Familie reconstructie


Heemstede, Morgenboeken 1612

Bron: Morgenboeken Heemstede 1612
Archief naam: Morgenboeken van Heemstede 1600 - 1824
Datum: 1612
Locatie: Heemstede
Archief_locatie: nh
Toegangs_nummer: 1.1.1
Inventaris_nummer: 4611
Transcriptie_door: Jos 2016
web locatie: proxy.archieven.nl
tekst: Register vant Rijnlants margen boeck van den gehele landen gelegen inden ambachtte van Heemstede Bennebroeck en Berckenroede zoe dselve altans inden ommeslag vant Rijnlants margen gequaliseert en ommeslagen werden @ 1612 weesende eenen schrickel jaare.

Somma totalin van alle dese voorgaende morgen taelen beloope xilxij margen vijff hondt ende een halif. Salve instiore calculo.


Aldus gedaen te huijse van Dirk Jans Dul waerdt tot Heemstede omme aldaer aenteijckeninge te doen volgende de respecive op st??? vant verboecken gestatueert kente van Rijnlandt ????? coste @ laeste octobris @ 1612 t welcke daege voor ons schout en scheepene van Heemstede vrij mande voor ons en is gecompareert ???? ?? oirconde dit respectivelicke geonderteijckene de laeste N???? @ 1612.

Andries Jans van Souwen schout tot Heemstede.
Cornelis Janse Bruijn
Cornelis Cornelise van Bargongen

00-00-1612 - Dirck Jans Dul, Andries Jans van Souwen, Cornelis Jans Bruijn, Cornelis Cornelise Borgonge
de Meerkant: Beginnende vant scheijt van Hillegom doorgaende Bennebroeck zoe voort nae de zon die meer cant langens. Som deese polder is ijlxiij marg ij 1/2 hondt
00-00-1612 - Henry Houijne, Scellick Ariaans, land en zand laan (3,4056 ha)
00-00-1612 - Cornelis Pancrase, Roelff Jans, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Pieter Dirks, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Crijn Gerrits Steijl, land (1,6318 ha)
00-00-1612 - Claas Jacobs, de Barnardijten in Heemstede, land (1,0642 ha)
00-00-1612 - Quijrijn Ariaans, land (1,0642 ha)
00-00-1612 - Dammis Dirks, Evert Dammese, land (0,4966 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Jacob Cornelise Napgis, de weduwe, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, land (1,0642 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters van Pollenburch, Daniel Camli, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Claas Jans Verwer, Claas Antonise, land (5,6761 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters van Pollenburch, Dirck Bommer, land (2,9799 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters van Pollenburch, Claas Antonise, t land (2,6252 ha)
00-00-1612 - Michiel Vereijck, bleek (1,7028 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Jan Gerrits Scrama, Gerrit Jans Scrama, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, de smalle Ven (1,1352 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, t land van gramaij (ij margen)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, Dickebiers land (ij marge ij hondt)
00-00-1612 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, Nollenberg land (4,6827 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Cornelis Galeijns, land (7,6627 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Pieter Cornelise, de Roode helle land (7,6627 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Jacob Cornelise Napgis, land vij hondt
00-00-1612 - Pietertgen Loessuens, de weduwe, land (3,6894 ha)
00-00-1612 - de weduwe, land (iij 1/2 hondt)
00-00-1612 - Jaspar Ariaans, Dirck Cornelise, land (2,838 ha)
00-00-1612 - de weduwe, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - Jacob Cornelise van Lis, land (1,0642 ha)
00-00-1612 - Pieter Arends Deijman, Deijnijs Hendriks, land (0,9223 ha)
00-00-1612 - Pieter Arends Deijman, Deijnijs Hendriks, land (vi margen)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, Maritgen IJsbrands, Jan Harmans, land (6,3856 ha)
00-00-1612 - Simon Willems, Pieter Gijsberts, Guiliaem Stoppelaer, land (5,1085 ha)
00-00-1612 - Anna Gerrits Kelauw, Dirck Lenaarts, land (10,146 ha)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, t land van Manuel (1,8802 ha)
00-00-1612 - Maritgen IJsbrands, land (1,8802 ha)
00-00-1612 - Wouter Willems, Henry Houijne, Dirck Huijchs, nieuwe zandr vaart land (6,5275 ha)
00-00-1612 - Johan van Persijn, Phillips IJsbrands, land (4,9666 ha)
00-00-1612 - Dirck Cornelise, land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Jan Jooste, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Willem Alberts, land (4,3989 ha)
00-00-1612 - Willem Alberts, t land van Jan Gorsgen (1,348 ha)
