiliaem Stoppelaer, land 5,1085 ha
00-00-1612 - Anna Gerrits Kelauw, Dirck Lenaarts, land 10,146 ha
00-00-1612 - Hendrick Pieters, t land van Manuel 1,8802 ha
00-00-1612 - Maritgen IJsbrands, land 1,8802 ha
00-00-1612 - Wouter Willems, Henry Houijne, Dirck Huijchs, nieuwe zandr vaart land 6,5275 ha
00-00-1612 - Johan van Persijn, Phillips IJsbrands, land 4,9666 ha
00-00-1612 - Dirck Cornelise, land 1,5609 ha
00-00-1612 - Jan Jooste, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Willem Alberts, land 4,3989 ha
00-00-1612 - Willem Alberts, t land van Jan Gorsgen 1,348 ha
00-00-1612 - Ghijsbert Pieters, Trijn Pieters, de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, de kinderen, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Simon Willems, de weduwe, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Dirck Lenaarts, Cornelis Cornelise van Scrama, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land 3,6185 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Maritgen IJsbrands, land 1,348 ha
00-00-1612 - Cornelis Florise, land 1,348 ha
00-00-1612 - Dirck Deijman, Jan Jacobs, land 0,0709 ha
00-00-1612 - Cornelia Franse Wij, Jan Jacobs, land 4,257 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land 2,5542 ha
00-00-1612 - Frederick Ramp, Jacob Pieters, Cornelis Galeijns, land 3,4056 ha
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Huijch Laurense van der Weijden, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Simon Ariaans, de Erfgenamen, de Quade acker 0,9933 ha
00-00-1612 - Hubert Cornelise, sint Elisabeths gasthuijs, de Tonne camp land 1,4899 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Aelbersberch, Jan Jacobs, Pieter Gijsberts, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Neeltge Pieters, Reijer Huijchs, Cornelis Borgonge, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Jacob Rauwaert, Jacob Pieters, de Erfgenamen, land 1,6318 ha
00-00-1612 - Cornelis Florise, land 1,6318 ha
00-00-1612 - Lenaert Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 6,4565 ha
00-00-1612 - Simon Ariaans, de Erfgenamen, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Lenaert Cornelise, land 1,5609 ha
00-00-1612 - Maritgen Claase Kies, Cornelis Jans Guldemont, de Erfgenamen, land 3,9732 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, t Huijs tot Heemstede boomgaard en cingel 2,909 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Cornelis Ariaans, t Boomgaardje land 0,7804 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, die Dunecamp 1,1352 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Gerrit Jans, Steenkamp 3,0509 ha
00-00-1612 - Engel Philips, Cornelis Jans Bruijn, land 2,5542 ha
00-00-1612 - Pieter van Straten, Lenaerdt Gerrits, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Pieter van Straten, Lenaerdt Gerrits, land 5,1085 ha
00-00-1612 - Boudewijn van Loo, Wooninge grind en walle mette lande daer aenbehoorende 36,0433 ha, de Barnardijten in Heemstede, de Erfgename
Die Miendt: Die Miendt offte t eijlandt is leggende aende oost zijde vant tonnegadt ende is al weijlandt en is al versleete door de meer @ 1612 als volgt.
00-00-1612 - Dirck Alba, de weduwe, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4966 ha
Scrauesloot: Dit eijlant is genaampt Scrauesloot. Som deese - xxij marge iiij 1/2 hondt
00-00-1612 - Henry Houijne, Jacob Pieters, land 2,1285 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Lenaerdt Gerrits, Jan Jans Kaetman, land 7,1661 ha
00-00-1612 - Alidt Franse Ting, Cornelis Ariaans, land 4,8956 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, land 4,6827 ha
Schoubroeck: Dit Weijlandt is leggende tushen den duijnen van Heemstede en die groote geest, offte den sparen en is beginne te meeten van de Camplaan aff voortgaende ???? die zandt vaert en is genaempt Schoubroeck @ 1612 Som deese polder is groot jlvij marge iij hondt
00-00-1612 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, land 1,419 ha
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, sinte Margareta convent te Haarlem, land 1,419 ha
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land 2,2704 ha
00-00-1612 - Nicolaes Simons Crabbmors, Hendrick Pieters, land 5,9599 ha
00-00-1612 - Cornelis Cornelise Borgonge, land 0,8514 ha
00-00-1612 - Claas Laurise, Jaspar Ariaans, de kinderen en erfgenamen, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Engel Laurisdr, Claas Maartens Click, land 3,6185 ha
00-00-1612 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Garbrants, de Erfgenamen, land 1,8447 ha
00-00-1612 - Barbara Florise Bruijn, Cornelis Ariaans, land 1,2061 ha
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,2061 ha
00-00-1612 - Arent van der Hooch, Floris Jacobs Backer, land 1,2061 ha
00-00-1612 - Neeltge Pieters, Cornelis Borgonge, land 1,8447 ha
00-00-1612 - Pieter van der Hooch, land 2,0575 ha
00-00-1612 - Cornelis Pieters Buijck, Weijntgen Cornelisdr, land 2,7671 ha
00-00-1612 - Matheuws Corse, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Willem Willems Brouwer, de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Jannitgen Jacobs Ting, Jacob Willems, land 2,4833 ha
00-00-1612 - Gerrit Garbrants, Steffe Claase Soutman, de Erfgenamen, land 3,8313 ha
00-00-1612 - Floris van Alckemaede, Pieter Allarts, land 2,909 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, de Memorie te Haarlem, land 2,909 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,419 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 10,217 ha
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land 2,1285 ha
00-00-1612 - Jacob Janse, Jaspar Ariaans, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Alidt Florise, land 1,7737 ha
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, land 0,9933 ha
00-00-1612 - Floris Willems Bruijn, Alidt Florise, de kinderen, land 1,348 ha
00-00-1612 - Cornelis Willems Bruijn, die weedue en kijnderen, land 2,6252 ha
00-00-1612 - Sophia Jans Kies, Alidt Simons, land 0,9933 ha
00-00-1612 - Agatha van Berckenrode, Pieter Allarts, Verliesemade land 2,4833 ha
00-00-1612 - Floris Jacobs Backer, de Barnardijten in Heemstede, land 1,2061 ha
00-00-1612 - Jannitge Garbrants Verboeckorst, Jaspar Ariaans, land 2,0575 ha
00-00-1612 - Pieter van der Nuesse, Pieter Allarts, die Varnings weijde 2,4833 ha
00-00-1612 - Frederick Ramp, Huich Jans Huijssoen, land 3,1218 ha
00-00-1612 - Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land 6,7403 ha
00-00-1612 - Pieter Allarts, Floris van Alckemaede, land 4,0442 ha
00-00-1612 - Agatha van Berckenrode, Matheuws Corse, land 4,0442 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, land 1,5609 ha
00-00-1612 - Pieter Allarts, t land van Taltena 2,838 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, land 3,0509 ha
00-00-1612 - Huich Jans Huijssoen, Andries van Bronchorst, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Jan Gerrit Reijers, Huich Jans Huijssoen, Zand camp land 2,1285 ha
00-00-1612 - Andries van Bronchorst, Huich Jans Huijssoen, land 4,1151 ha
00-00-1612 - Pieter Allarts, land 2,1994 ha
00-00-1612 - Frans Jans van Opmeer, het Nieuwe gasthuijs, land 2,6961 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters, de groote Bagijnhoff, land 1,8447 ha