00-00-1612 - Ghijsbert Pieters, Trijn Pieters, de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, de kinderen, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Simon Willems, de weduwe, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Dirck Lenaarts, Cornelis Cornelise van Scrama, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Aelbersberch, land (3,6185 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Maritgen IJsbrands, land (1,348 ha)
00-00-1612 - Cornelis Florise, land (1,348 ha)
00-00-1612 - Dirck Deijman, Jan Jacobs, land (0,0709 ha)
00-00-1612 - Cornelia Franse Wij, Jan Jacobs, land (4,257 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, de Heilige geest binnen Haarlem, land (2,5542 ha)
00-00-1612 - Frederick Ramp, Jacob Pieters, Cornelis Galeijns, land (3,4056 ha)
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Huijch Laurense van der Weijden, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Simon Ariaans, de Erfgenamen, de Quade acker (0,9933 ha)
00-00-1612 - Hubert Cornelise, sint Elisabeths gasthuijs, de Tonne camp land (1,4899 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Aelbersberch, Jan Jacobs, Pieter Gijsberts, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Neeltge Pieters, Reijer Huijchs, Cornelis Borgonge, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Jacob Rauwaert, Jacob Pieters, de Erfgenamen, land (1,6318 ha)
00-00-1612 - Cornelis Florise, land (1,6318 ha)
00-00-1612 - Lenaert Cornelise, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (6,4565 ha)
00-00-1612 - Simon Ariaans, de Erfgenamen, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Lenaert Cornelise, land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Maritgen Claase Kies, Cornelis Jans Guldemont, de Erfgenamen, land (3,9732 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, t Huijs tot Heemstede boomgaard en cingel (2,909 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Cornelis Ariaans, t Boomgaardje land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, die Dunecamp (1,1352 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Gerrit Jans, Steenkamp (3,0509 ha)
00-00-1612 - Engel Philips, Cornelis Jans Bruijn, land (2,5542 ha)
00-00-1612 - Pieter van Straten, Lenaerdt Gerrits, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Pieter van Straten, Lenaerdt Gerrits, land (5,1085 ha)
00-00-1612 - Boudewijn van Loo, Wooninge grind en walle mette lande daer aenbehoorende (36,0433 ha), de Barnardijten in Heemstede, de Erfgename
Die Miendt: Die Miendt offte t eijlandt is leggende aende oost zijde vant tonnegadt ende is al weijlandt en is al versleete door de meer @ 1612 als volgt.
00-00-1612 - Dirck Alba, de weduwe, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4966 ha)
Scrauesloot: Dit eijlant is genaampt Scrauesloot. Som deese - xxij marge iiij 1/2 hondt
00-00-1612 - Henry Houijne, Jacob Pieters, land (2,1285 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Lenaerdt Gerrits, Jan Jans Kaetman, land (7,1661 ha)
00-00-1612 - Alidt Franse Ting, Cornelis Ariaans, land (4,8956 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, land (4,6827 ha)
Schoubroeck: Dit Weijlandt is leggende tushen den duijnen van Heemstede en die groote geest, offte den sparen en is beginne te meeten van de Camplaan aff voortgaende ???? die zandt vaert en is genaempt Schoubroeck @ 1612 Som deese polder is groot jlvij marge iij hondt
00-00-1612 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, land (1,419 ha)
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, sinte Margareta convent te Haarlem, land (1,419 ha)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land (2,2704 ha)
00-00-1612 - Nicolaes Simons Crabbmors, Hendrick Pieters, land (5,9599 ha)
00-00-1612 - Cornelis Cornelise Borgonge, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - Claas Laurise, Jaspar Ariaans, de kinderen en erfgenamen, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Engel Laurisdr, Claas Maartens Click, land (3,6185 ha)
00-00-1612 - Steffe Claase Soutman, Gerrit Garbrants, de Erfgenamen, land (1,8447 ha)
00-00-1612 - Barbara Florise Bruijn, Cornelis Ariaans, land (1,2061 ha)
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,2061 ha)
00-00-1612 - Arent van der Hooch, Floris Jacobs Backer, land (1,2061 ha)
00-00-1612 - Neeltge Pieters, Cornelis Borgonge, land (1,8447 ha)
00-00-1612 - Pieter van der Hooch, land (2,0575 ha)
00-00-1612 - Cornelis Pieters Buijck, Weijntgen Cornelisdr, land (2,7671 ha)
00-00-1612 - Matheuws Corse, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Willem Willems Brouwer, de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Jannitgen Jacobs Ting, Jacob Willems, land (2,4833 ha)