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Emaus, land 0,0709 ha
00-00-1612 - Engel Goetman, die Gallich crocht vant gasthuijs, land 2,5542 ha
00-00-1612 - Floris van Alckemaede, Pieter Allarts, land 2,5542 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 3,2637 ha
00-00-1612 - Johan van Persijn, Alphert Jans, land 2,2704 ha
Zandvaerdt: Dit weijlandt leijt tusse Haerlemmerhout en de sparen en is beginne te meete vande zandvaerdt voortgaende nae de steede van Haerlem toe @ 1612 soma xliiij marge ij 1/2 hondt
00-00-1612 - Frans Jans van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land 4,257 ha
00-00-1612 - Floris Jans, de Barnardijten in Heemstede, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Jan Gerrits, de Barnardijten in Heemstede, land 4,6827 ha
00-00-1612 - Frans Jans van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land 3,6894 ha
00-00-1612 - Maritge Jans Verwer, Jan Gerrits, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Maritge Jans Verwer, Jan Gerrits, land 2,4833 ha
00-00-1612 - Hendrick Spoorwaeter, Jacob Pieters, land 3,3347 ha
00-00-1612 - de weduwe, Matheuws Augustijns, land 2,838 ha
00-00-1612 - Aagt Lauwe, t Heckweijtgen land 1,4899 ha
00-00-1612 - Claas Jans Verwer, Aagt Lauwe, land 2,4123 ha
00-00-1612 - Frans Jans van Opmeer, land 0,7095 ha, de Cappelane
00-00-1612 - Herebaert van der Weijle, Jan Gerrits, land 1,7737 ha
00-00-1612 - Pieter Jacobs Campen, Han de Sleeper, land 2,0575 ha
00-00-1612 - Jacob Ariaans Evengroen, land 1,348 ha
00-00-1612 - de weduwe, Foij van Broeckhoven, Jacob Ariaans Evengroen, land 1,419 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, land 0,7804 ha
Heemsteder geest: Heemsteder geest genaempt dat middelven leggende aende oost zijde van Heemsteder wech @ 1612 Som deese xxxi marge ij hondt xxv roede
00-00-1612 - Maritgen IJsbrands, Cornelis Pieters, land 4,257 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters, land 0,9933 ha
00-00-1612 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, die Stuijffberch land 1,5609 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Cornelis Florise, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Cornelis Jacobs, Jan Michiels, land 0,7804 ha
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,9933 ha
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,7804 ha
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land 0,8514 ha
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land 0,7804 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, land 0,8514 ha
00-00-1612 - Huijch Laurense van der Weijden, land 0,8514 ha
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land 1,2771 ha
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Maritgen IJsbrands, Pieter Tonis, land 0,6385 ha
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4966 ha
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Michiel Jooste, land 0,4257 ha
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Franse Plemp, land 0,8514 ha
00-00-1612 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, de Schaepweij 2,838 ha
00-00-1612 - de weduwe, Engel Cornelise Timmerman, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Cornelis Galeijns, land 0,4966 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters, land 0,6385 ha
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Meuwe Engels, Michiel Cornelise Schipper, land 0,0354 ha
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,9933 ha
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, land 0,5676 ha
00-00-1612 - de weduwe, Jan Alpherts, Marij Jans, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Michiel Jooste, land 0,1419 ha
Oostsijde Berghlaen: Aenden oostsijde van Berchlaen tot aende capelle van Heemstede @ 1612 Soma xi marge iij hondt lviij roede
00-00-1612 - Aagt Claase Wollemans, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Willem Pieters, Cornelis Jans Borgonge, land 1,6318 ha
00-00-1612 - Dirck Cornelise, land 0,6385 ha
00-00-1612 - Willem Pieters, Cornelis Jans Borgonge, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Hubert Cornelise, land 0,8074 ha
00-00-1612 - Gerrit Jans van Borgonge, Hendrick Hendriks, land 0,3391 ha
00-00-1612 - Jacob Cornelise van Lis, land 0,5676 ha
00-00-1612 - IJsbrant Jans van Velsen, land 0,586 ha
00-00-1612 - Maerten Jans, land 0,0525 ha
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, land 0,8514 ha
00-00-1612 - Andries Jans van Souwen, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Neeltgen Huberts, Michiel Cornelise Schipper, de Erfgename, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Franchoijs Bruijnseels, Jan Gerrits van Weerdt, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Arent van der Hooch, de cappelrije opt slodt, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land 0,1419 ha
die Vlonders: Dit geest landt genaempt die Vlonders leijt tushe de wildernisse en Heemsteder wech en is begonne te meeten van Aris Claes aff voorgaende nae Camp laen toe. Soma deese xxx marge iiij 1/2 hondt
00-00-1612 - Claas Jacobs, land 0,7336 ha
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land 0,5945 ha
00-00-1612 - Claas Jacobs, Jan Gerrits van Verckensweerdt, land 0,4469 ha
00-00-1612 - Jan Jacobs, Frederick Brouwer, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Willem Pieters, Cornelis Jans, land 4,0442 ha
00-00-1612 - Cornelis Florise, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Floris Willems Bruijn, Dirck Jans Dul, de kinderen, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Hendrick Hendriks, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, land 0,3902 ha
00-00-1612 - Hendrick Hendriks, land 0,0354 ha
00-00-1612 - de weduwe, Jan Gerrits Scrama, Gerrit Jans Scrama, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Cornelis Galeijns, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, land 0,8514 ha
00-00-1612 - Jacob Gerrits, land 0,4257 ha
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Cornelis Borgonge, Neeltge Pieters, Trapweij 2,4833 ha
00-00-1612 - Jacob Jacobs, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Petronella van Dorp, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Claas Huijchs, Scellick Ariaans, de Erfgename, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Cornelis van Beeckesteijn, Dirck Jans Dul, land 2,6252 ha
00-00-1612 - Arent van der Hooch, Jacob Cornelise van Lis, land 2,3413 ha
00-00-1612 - Neeltge Pieters, Cornelis Borgonge, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Lenaerdt Pieters, Jacob Pieters, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Claas Maartens Click, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Arent van der Hooch, boomgaert en werff 0,9933 ha
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land 0,2838 ha
Cleijne geest: Die Cleijne geest @ 1612 Soma deese xv marge 1/2 hondt
00-00-1612 - Michiel Jooste, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Jaspar Ariaans, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Sinte Michiels convent te Haarlem, land x 1/2 hondt
00-00-1612 - Lenaerdt Cornelise, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Michiel Cornelise Schipper, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Jan Jacobs, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Guldemont, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Jaspar Ariaans, die Capelle, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Tonis Gijsberts, Jan Jacobs, land 0,2128 ha
00-00-1612 - Neeltge Pieters, Floris Jacobs Backer, land 0,6385 ha
00-00-1612 - Matheuws Corse, het vrouwen gilt van Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Floris Jacobs Backer, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, Maritgen Jan Willems, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Hendrick Pieters, land 0,9933 ha
00-00-1612 - Tonis Gijsberts, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Alidt Simons, Henry Houijne, Koeckenburch land 0,7095 ha
00-00-1612 - Jan Jooste, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Hubert Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Franse Plemp, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Hendrick Hendriks, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Jan Huberts, de Memorie te Haarlem, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Phillips IJsbrands, Johan van Persijn, land 1,5609 ha