00-00-1612 - Gerrit Garbrants, Steffe Claase Soutman, de Erfgenamen, land (3,8313 ha)
00-00-1612 - Floris van Alckemaede, Pieter Allarts, land (2,909 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, de Memorie te Haarlem, land (2,909 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,419 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land (10,217 ha)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land (2,1285 ha)
00-00-1612 - Jacob Janse, Jaspar Ariaans, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Alidt Florise, land (1,7737 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, land (0,9933 ha)
00-00-1612 - Floris Willems Bruijn, Alidt Florise, de kinderen, land (1,348 ha)
00-00-1612 - Cornelis Willems Bruijn, die weedue en kijnderen, land (2,6252 ha)
00-00-1612 - Sophia Jans Kies, Alidt Simons, land (0,9933 ha)
00-00-1612 - Agatha van Berckenrode, Pieter Allarts, Verliesemade land (2,4833 ha)
00-00-1612 - Floris Jacobs Backer, de Barnardijten in Heemstede, land (1,2061 ha)
00-00-1612 - Jannitge Garbrants Verboeckorst, Jaspar Ariaans, land (2,0575 ha)
00-00-1612 - Pieter van der Nuesse, Pieter Allarts, die Varnings weijde (2,4833 ha)
00-00-1612 - Frederick Ramp, Huich Jans Huijssoen, land (3,1218 ha)
00-00-1612 - Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land (6,7403 ha)
00-00-1612 - Pieter Allarts, Floris van Alckemaede, land (4,0442 ha)
00-00-1612 - Agatha van Berckenrode, Matheuws Corse, land (4,0442 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Pieter Allarts, t land van Taltena (2,838 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, land (3,0509 ha)
00-00-1612 - Huich Jans Huijssoen, Andries van Bronchorst, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Jan Gerrit Reijers, Huich Jans Huijssoen, Zand camp land (2,1285 ha)
00-00-1612 - Andries van Bronchorst, Huich Jans Huijssoen, land (4,1151 ha)
00-00-1612 - Pieter Allarts, land (2,1994 ha)
00-00-1612 - Frans Jans van Opmeer, het Nieuwe gasthuijs, land (2,6961 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters, de groote Bagijnhoff, land (1,8447 ha)
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Emaus, land (0,0709 ha)
00-00-1612 - Engel Goetman, die Gallich crocht vant gasthuijs, land (2,5542 ha)
00-00-1612 - Floris van Alckemaede, Pieter Allarts, land (2,5542 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land (3,2637 ha)
00-00-1612 - Johan van Persijn, Alphert Jans, land (2,2704 ha)
Zandvaerdt: Dit weijlandt leijt tusse Haerlemmerhout en de sparen en is beginne te meete vande zandvaerdt voortgaende nae de steede van Haerlem toe @ 1612 soma xliiij marge ij 1/2 hondt
00-00-1612 - Frans Jans van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land (4,257 ha)
00-00-1612 - Floris Jans, de Barnardijten in Heemstede, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Jan Gerrits, de Barnardijten in Heemstede, land (4,6827 ha)
00-00-1612 - Frans Jans van Opmeer, sint Elisabeths gasthuijs, land (3,6894 ha)
00-00-1612 - Maritge Jans Verwer, Jan Gerrits, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Maritge Jans Verwer, Jan Gerrits, land (2,4833 ha)
00-00-1612 - Hendrick Spoorwaeter, Jacob Pieters, land (3,3347 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Matheuws Augustijns, land (2,838 ha)
00-00-1612 - Aagt Lauwe, t Heckweijtgen land (1,4899 ha)
00-00-1612 - Claas Jans Verwer, Aagt Lauwe, land (2,4123 ha)
00-00-1612 - Frans Jans van Opmeer, land (0,7095 ha), de Cappelane
00-00-1612 - Herebaert van der Weijle, Jan Gerrits, land (1,7737 ha)
00-00-1612 - Pieter Jacobs Campen, Han de Sleeper, land (2,0575 ha)
00-00-1612 - Jacob Ariaans Evengroen, land (1,348 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Foij van Broeckhoven, Jacob Ariaans Evengroen, land (1,419 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, land (0,7804 ha)
Heemsteder geest: Heemsteder geest genaempt dat middelven leggende aende oost zijde van Heemsteder wech @ 1612 Som deese xxxi marge ij hondt xxv roede
00-00-1612 - Maritgen IJsbrands, Cornelis Pieters, land (4,257 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters, land (0,9933 ha)
00-00-1612 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, die Stuijffberch land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Cornelis Florise, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jacobs, Jan Michiels, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,9933 ha)
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - Huijch Laurense van der Weijden, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Maritgen IJsbrands, Pieter Tonis, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4966 ha)