00-00-1612 - Dirck Lenaarts, Anna Gerrits Kelauw, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land 0,1419 ha
Groote geest: Hier begint die groote geest en is begonne te meete inde ho??en achtter de Barnardijten @ 1612 Soma deese xxvij marg iij hondt ii
00-00-1612 - Jan Florise, Simon Jans, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Guldemont, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, Raucoop land 0,2838 ha
00-00-1612 - Jan Willems, Hendrick Hendriks, de kinderen, Raucoop land 0,2128 ha
00-00-1612 - Cornelis Jacobs, land 0,4059 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Burgers, land 0,4271 ha
00-00-1612 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land 0,4583 ha
00-00-1612 - de weduwe, land 0,2483 ha
00-00-1612 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land 0,2483 ha
00-00-1612 - Simon Jans, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Jan Bouwens, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Cornelis Jacobs, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Burgers, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Pieter Jan Arends, land 0,2128 ha
00-00-1612 - Hubert Cornelise, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Lenaerdt Cornelise, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Huijch Laurense van der Weijden, t Hulst land 0,7095 ha
00-00-1612 - Jacob Jacobs, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters, Snijers landt 0,4257 ha
00-00-1612 - Jan Jooste, Jan Jacobs, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Jan Jooste, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Matheuws Corse, Claas Jacobs, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Cornelis Galeijns, Sinte Michiels convent te Haarlem, Sinte Michiels convent te Haarlem
00-00-1612 - Simon Jans, land 0,2128 ha
00-00-1612 - de weduwe, Claas Barts, land 0,2128 ha
00-00-1612 - Jaspar Ariaans, land 0,2128 ha
00-00-1612 - Engel Philips, Cornelis Cornelise Borgonge, land 0,6385 ha
00-00-1612 - Cornelis Cornelise Borgonge, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Jan Jooste, land 0,2128 ha
00-00-1612 - Barbara Florise Bruijn, Cornelis Ariaans, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Jan Tonis, Cornelis Ariaans, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Alidt Simons, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Neeltgen Huberts, Michiel Cornelise Schipper, de Erfgename, de Harick ackers 0,2838 ha
00-00-1612 - Matheuws Corse, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Alidt Florise, land 0,4966 ha
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, land 0,2128 ha
00-00-1612 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, Willem Jans Coppen, land 0,7804 ha
00-00-1612 - Arent van der Hooch, nieuwe boomgaert 0,2838 ha
00-00-1612 - Lenaerdt Gerrits, Snijers landt 0,4257 ha
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Cornelis Galeijns, land 0,1419 ha
00-00-1612 - Jan Jooste, land 0,3547 ha
00-00-1612 - Willem Simons Schootgen, Dirck Jans Dul, land 0,7804 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Floris Jacobs Backer, Andries Jans van Souwen, land 0,2128 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Cornelis Ariaans, land 1,419 ha
00-00-1612 - Matheuws Corse, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Zijburch Lamberts, de kinderen, land iij hondt
00-00-1612 - Dirck Jans, Jan Jans Raetman, Neel Jans Cortoir, land 0,5676 ha
00-00-1612 - Cornelis Jacobs, Wouter Jans Bruijn, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Jacob Jans Buijck, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Barbara Florise Bruijn, Cornelis Ariaans, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Ben Dirks, die naegelaete weeskijnder, land 0,2838 ha
00-00-1612 - de weduwe, Engel Cornelise Timmerman, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Simon Jans, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Neel Jans Cortoir, Hubert Cornelise, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Henry Houijne, Dirck Lenaarts, land 1,5609 ha
Haerlemer hout: Dit landt is geleege achtter Haerlemer hout bij t dronckenhuijse offte tusghe t gasthuijs duijn en Haaelemer hout voors Soma deese polder is groot xxviij marge
00-00-1612 - Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land 0,0709 ha
00-00-1612 - Cornelis Allarts van Monster, land 1,5609 ha
00-00-1612 - Bastiaan Cornelise, sint Elisabeths gasthuijs, land 6,3856 ha
00-00-1612 - Cornelis Alberts Knaep, Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land 6,8113 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,0642 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land 2,3413 ha
00-00-1612 - Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Maarten van Boscheselle, de Barnardijten in Heemstede, Dorre crocht 0,6385 ha
00-00-1612 - Willem Simons Schootgen, Jacob Claase, Huich Jans Huijssoen, land 2,3413 ha
Weste de Heereweg: Hier begint t landt geleegen bij weste des heerewech tot die duijne van de Weelichen berch noorwaers tot die wooninghe en huijsinge van Hendrick van Berckenroede 1612
00-00-1612 - Ghijsbrecht van t Nesse, de weduwe, Simon Gerrits Prater, Trijn Jacobs, hoffsteden 25,0458 ha
00-00-1612 - Ariaan Jeroens, Jacob Jeroens, Joost Florise Apteecker, land 4,1151 ha
00-00-1612 - Pieter Wouters, Gerrit Michiels, land 4,1151 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters Schaep, Ariaan Allarts, land 17,7378 ha
00-00-1612 - Thomas Claase Engelsman, Gerrit Ariaans Deutman, land 2,9799 ha
00-00-1612 - Pieter Claase, de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, land 9,3655 ha
00-00-1612 - Ghijsbrecht van t Nesse, de weduwe, Simon Gerrits Prater, mr Jans Weijtge land 2,4833 ha
00-00-1612 - Pieter Claase, de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, land 2,7671 ha
00-00-1612 - Wijbrant Everts Wolphen, Hendrick Hendriks, land 6,1727 ha
00-00-1612 - Aris Jans Backers, sint Elisabeths gasthuijs, land 9,3655 ha
00-00-1612 - Nicolaes Simons Crabbmors, Aris Jans Backers, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Pieter Wouters, de weduwe, Cornelis Deut, land 4,0442 ha
00-00-1612 - Pieter Wouters, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Pieter Claase, de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, land 2,4123 ha
00-00-1612 - Willem Pieters, land 1,348 ha
00-00-1612 - Claas Willems Verwer, Reijer IJeffse, land 0,5676 ha
Manpats brugge: Aent Manpats brugge 1612 Soma deese polder is groot iijxlv marge 1/2 hondt
00-00-1612 - Jacob Jeroens, Phillips Claase, land 2,3413 ha
00-00-1612 - Claas Philips, Phillips Claase, land 2,3413 ha
00-00-1612 - Aris Jans Backers, Pieter Wouters, de Kakelij land 5,9599 ha
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, land 3,2637 ha
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, land 3,1928 ha
00-00-1612 - Cornelis Jan Franse, Everdt Ningen, land 5,1085 ha
00-00-1612 - Jan Michiels, Willem Pieters, land 2,3413 ha
00-00-1612 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land 5,1085 ha
00-00-1612 - Jacob Pieters, land 2,6252 ha
00-00-1612 - Jan Jans, Claas Jacobs, land 1,419 ha
00-00-1612 - Pieter Wouters, Jan Jacobs, Ruijchauers landt 2,5542 ha
00-00-1612 - Pieter Wouters, Thijs Jans Backer, Vlasmansladt land 1,5609 ha
00-00-1612 - Maritgen Barends, land 1,0642 ha
00-00-1612 - Cornelis Pieters Buijck, Cornelis Galeijns, land 2,3413 ha
00-00-1612 - Arent van der Hooch, Claas Jacobs, Michiel Cornelise Schipper, land 2,2704 ha
00-00-1612 - Cornelia Franse Wij, Hubert Cornelise, land 4,257 ha
00-00-1612 - Agatha van Berckenrode, Michiel Cornelise Schipper, land 4,257 ha
00-00-1612 - Pieter van der Hooch, die Croenijaert land 2,2704 ha
00-00-1612 - Cornelis Duijst, Cornelis Florise, land 3,4056 ha
00-00-1612 - Jan Gerrits Scrama, Gerrit Jans Scrama, die kijndere, land 4,0442 ha
00-00-1612 - Dirck Jans Tieleman, Jan Jooste, land 3,6894 ha
00-00-1612 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land 3,9732 ha
00-00-1612 - Pieter van Treslong, Cornelis Ariaans, land 2,1285 ha
00-00-1612 - Jan Cornelise, Aris Jans Backers, land 2,4123 ha
00-00-1612 - Frans van t Nesse, Cornelis Jans Bruijn, land 4,9666 ha