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Michiel Jooste, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Franse Plemp, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - Dirck Cornelise, de Heilige geest binnen Haarlem, de Schaepweij (2,838 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Engel Cornelise Timmerman, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Cornelis Galeijns, land (0,4966 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Meuwe Engels, Michiel Cornelise Schipper, land (0,0354 ha)
00-00-1612 - de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,9933 ha)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Jan Alpherts, Marij Jans, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Michiel Jooste, land (0,1419 ha)
Oostsijde Berghlaen: Aenden oostsijde van Berchlaen tot aende capelle van Heemstede @ 1612 Soma xi marge iij hondt lviij roede
00-00-1612 - Aagt Claase Wollemans, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Willem Pieters, Cornelis Jans Borgonge, land (1,6318 ha)
00-00-1612 - Dirck Cornelise, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - Willem Pieters, Cornelis Jans Borgonge, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Hubert Cornelise, land (0,8074 ha)
00-00-1612 - Gerrit Jans van Borgonge, Hendrick Hendriks, land (0,3391 ha)
00-00-1612 - Jacob Cornelise van Lis, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - IJsbrant Jans van Velsen, land (0,586 ha)
00-00-1612 - Maerten Jans, land (0,0525 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - Andries Jans van Souwen, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Neeltgen Huberts, Michiel Cornelise Schipper, de Erfgename, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Franchoijs Bruijnseels, Jan Gerrits van Weerdt, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Arent van der Hooch, de cappelrije opt slodt, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land (0,1419 ha)
die Vlonders: Dit geest landt genaempt die Vlonders leijt tushe de wildernisse en Heemsteder wech en is begonne te meeten van Aris Claes aff voorgaende nae Camp laen toe. Soma deese xxx marge iiij 1/2 hondt
00-00-1612 - Claas Jacobs, land (0,7336 ha)
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land (0,5945 ha)
00-00-1612 - Claas Jacobs, Jan Gerrits van Verckensweerdt, land (0,4469 ha)
00-00-1612 - Jan Jacobs, Frederick Brouwer, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Willem Pieters, Cornelis Jans, land (4,0442 ha)
00-00-1612 - Cornelis Florise, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Floris Willems Bruijn, Dirck Jans Dul, de kinderen, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Hendrick Hendriks, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, land (0,3902 ha)
00-00-1612 - Hendrick Hendriks, land (0,0354 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Jan Gerrits Scrama, Gerrit Jans Scrama, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Cornelis Galeijns, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - Jacob Gerrits, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Willems Bruijn, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Cornelis Borgonge, Neeltge Pieters, Trapweij (2,4833 ha)
00-00-1612 - Jacob Jacobs, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Petronella van Dorp, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Claas Huijchs, Scellick Ariaans, de Erfgename, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Dirck Jans Dul, Cornelis van Beeckesteijn, land (2,6252 ha)
00-00-1612 - Arent van der Hooch, Jacob Cornelise van Lis, land (2,3413 ha)
00-00-1612 - Neeltge Pieters, Cornelis Borgonge, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Lenaerdt Pieters, Jacob Pieters, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Claas Maartens Click, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Arent van der Hooch, boomgaert en werff (0,9933 ha)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land (0,2838 ha)
Cleijne geest: Die Cleijne geest @ 1612 Soma deese xv marge 1/2 hondt
00-00-1612 - Michiel Jooste, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Jaspar Ariaans, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Sinte Michiels convent te Haarlem, land x 1/2 hondt
00-00-1612 - Lenaerdt Cornelise, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Michiel Cornelise Schipper, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Jan Jacobs, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Guldemont, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Jaspar Ariaans, die Capelle, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Tonis Gijsberts, Jan Jacobs, land (0,2128 ha)