00-00-1612 - Rognier van der Horst, Willem Pieters, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Pompeus Occo, Lenaert Alberts, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, Geraerdt Velserman, land 4,257 ha
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, Scellick Ariaans, land 6,0308 ha
00-00-1612 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land 5,1085 ha
00-00-1612 - Jan Witgens, Claas Pauwels, land 9,7203 ha
00-00-1612 - Rognier van der Horst, Willem Pieters, land 1,9156 ha
00-00-1612 - Pompeus Occo, Lenaert Alberts, land 7,3789 ha
00-00-1612 - Lenaert Alberts, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Reijer IJeffse, die Achtter koeckoek land 2,4833 ha
00-00-1612 - Cors Cornelise van Pollenburch, de voor Koeckoeck land 3,7604 ha
00-00-1612 - Floris Jacobs Backer, Frans van Beeckestijn, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Adriaan van Berckenrode, Gerrit Willems Boll, de kinderen, land 2,4833 ha
00-00-1612 - Gerrit Allarts, Geraerdt Velserman, t bordeweijtge 1,4899 ha
00-00-1612 - Adriaan Jans Gael, Guert Jans, t bordeweijtge 1,4899 ha
00-00-1612 - Catarina van der Maet, Simon Huijchs, die Dootcap land 4,4699 ha
00-00-1612 - Adriaan Jans Gael, Dirck Alberts, Jacob Toninge landt 2,909 ha
00-00-1612 - Catarina van Berckenrode, Simon Huijchs, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Pieter Wollebrants, Rognier van der Horst, land 13,1969 ha
00-00-1612 - Claas Laurense Groll, Dirck Alberts, land 3,3347 ha
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Jan Alberts, land 9,3655 ha
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Jan Alberts, land 2,1285 ha
00-00-1612 - Adriaan Jans Gael, Simon Huijchs, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Michiel Jooste, land 3,0509 ha, de Heilige geest binnen Haarlem
00-00-1612 - Grietgen Maartens inde Zonne, land 3,4056 ha
00-00-1612 - Hendrick Phillips Coggeman, Cornelis Borgonge, land 3,4056 ha
00-00-1612 - Michiel Jooste, die Leprosen, land 4,257 ha
00-00-1612 - Agatha van Berckenrode, Matheuws Corse, land 3,4056 ha
00-00-1612 - de weduwe, Hendrick Outgerts, Feijnto Pieters, land 4,8247 ha
00-00-1612 - de weduwe, Feijnto Pieters, land 5,5342 ha
Berckenroede: Hier begint t schout ambacht van Berckenroede en streckt maer tot het oude gasthuijse tot Hrlm 1612 Soma deese polder is groot lij marge xxv roede
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, Jan Otgens Laen, land 0,7804 ha
00-00-1612 - Grietge Cornelise Kelau, land 2,9799 ha
00-00-1612 - Geertruijdt van Berckenrode, land 3,9023 ha
00-00-1612 - Floris Claase van Dijck, Dirck Cornelise, land 3,4766 ha
00-00-1612 - Jan Cornelise, Hendrick van Berckenrode, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, landt 8,3722 ha
00-00-1612 - Feijnto Pieters, land 1,2061 ha
00-00-1612 - Ariaan Frederiks Buechet, Dirck Cornelise, land 5,5342 ha
00-00-1612 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land 8,1239 ha
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land 0,7804 ha
00-00-1612 - Claas Jans Verwer, Aagt Jans, land 1,4899 ha
00-00-1612 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land 4,3989 ha
weste die Heerewech (oude gasthuijs): Hier begint dat landt geleege bij weste die heerewech totte vrijdome van Haerlem offte tot aen noordt sijde van Dijls laen @ 1612. T oude gasthuijs zoals behoorende sinte Elijsabeths gasthuijs binnen Haerlem en wordt aen acht partijen en verscheijden bruijckers verhuijert als volgt en is tsame groot xxiiij margen Soma deese polder is groot jxxxiij marge iij 1/2 hondt
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, land 3,8668 ha, sint Elisabeths gasthuijs
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,6673 ha
00-00-1612 - Claas Willems Pater, sint Elisabeths gasthuijs, land 3,1218 ha
00-00-1612 - Claas Willems Pater, land 3,4056 ha, sint Elisabeths gasthuijs
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land 2,1285 ha
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land 2,1285 ha
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Herrebaert van der Wiele, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land 1,6318 ha