00-00-1612 - Neeltge Pieters, Floris Jacobs Backer, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - Matheuws Corse, het vrouwen gilt van Haarlem, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Floris Jacobs Backer, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, Maritgen Jan Willems, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Hendrick Pieters, land (0,9933 ha)
00-00-1612 - Tonis Gijsberts, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Alidt Simons, Henry Houijne, Koeckenburch land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Jan Jooste, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Hubert Cornelise, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Cornelis Franse Plemp, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Hendrick Hendriks, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Jan Huberts, de Memorie te Haarlem, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Phillips IJsbrands, Johan van Persijn, land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Dirck Lenaarts, Anna Gerrits Kelauw, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Hendrick Pieters, land (0,1419 ha)
Groote geest: Hier begint die groote geest en is begonne te meete inde ho??en achtter de Barnardijten @ 1612 Soma deese xxvij marg iij hondt ii
00-00-1612 - Jan Florise, Simon Jans, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Guldemont, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, Raucoop land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Jan Willems, Hendrick Hendriks, de kinderen, Raucoop land (0,2128 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jacobs, land (0,4059 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Burgers, land (0,4271 ha)
00-00-1612 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land (0,4583 ha)
00-00-1612 - de weduwe, land (0,2483 ha)
00-00-1612 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land (0,2483 ha)
00-00-1612 - Simon Jans, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Jan Bouwens, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jacobs, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Burgers, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Pieter Jan Arends, land (0,2128 ha)
00-00-1612 - Hubert Cornelise, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Lenaerdt Cornelise, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Huijch Laurense van der Weijden, t Hulst land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Jacob Jacobs, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters, Snijers landt (0,4257 ha)
00-00-1612 - Jan Jooste, Jan Jacobs, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans Bruijn, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Jan Jooste, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Cornelis Gerrits van der Weijde, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Matheuws Corse, Claas Jacobs, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Cornelis Galeijns, Sinte Michiels convent te Haarlem, Sinte Michiels convent te Haarlem
00-00-1612 - Simon Jans, land (0,2128 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Claas Barts, land (0,2128 ha)
00-00-1612 - Jaspar Ariaans, land (0,2128 ha)
00-00-1612 - Engel Philips, Cornelis Cornelise Borgonge, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - Cornelis Cornelise Borgonge, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Jan Jooste, land (0,2128 ha)
00-00-1612 - Barbara Florise Bruijn, Cornelis Ariaans, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Jan Tonis, Cornelis Ariaans, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Alidt Simons, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Neeltgen Huberts, Michiel Cornelise Schipper, de Erfgename, de Harick ackers (0,2838 ha)
00-00-1612 - Matheuws Corse, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Alidt Florise, land (0,4966 ha)
00-00-1612 - Tonis Gangelofs, land (0,2128 ha)
00-00-1612 - Petronella van Dorp, Floris Jacobs Backer, Willem Jans Coppen, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Arent van der Hooch, nieuwe boomgaert (0,2838 ha)
00-00-1612 - Lenaerdt Gerrits, Snijers landt (0,4257 ha)
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Cornelis Galeijns, land (0,1419 ha)
00-00-1612 - Jan Jooste, land (0,3547 ha)
00-00-1612 - Willem Simons Schootgen, Dirck Jans Dul, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Floris Jacobs Backer, Andries Jans van Souwen, land (0,2128 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Cornelis Ariaans, land (1,419 ha)