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Pieter Jacobs, land 0,8514 ha
00-00-1612 - Grietgen Maartens inde Zonne, Jan Jacobs van der Lijn, land 2,9799 ha
00-00-1612 - Herrebaert van der Wiele, Pieter Jacobs, land 1,5609 ha
00-00-1612 - Daniel Cornelise, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Cornelis Allarts, sint Elisabeths gasthuijs, land 1,2771 ha
00-00-1612 - Claas Maartens Click, de Memorie te Haarlem, land 1,8447 ha
00-00-1612 - sint Elisabeths gasthuijs, land 3,8313 ha
00-00-1612 - Simon Willems, de groote Bagijnhoff, land 2,1994 ha
00-00-1612 - Maritgen Maartens van Voese, de Memorie te Haarlem, land 2,5542 ha
00-00-1612 - Maritgen Maartens van Voese, de groote Bagijnhoff, land 0,9223 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise Pottagie, de Grote sint Bavo kerk, land 3,3347 ha
00-00-1612 - Gerrit Ruijchauer, Bastiaan Cornelise, land 1,9156 ha
00-00-1612 - Maritge Maartens, de Memorie te Haarlem, land 1,7737 ha
00-00-1612 - Gerrit Ruijchauer, Adrien Pieters, land 8,9398 ha
00-00-1612 - Lauris Jans Spiegels, land 1,5609 ha
00-00-1612 - Jan Jacobs, de Cappelrije van Beeckesteijn, land 1,6318 ha
00-00-1612 - Hendrick Jans, de Witte valck, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Marij Paaps, Pieter Willems, land 1,2061 ha
00-00-1612 - Daniel Thijse, land 0,7804 ha, de cappelrije opt slodt
00-00-1612 - sint Elisabeths gasthuijs, t Wollerveeuers landt 2,0575 ha
00-00-1612 - Cornelis Allarts, de cappelrije opt slodt, land 0,2838 ha
00-00-1612 - Simon Paeps, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,6385 ha
00-00-1612 - Jan Boerts, de weduwe, de Memorie te Haarlem, de lange Wateringe land viij hondt
00-00-1612 - de weduwe, land 0,3547 ha, de Heilige geest binnen Haarlem
00-00-1612 - Maritge Lauwe, land 1,0642 ha, de cappelrije opt slodt
00-00-1612 - Andries Jans van Souwen, de Heilige geest binnen Haarlem, land 1,9866 ha
00-00-1612 - Jan Jans Teijts, land 3,6185 ha
00-00-1612 - C Lonsetacken, de Memorie te Haarlem, land 0,8514 ha
00-00-1612 - Pieter Cornelise Pottagie, t Dronckenhuisje 0,9578 ha
00-00-1612 - Aris Cornelise, land ij hondt
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Jan Willems Pater, land 0,9933 ha
00-00-1612 - Pieter Claase Borst, Jan Willems Pater, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Jan Foppens, Cornelis Allarts, land 2,3059 ha
00-00-1612 - Maet Lauwe, de cappelrije opt slodt, land 0,4611 ha
00-00-1612 - Maet Lauwe, de Memorie te Haarlem, land 0,7804 ha
00-00-1612 - Maet Lauwe, de Memorie te Haarlem, land 0,4257 ha
00-00-1612 - Cornelis Allarts, de Heilige geest binnen Haarlem, land 0,4966 ha
00-00-1612 - Hendrick Jans, het vrouwen gilt van Haarlem, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Daniel Apteecker, Willem Huberts Foppen, de Erfgenamen, land 1,2061 ha
00-00-1612 - Pieter Willems, de Memorie te Haarlem, t Fegevier land 5,1085 ha
00-00-1612 - Cornelis Gerrits Vlasman, Jan Gerrits, die Staert weijde 1,5609 ha
00-00-1612 - Hendrick Jans, de Memorie te Haarlem, de Memorie te Haarlem, land 0,6385 ha
00-00-1612 - Alphert Jans, Dobweij 1,419 ha
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Hendrick Jans, land 0,9223 ha
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Hendrick Jans, land 1,348 ha
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Cornelis Allarts, land 1,2061 ha
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Claas Willems Pater, land 1,7028 ha
00-00-1612 - Catelina Bruijnseels, Pieter Simons, land 3,6894 ha
00-00-1612 - Cornelis Allarts, Sinte Michiels convent te Haarlem, land 1,6318 ha
00-00-1612 - Cornelis Allarts, de Memorie te Haarlem, land 1,5609 ha
00-00-1612 - Claas Jans Verwer, Willem Huberts Foppen, land 0,7095 ha
00-00-1612 - Dirck Willems, land 1,1352 ha
00-00-1612 - Dirck Willems, Sinte Anna convent, land 0,9223 ha
00-00-1612 - Jan Gerrit Reijers, land 1,4899 ha
00-00-1612 - Albert Jans, sinte Pieters huijsse, land 1,0642 ha
00-00-1612 - Jan Gerrits Schooterbosch, Simon Willems, land 1,348 ha
00-00-1612 - Jan Simons, Sinte Remijns gasthuijs, Weijtgen 1,2771 ha