00-00-1612 - Matheuws Corse, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Zijburch Lamberts, de kinderen, land iij hondt
00-00-1612 - Dirck Jans, Jan Jans Raetman, Neel Jans Cortoir, land (0,5676 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jacobs, Wouter Jans Bruijn, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Jacob Jans Buijck, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Cornelis Ariaans, Barbara Florise Bruijn, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Ben Dirks, die naegelaete weeskijnder, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Engel Cornelise Timmerman, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Simon Jans, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Neel Jans Cortoir, Hubert Cornelise, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Henry Houijne, Dirck Lenaarts, land (1,5609 ha)
Haerlemer hout: Dit landt is geleege achtter Haerlemer hout bij t dronckenhuijse offte tusghe t gasthuijs duijn en Haaelemer hout voors Soma deese polder is groot xxviij marge
00-00-1612 - Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land (0,0709 ha)
00-00-1612 - Cornelis Allarts van Monster, land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Bastiaan Cornelise, sint Elisabeths gasthuijs, land (6,3856 ha)
00-00-1612 - Cornelis Alberts Knaep, Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land (6,8113 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,0642 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, sint Elisabeths gasthuijs, land (2,3413 ha)
00-00-1612 - Huich Jans Huijssoen, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Maarten van Boscheselle, de Barnardijten in Heemstede, Dorre crocht (0,6385 ha)
00-00-1612 - Willem Simons Schootgen, Jacob Claase, Huich Jans Huijssoen, land (2,3413 ha)
Weste de Heereweg: Hier begint t landt geleegen bij weste des heerewech tot die duijne van de Weelichen berch noorwaers tot die wooninghe en huijsinge van Hendrick van Berckenroede 1612
00-00-1612 - Ghijsbrecht van t Nesse, de weduwe, Simon Gerrits Prater, Trijn Jacobs, hoffsteden (25,0458 ha)
00-00-1612 - Ariaan Jeroens, Jacob Jeroens, Joost Florise Apteecker, land (4,1151 ha)
00-00-1612 - Pieter Wouters, Gerrit Michiels, land (4,1151 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters Schaep, Ariaan Allarts, land (17,7378 ha)
00-00-1612 - Thomas Claase Engelsman, Gerrit Ariaans Deutman, land (2,9799 ha)
00-00-1612 - Pieter Claase, de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, land (9,3655 ha)
00-00-1612 - Ghijsbrecht van t Nesse, de weduwe, Simon Gerrits Prater, mr Jans Weijtge land (2,4833 ha)
00-00-1612 - Pieter Claase, de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, land (2,7671 ha)
00-00-1612 - Wijbrant Everts Wolphen, Hendrick Hendriks, land (6,1727 ha)
00-00-1612 - Aris Jans Backers, sint Elisabeths gasthuijs, land (9,3655 ha)
00-00-1612 - Nicolaes Simons Crabbmors, Aris Jans Backers, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Pieter Wouters, de weduwe, Cornelis Deut, land (4,0442 ha)
00-00-1612 - Pieter Wouters, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Pieter Claase, de weduwe, Floris Pieters Trompertgen, land (2,4123 ha)
00-00-1612 - Willem Pieters, land (1,348 ha)
00-00-1612 - Claas Willems Verwer, Reijer IJeffse, land (0,5676 ha)
Manpats brugge: Aent Manpats brugge 1612 Soma deese polder is groot iijxlv marge 1/2 hondt
00-00-1612 - Jacob Jeroens, Phillips Claase, land (2,3413 ha)
00-00-1612 - Claas Philips, Phillips Claase, land (2,3413 ha)
00-00-1612 - Aris Jans Backers, Pieter Wouters, de Kakelij land (5,9599 ha)
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, land (3,2637 ha)
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, land (3,1928 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jan Franse, Everdt Ningen, land (5,1085 ha)
00-00-1612 - Jan Michiels, Willem Pieters, land (2,3413 ha)
00-00-1612 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land (5,1085 ha)
00-00-1612 - Jacob Pieters, land (2,6252 ha)
00-00-1612 - Jan Jans, Claas Jacobs, land (1,419 ha)
00-00-1612 - Pieter Wouters, Jan Jacobs, Ruijchauers landt (2,5542 ha)
00-00-1612 - Pieter Wouters, Thijs Jans Backer, Vlasmansladt land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Maritgen Barends, land (1,0642 ha)
00-00-1612 - Cornelis Pieters Buijck, Cornelis Galeijns, land (2,3413 ha)
00-00-1612 - Arent van der Hooch, Claas Jacobs, Michiel Cornelise Schipper, land (2,2704 ha)
00-00-1612 - Cornelia Franse Wij, Hubert Cornelise, land (4,257 ha)
00-00-1612 - Agatha van Berckenrode, Michiel Cornelise Schipper, land (4,257 ha)
00-00-1612 - Pieter van der Hooch, die Croenijaert land (2,2704 ha)
00-00-1612 - Cornelis Duijst, Cornelis Florise, land (3,4056 ha)
00-00-1612 - Jan Gerrits Scrama, Gerrit Jans Scrama, die kijndere, land (4,0442 ha)
00-00-1612 - Dirck Jans Tieleman, Jan Jooste, land (3,6894 ha)
00-00-1612 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land (3,9732 ha)
00-00-1612 - Pieter van Treslong, Cornelis Ariaans, land (2,1285 ha)
00-00-1612 - Jan Cornelise, Aris Jans Backers, land (2,4123 ha)
00-00-1612 - Frans van t Nesse, Cornelis Jans Bruijn, land (4,9666 ha)
00-00-1612 - Rognier van der Horst, Willem Pieters, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Pompeus Occo, Lenaert Alberts, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Cornelis Jans van Opmeer, Geraerdt Velserman, land (4,257 ha)
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, Scellick Ariaans, land (6,0308 ha)
00-00-1612 - Jacob Jans, de Heilige geest binnen Haarlem, land (5,1085 ha)
00-00-1612 - Jan Witgens, Claas Pauwels, land (9,7203 ha)
00-00-1612 - Rognier van der Horst, Willem Pieters, land (1,9156 ha)
00-00-1612 - Pompeus Occo, Lenaert Alberts, land (7,3789 ha)
00-00-1612 - Lenaert Alberts, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Reijer IJeffse, die Achtter koeckoek land (2,4833 ha)
00-00-1612 - Cors Cornelise van Pollenburch, de voor Koeckoeck land (3,7604 ha)
00-00-1612 - Floris Jacobs Backer, Frans van Beeckestijn, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Adriaan van Berckenrode, Gerrit Willems Boll, de kinderen, land (2,4833 ha)
00-00-1612 - Gerrit Allarts, Geraerdt Velserman, t bordeweijtge (1,4899 ha)
00-00-1612 - Adriaan Jans Gael, Guert Jans, t bordeweijtge (1,4899 ha)
00-00-1612 - Catarina van der Maet, Simon Huijchs, die Dootcap land (4,4699 ha)
00-00-1612 - Adriaan Jans Gael, Dirck Alberts, Jacob Toninge landt (2,909 ha)
00-00-1612 - Catarina van Berckenrode, Simon Huijchs, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Pieter Wollebrants, Rognier van der Horst, land (13,1969 ha)
00-00-1612 - Claas Laurense Groll, Dirck Alberts, land (3,3347 ha)
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Jan Alberts, land (9,3655 ha)
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Jan Alberts, land (2,1285 ha)
00-00-1612 - Adriaan Jans Gael, Simon Huijchs, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Michiel Jooste, land (3,0509 ha), de Heilige geest binnen Haarlem
00-00-1612 - Grietgen Maartens inde Zonne, land (3,4056 ha)
00-00-1612 - Hendrick Phillips Coggeman, Cornelis Borgonge, land (3,4056 ha)
00-00-1612 - Michiel Jooste, die Leprosen, land (4,257 ha)
00-00-1612 - Agatha van Berckenrode, Matheuws Corse, land (3,4056 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Hendrick Outgerts, Feijnto Pieters, land (4,8247 ha)
00-00-1612 - de weduwe, Feijnto Pieters, land (5,5342 ha)
Berckenroede: Hier begint t schout ambacht van Berckenroede en streckt maer tot het oude gasthuijse tot Hrlm 1612 Soma deese polder is groot lij marge xxv roede
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, Jan Otgens Laen, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Grietge Cornelise Kelau, land (2,9799 ha)
00-00-1612 - Geertruijdt van Berckenrode, land (3,9023 ha)
00-00-1612 - Floris Claase van Dijck, Dirck Cornelise, land (3,4766 ha)
00-00-1612 - Jan Cornelise, Hendrick van Berckenrode, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, landt (8,3722 ha)
00-00-1612 - Feijnto Pieters, land (1,2061 ha)
00-00-1612 - Ariaan Frederiks Buechet, Dirck Cornelise, land (5,5342 ha)
00-00-1612 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land (8,1239 ha)
00-00-1612 - Hendrick van Berckenrode, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Claas Jans Verwer, Aagt Jans, land (1,4899 ha)
00-00-1612 - Catarina van der Maet, Aagt Jans, land (4,3989 ha)
weste die Heerewech (oude gasthuijs): Hier begint dat landt geleege bij weste die heerewech totte vrijdome van Haerlem offte tot aen noordt sijde van Dijls laen @ 1612. T oude gasthuijs zoals behoorende sinte Elijsabeths gasthuijs binnen Haerlem en wordt aen acht partijen en verscheijden bruijckers verhuijert als volgt en is tsame groot xxiiij margen Soma deese polder is groot jxxxiij marge iij 1/2 hondt
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, land (3,8668 ha), sint Elisabeths gasthuijs
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,6673 ha)
00-00-1612 - Claas Willems Pater, sint Elisabeths gasthuijs, land (3,1218 ha)
00-00-1612 - Claas Willems Pater, land (3,4056 ha), sint Elisabeths gasthuijs
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land (2,1285 ha)
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land (2,1285 ha)
00-00-1612 - Aris Simons van Voesen, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Herrebaert van der Wiele, Pieter Jacobs, Willem Cornelise Pater, land (1,6318 ha)
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Pieter Jacobs, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - Grietgen Maartens inde Zonne, Jan Jacobs van der Lijn, land (2,9799 ha)
00-00-1612 - Herrebaert van der Wiele, Pieter Jacobs, land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Daniel Cornelise, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Cornelis Allarts, sint Elisabeths gasthuijs, land (1,2771 ha)
00-00-1612 - Claas Maartens Click, de Memorie te Haarlem, land (1,8447 ha)
00-00-1612 - sint Elisabeths gasthuijs, land (3,8313 ha)
00-00-1612 - Simon Willems, de groote Bagijnhoff, land (2,1994 ha)
00-00-1612 - Maritgen Maartens van Voese, de Memorie te Haarlem, land (2,5542 ha)
00-00-1612 - Maritgen Maartens van Voese, de groote Bagijnhoff, land (0,9223 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise Pottagie, de Grote sint Bavo kerk, land (3,3347 ha)
00-00-1612 - Gerrit Ruijchauer, Bastiaan Cornelise, land (1,9156 ha)
00-00-1612 - Maritge Maartens, de Memorie te Haarlem, land (1,7737 ha)
00-00-1612 - Gerrit Ruijchauer, Adrien Pieters, land (8,9398 ha)
00-00-1612 - Lauris Jans Spiegels, land (1,5609 ha)
00-00-1612 - Jan Jacobs, de Cappelrije van Beeckesteijn, land (1,6318 ha)
00-00-1612 - Hendrick Jans, de Witte valck, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Marij Paaps, Pieter Willems, land (1,2061 ha)
00-00-1612 - Daniel Thijse, land (0,7804 ha), de cappelrije opt slodt
00-00-1612 - sint Elisabeths gasthuijs, t Wollerveeuers landt (2,0575 ha)
00-00-1612 - Cornelis Allarts, de cappelrije opt slodt, land (0,2838 ha)
00-00-1612 - Simon Paeps, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - Jan Boerts, de weduwe, de Memorie te Haarlem, de lange Wateringe land viij hondt
00-00-1612 - de weduwe, land (0,3547 ha), de Heilige geest binnen Haarlem
00-00-1612 - Maritge Lauwe, land (1,0642 ha), de cappelrije opt slodt
00-00-1612 - Andries Jans van Souwen, de Heilige geest binnen Haarlem, land (1,9866 ha)
00-00-1612 - Jan Jans Teijts, land (3,6185 ha)
00-00-1612 - C Lonsetacken, de Memorie te Haarlem, land (0,8514 ha)
00-00-1612 - Pieter Cornelise Pottagie, t Dronckenhuisje (0,9578 ha)
00-00-1612 - Aris Cornelise, land ij hondt
00-00-1612 - Pieter Gijsberts Cille, Jan Willems Pater, land (0,9933 ha)
00-00-1612 - Pieter Claase Borst, Jan Willems Pater, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Jan Foppens, Cornelis Allarts, land (2,3059 ha)
00-00-1612 - Maet Lauwe, de cappelrije opt slodt, land (0,4611 ha)
00-00-1612 - Maet Lauwe, de Memorie te Haarlem, land (0,7804 ha)
00-00-1612 - Maet Lauwe, de Memorie te Haarlem, land (0,4257 ha)
00-00-1612 - Cornelis Allarts, de Heilige geest binnen Haarlem, land (0,4966 ha)
00-00-1612 - Hendrick Jans, het vrouwen gilt van Haarlem, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Daniel Apteecker, Willem Huberts Foppen, de Erfgenamen, land (1,2061 ha)
00-00-1612 - Pieter Willems, de Memorie te Haarlem, t Fegevier land (5,1085 ha)
00-00-1612 - Cornelis Gerrits Vlasman, Jan Gerrits, die Staert weijde (1,5609 ha)
00-00-1612 - Hendrick Jans, de Memorie te Haarlem, de Memorie te Haarlem, land (0,6385 ha)
00-00-1612 - Alphert Jans, Dobweij (1,419 ha)
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Hendrick Jans, land (0,9223 ha)
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Hendrick Jans, land (1,348 ha)
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Cornelis Allarts, land (1,2061 ha)
00-00-1612 - Geraerdt Velserman, Claas Willems Pater, land (1,7028 ha)
00-00-1612 - Catelina Bruijnseels, Pieter Simons, land (3,6894 ha)
00-00-1612 - Cornelis Allarts, Sinte Michiels convent te Haarlem, land (1,6318 ha)
00-00-1612 - Cornelis Allarts, land (1,5609 ha), de Memorie te Haarlem
00-00-1612 - Claas Jans Verwer, Willem Huberts Foppen, land (0,7095 ha)
00-00-1612 - Dirck Willems, land (1,1352 ha)
00-00-1612 - Dirck Willems, Sinte Anna convent, land (0,9223 ha)
00-00-1612 - Jan Gerrit Reijers, land (1,4899 ha)
00-00-1612 - Albert Jans, sinte Pieters huijsse, land (1,0642 ha)
00-00-1612 - Jan Gerrits Schooterbosch, Simon Willems, land (1,348 ha)
00-00-1612 - Jan Simons, Sinte Remijns gasthuijs, Weijtgen (1,2771 ha)